Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78256

Hankkeen nimi: Sustainable Tourism Mobility - Matkailun kestävän liikkumisen palvelut

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Visit Tampere Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2590746-9

Jakeluosoite: Kelloportinkatu 1 C

Puhelinnumero: 0405386652

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.visittampere.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Holmberg Johanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talous- ja hallintojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.holmberg(at)visittampere.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405386652

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Suomen Itämeri-instituutin säätiö, 1009120-9
Tampereen korkeakoulusäätiö sr, 2844561-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liikkumisen hiilijalanjälki on Pirkanmaan matkailun keskeinen kestävyyshaaste. Samaan aikaan kestävyyden ja vähähiilisyyden painoarvo kasvaa jatkuvasti matkailijoiden valinnoissa. Pirkanmaalla on mahdollisuus vastata näihin odotuksiin systemaattisella palvelukehityksellä ja toimijoiden yhteistyöllä. Vähähiilisen liikkumisen palveluratkaisut tarjoavat kestävyyden edistämisen lisäksi mahdollisuuksia uusien elämyksellisten matkailupalveluiden toteuttamiseen esimerkiksi lähijunayhteyksiä, muuta joukkoliikennettä ja pyöräilyä yhdistelemällä. Laadukkaasti toteutettuna ne voivat olla merkittävä vetovoimatekijä niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin matkailijoiden houkutteluun Pirkanmaalle.

Matkailun kestävän liikkumisen palvelut -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Pirkanmaan matkailuelinkeinoa ja matkailuyritysten kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia kehittämällä matkailukohteiden vähähiilisen liikkumisen palvelutarjontaa. Hankkeessa tehdään Pirkanmaan keskeisten matkailukohteiden ja -yritysten tarvekartoitus, kansainvälinen matkailun kestävän liikkumisen hyvien käytäntöjen ja palvelumallien selvitys ja järjestetään yhteisiä teemakohtaisia työpajoja matkailutoimijoille ja keskeisille sidosryhmille. Teemat liittyvät mm. lippuyhteistyön malleihin, raideyhteyksien ja asemien hyödyntämiseen matkailupalveluissa sekä hiilijalanjäljen kompensointikeinoihin. Työpajoissa hyödynnetään kansainvälisen selvityksen tuloksia ja kansainvälisiä asiantuntijoita, käyttäjälähtöistä tutkimusta sekä muiden kestävän liikkumisen hankkeiden tuloksia.

Tämän lisäksi sitoutuneimmat matkailuyritykset ja –kohteet laativat ulkopuolisen palvelumuotoilijan avulla omat kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmat, joiden pohjalta valitaan ja konseptoidaan liiketaloudellisesti elinkelpoisia matkailun ja liikkumisen yhdistäviä palveluratkaisuja. Toimintasuunnitelmien avulla varmistetaan pitkäjänteinen kehitystyö kestävän liikkumisen edistämisessä myös hankkeen jälkeen. Lisäksi toteutetaan 2-5 palvelukokeilua tarvekartoitusten ja toimintasuunnitelmien pohjalta. Hankkeen päätuloksina saadaan 15 uutta matkailun kestävän liikkumisen palvelukonseptia (joista lyhyellä aikavälillä ainakin 5 otetaan käyttöön), 5 kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmaa matkailukohteisiin sekä monistettava matkailun kestävän liikkumisen toimintasuunnitelma -malli, josta tehdään kansainvälisestikin kiinnostava konsepti. Hanke luo uutta tietoa kestävän liikkumisen palveluratkaisuista ja niiden liiketaloudellisesta potentiaalista sekä edistää matkailualan yhteistyötä ja osaamista vastuullisen matkailun kehitystyössä. Yrityksille hanke tarjoaa konkreettisia ratkaisuja osallistua Pirkanmaan hiilineutraalisuustavoitteiden edistämiseen. Hankkeen tulokset jalkautetaan valtakunnallisesti osatoteuttajien verkostojen ja Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset matkailualan toimijat (esimerkiksi Metsähallituksen Järvi-Suomen Luontopalvelut, Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark ry, kuntien matkailutoimijat, museot (julkisesti rahoitetut, säätiöt)) ja yritykset sekä liikkumisen palveluratkaisuja tarjoavat yritykset. Matkailualan yritykset saavat kestävän saavutettavuuden edistämiseen sparrausta ja voivat hankkeen ansiosta laatia kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmia ja kehittää liiketaloudellisesti toimivia kestävän liikkumisen palvelukokonaisuuksia. 

