Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78263

Hankkeen nimi: Jokatapa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.6.2021 ja päättyy 14.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: EVERLUME OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3141141-9

Jakeluosoite: Linnavuorentie 28 C

Puhelinnumero: +358417002910

Postinumero: 00950

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pasanen Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)roylantilipalvelu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407718051

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jokatapa on ammattilaisten alihankkijoiden/rakennusyritysten/ digitaalinen työkalu , joka perustuu ainutlaatuiseen datapohjaiseen verkkoon. Jokatapa ratkaisee ongelmat innovatiivisesti ottamalla kaikki segmentit samanaikaisesti huomioon heidän viestinnänsä ja suhteidensa vakauttamiseksi ja liiketoimintaympäristön vakauttamiseksi kuin mikään muu toimintatapa aiemmin.. Lisäksi ratkaisun lähestymistavalla mahdollista ratkaista myös rakenteellisen työttömyyden ongelmia, jotka on Pohjoismaissa hyvin yleinen ongelma.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 737

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 737

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Linnavuorentie 28 C

Postinumero: 00950

Postitoimipaikka: HELSINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
olemme ennakkokyselyissä huomioineet asian
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
naisille markkinointi otetaan erityiseen huomioon
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole hankkeen pääasiallinen tavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 9
paperin säästö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 9
käytämme aurinkopaneleita, yhtiön työntekijät käyttävät sähköajoneuvoja
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
sijoitamme rahaa vihreään energiaan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
kehitämme täysin digitaalista tuotetta
Liikkuminen ja logistiikka 5 10
myyntimihet käyttävät sähköajoneuvoja
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
appin avulla työntekijä voi hakea töitä, työntekijä ja työnantaja kohtaavat toisensa paremmin. JokaTapa ratkaisee ongelmat innovatiivisesti ottamalla kaikki segmentit samanaikaisesti käyttöön, vahvistamalla heidän viestintää ja suhteita ja vakauttamalla liiketoimintaa selkeästi.
Tasa-arvon edistäminen 7 9
huomioimme sukupuoliset vähemmistöt
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 9
suuntaamme markkinointia naisille ja maahanmuuttajille (rakennusalan ammattilaisille)
Kulttuuriympäristö 0 3
investoimme julkiseen aktiviteeteihin ja sponsoroimme kulttuurisia projekteja
Ympäristöosaaminen 0 3
yritys pyrkii käyttämään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaalia. Opetamme yrityksen työntekijöitä ja asiakkaita käyttämään vihreää energiaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

look next step