Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78258

Hankkeen nimi: Autonomisen liikkumisen operointi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2252888-5

Jakeluosoite: Kelloportinkatu 1B

Puhelinnumero: 0500-456636

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: http://www.businesstampere.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ikonen Jari Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiakkuusvastaava, älykäs liikkuminen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.ikonen(at)businesstampere.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500-456636

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 2647375-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Liikenteen osuus CO2 päästöistä oli vuonna 2018 yli 25% joten liikkumisen ja liikennejärjestelmän kehittämisellä on merkittävä osa Tampereen Co2 tavoitteen saavuttamisessa. Liikenteen sähköistyminen ja väestörakenteen muutos tulevat vaatimaan koko joukkoliikennejärjestelmän uudelleen tarkastelua ja kehittämistä. Uudenlaiset liikkumisen ratkaisut tulevat tukemaan jatkossa joukkoliikenteen selkärankaa eli raitiotietä sekä myös runkoliikenteen busseja. Yksi erittäin tärkeä osa kokonaisjoukkoliikennettä tulee olemaan automaattinen liikenne ja autonomiset ajoneuvot, jotka tulevat toimimaan merkittävänä syöttöliikenteen palveluna. Automaattisten ja autonomisten ajoneuvojen “parvet” tulevat tarvitsemaan toteutuakseen etävalvontaa ja –ohjausta hoitavaa ohjauskeskusta, joka tässä hankkeessa toteutetaan.

Hankkeen päätavoitteena on automaattisten ajoneuvojen tuominen osaksi joukkoliikenteen kokonaisuutta ja joukkoliikennejärjestelmää. Hankkeessa pilotoidaan automaattisen ajoneuvokaluston ohjauskeskuksen ja ohjausjärjestelmän toteuttaminem ja liikkumispalvelujen pystyttäminen ja operointi ja syöttö- ja asiointiliikenteen operointi ja testaus Hervannassa 2022 – 2023.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Tampereen kaupunki ja kaupunkiseutu. Ne hyötyvät uusien ja edistyksellisten liikkumispalvelujen kehittämisestä ja joukkoliikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittymisestä sekä ympäristöystävällisten liikkumispalvelujen kehittymisestä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koko Tampereen seudun joukkoliikennejärjestelmä tulee hyödyntämään syöttöliikennettä, joka jatkossa on osa integroitua kokonaisjärjestelmää. Tietoa ja kokemuksia jaetaan hankkeen myötä ja verkostojen avulla myös muihin Suomen kaupunkeihin (mm. Helsinki, Espoo, Turku ja Lahti. Mahdollisia ajoneuvojen operointia suorittavia yrityksia ovat mm. RoboRide, Rolan ja Fleetonomy. Ajoneuvointegraattoreita ovat mm Sensible4, Roboride ja Fleetonomy. Teknologian kehittäjäyrityksiä ovat mm Nodeon, Unikie, Dynniq ja Nokia

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 415 677

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 519 851

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Älykkään liikenteen hyötykäyttö on pääosin tasaarvoista. Tarjottava palvelu on osa joukkoliikennettä ja naiset ovat tutkimusten mukaan joukkoliikenteen käytön suhteen aktiisempia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toimijoiden sukupuolinäkökulmaan ei oteta kantaa, kuhunkin toimintaa pyritään saaman parasa mahdollinen toimija, sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Autonomisen liikenteen palveluiden käyttö ei ole sukupuoliriippuvaista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 8
Sähköiseen liikkumiseen perustuvat liikennenöintimuodot eivät kulutä fossiilisia polttoaineita. Uusiituvien energianmutojen käyttö energiantuotannossa säästää luonnonvaroja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Tavoitteena on lisätä julkisen liikenteen käyttöä operoimalla sähköisillä ajoneuvoilla. Tämä vähentää CO2 päästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
CO2 päästöt aiheittavat ilmaston muutosta. Noin kolmasosa Tampereen CO2 päästöistä tulee liikenteestä ja logistiikasta. Sähköinen liikenne vähentää CO2 päästöjä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Sähköinen liikemme itsessään on 0-päästöistä. mahdolliset päästöt tulevat energiantuotannosta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
natura 2000-ohjelman khdteilla ei ole vaikutusta hankkeeseen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 -1
Käytöstä poistettujen sähköisten ajoneuvojenautojen akkujen kierrätys on haastava ongelma
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 7
Tukee siirtymista sähköiseen liikenteeseen. valtakunnallinen tavoite on siirtyä energiatuotannossa uusiutuviin energialähteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Autonomisne sähköinen liikenne on paikallisen ITS-factory ekosysteemin yksi pääteemoista. Verkosto pidetään hyvin mukana hankkeen toiminnassa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
hankkeen yski tavoite on etähallinnan kehittöäminen. Siihen liittyvä palvelupolku tuottaa uusia aineettomia tuotteita ja palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 8 9
Liikkumsen edistäminen vähähiilisesti on hankkeen päätavoite
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Matkaketjuen ja last mile palveluiden tarjominen parantaa hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Saavutettavat toimivat palvelut lisäävät tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 5
Palvelut ovat kaikkien yhteiskunnllaisten ja kultturillisten ryhmien käytössä. Testialueena toimiva Hervanta, joka on väestö kulttuurillisesti monimuotoinen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kultturiympäristöön
Ympäristöosaaminen 3 7
Sähköinen liikennöinti on yksi ympäristöosaamisen tärkeimpiä kehityskohteita

9 Loppuraportin tiivistelmä

-