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat joukkoliikennepalveluiden ja infran suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat julkiset toimijat maakunnassa. Nämä toiminnot ovat matkailun liikkumisen palveluratkaisujen keskeinen perusta ja hanke tarjoaa yhteistyötä, elinkeinonäkökulmaa ja tietoa niiden suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat muut matkailudestinaatiot ja yritykset maakunnan ulkopuolella, oppilaitokset sekä kehitysorganisaatiot, valtakunnallisesti näistä tärkeimpänä Visit Finland. Muut destinaatiot voivat hyödyntää hankkeen tuloksena syntyvää matkailun kestävän liikkumisen toimintasuunnitelman mallia, jalkauttaen sitä omalle alueelleen yhteistyössä matkailuyritysten ja liikkumisen palveluntarjoajien kanssa. Visit Finland voi levittää mallia valtakunnallisesti ja edistää kestävän matkailun kehitystavoitteita. Oppilaitokset ovat yhteistyötaho hankkeen aikana tunnistettavien vähähiilisen liikkumisen haasteiden jatkokehityksessä hankkeen resurssien ja toteutusajan ulkopuolella.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 286 816

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 596

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 358 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 245

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Kuhmoinen, Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Kangasala, Punkalaidun, Pirkkala, Ruovesi, Lempäälä, Virrat, Valkeakoski, Tampere, Vesilahti, Urjala, Parkano, Ikaalinen, Pälkäne, Akaa, Juupajoki, Ylöjärvi, Sastamala, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailualalla toimii niin miehiä kuin naisia melko tasapuolisesti. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu sukupuolinäkökulma ja arvioitu, että hankkeen toiminta ja tulosten kohdentuminen on sukupuolineutraalia. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että erityyppiset toimijat olisivat monipuolisesti edustettuina.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikilla hankkeen toimenpiteisiin osallistujilla on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Sukupuolinäkökulman tasa-arvoinen toteutuminen tullaan huomioimaan hankkeen aktiviteetteja ja viestintää suunniteltaessa. Sukupuolinäkökulman huomioimisen toteutumista seurataan koko hankkeen toteutuksen ajan. Ohjausryhmän suunnitellussa kokoonpanossa on kiinnitetty huomioita tasapuoliseen sukupuolijakaumaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet kohdentuvat pk-yrityksiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Hanke keskittyy kestävää ja vähähiilistä liikkumista edistävien matkailupalvelujen kehittämiseen ennen kaikkea olemassaolevaa infraa optimaalisesti hyödyntäen. Keskeinen painotus on paikallisessa ja kotimaan matkailussa, mikä osaltaan edistää luonnonvarojen säästymistä ja käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeen tavoitteena on muuttaa Pirkanmaalle kohdistuvan kotimaan ja ulkomaan matkailua siten, että matkailijat valitsevat merkittävästi useammin vähähiilisen kulkutavan. Tästä koituvat liikenteen päästövähennykset vaikuttavat välillisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen. Hankkeessa kehitettävä matkailun kestävän liikkumisen toimintasuunnitelma on monistettava ja käyttöön otettavissa myös muissa kuin hankkeeseen osallistuvissa matkakohteissa, myös kansainvälisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Etenkin omalla lihasvoimalla liikkuminen ja nykyisen liikenneinfran hyödyntäminen säästää luonnovaroja ja välillisesti tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Hankkeella on suora vaikutus kasvihuonekaasujen vähentämiseen, koska hankkeen toimenpiteet edistävät kestävää liikkumista ja vähentävät tarvetta käyttää henkilöautoa Pirkanmaan matkailussa. Autoilun vähenemisellä on myös vesiensuojelullista merkitystä, esimerkiksi mikromuovikuormituksen osalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei vaikuta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeen fokuksena olevien joukkoliikennettä ja omaa lihasvoimaa suosivien liikkumisvalintojen edistämisellä on positiivisia materiaali- ja energiatehokkuusvaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Hanke pyrkii edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä kestävän liikkumisen matkailupalveluiden kehittämisen kautta. Tässä kysymykseen voivat tulla esimerkiksi sähköinen liikkuminen (huomioiden sähköntuotnatotavan) ja kestäviä biopolttoaineita hyödyntävät liikkumisen ratkaisut.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeen päätavoite on vahvistaa Pirkanmaan matkailuelinkeinoa ja matkailuyritysten kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia kehittämällä vähähiilisen liikkumisen palvelutarjontaa ja siihen liittyvää viestintää. Hankkeen toimenpiteet tukevat niihin osallistuvien matkailutoimijoiden liiketoiminnan kestävää kehittämistä ja kumppanuuksien muodostamista ja hankkeen tuloksia levitetään laajalti, millä on sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Hankkeessa kehitetään matkailun kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmia ja niihin pohjautuvia palvelukonsepteja ja viestintää, joissa hyödynnetään vahvasti digitalisaatiota. Tällä on sekä välitöntä että välillistä vaikutusta aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Lisäksi konseptit monistettavissa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Hanke keskittyy kestävän liikkumisen palveluiden kehittämiseen matkailusektorilla. Tällä on välitöntä vaikutusta matkailijoiden henkilöautoliikenteen osuuden vähenemiseen ja joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuden kasvattamiseen sekä välillisesti alueellisen liikennejärjestelmän ja lähijunaliikenteen kehitykseen myös työmatka- ja arkiliikenteen osalta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hanke edistää Pirkanmaan matkailukohteiden, ml. kansallispuistot ja luontokohteet, saavutettavuutta joukkoliikenteellä ja eri kulkumuotoja yhdistävillä liikkumisen palveluilla ja ratkaisuilla. Kestävä liikkuminen matkailussa ja erityisesti luontomatkailun saavutettavuus edistää ihmisten hyvinvointia ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Omalla lihasvoimalla liikkuminen tuottaa myös merkittäviä hyvinvointihyötyjä.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hanke pyrkii toiminnassaan edistämään sukupuolten taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa huomioimalla monipuolisesti eri sukupuolia edustavat toimijat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Joukkoliikennepalvelujen kehittäminen tuo kotimaan- ja luontomatkailun entistä laajemman joukon ulottuville ja edistää näin yhdenvertaisuutta sekä erilaisten ihmisten kohtaamista. Hanke on aidosti avoin kaikille ikään, kulttuuri-identiteettiin, sukupuoleen, uskontoon tai asuinpaikkaan katsomatta. Yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen kiinnitetään huomiota hankkeen toimenpiteissä kuten tutkimusten osanottajien rekrytoinnissa ja kaikessa hankkeen viestinnässä.
Kulttuuriympäristö 4 7
Hanke edistää kaupungin ja maaseudun kohteiden välistä vuorovaikutusta, lähimatkailua ja sitä kautta kulttuuriperinnön tuntemusta ja säilymistä. Tätä kautta hankkeen toimenpiteet tukevat Kulttuuripääkaupunki 2026 –hakemuksen tavoitteita. Hanke edistää myös matkailualan ja liikennesuunnittelun välistä vuoropuhelua, mikä osaltaan vaikuttaa kestävämmän kaupunkirakenteen suunnitteluun.
Ympäristöosaaminen 7 9
Hankkeen yksi tavoite on lisätä ympäristöosaamista matkailualalla kestävän liikkumisen aihepiirissä. Ympäristöosaaminen ja -tietoisuus lisääntyvät matkailutoimijoille viestittävien kansainvälisten kestävän liikkumisen hyvien käytäntöjen ja palveluratkaisujen kautta sekä hankkeessa järjestettävissä työpajoissa, ja erityisesti matkailun kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmien yhteiskehittämisprosessin myötä. Ympäristötietoisuus matkailijoiden keskuudessa lisääntyy matkakohteiden viestinnän kehittämisen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-