Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78265

Hankkeen nimi: KymÄES 2.0 - Kasvun alustat ja palvelut yrityksille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0206714-5

Jakeluosoite: Hovioikeudenkatu 6

Puhelinnumero: +358 447478512

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kymenlaakso.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tolmunen Petri Tapio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.tolmunen(at)kymenlaakso.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447478512

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KymÄES 2.0- Kasvun alustat ja palvelut-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson innovaatioekosysteemin kehittymistä ja osaltaan entisestään vahvistaa tki-panostuksissa tapahtunutta viimeisten vuosien erittäin myönteistä kehitystä. Hankkeen osakokonaisuuksien tavoitteet ovat seuraavat:

1. Yrityksille suunnattujen tki-palveluiden kartoittaminen ja tilannekuvan luominen

Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on saada koottua tietoa Kymenlaaksolaisen kehittäjätoimijoiden yrityksille suunnatuista tki-palveluista. Kootusta tiedosta saadaan luotua ajantasainen tilannekuva ja se jaetaan Kymenlaakson älykkään erikoistumisen sivuston kautta. Ajantasaisen tiedon keskittämisellä yhteen paikkaaan helpotetaan yritysten tki-palveluiden saatavuutta ja liittymistä innovaatioekosysteemiin yhteisille kehittämisalustoille.

2. KymÄES-rajapintojen avaaminen ja innovaatioekosysteeemiyhteistyön laajentaminen

Hankkeen tavoitteena on laajentaa Kymenlaakson innovaatioekosysteemiin osallistuvien yritysten määrää. Samalla varmistetaan, että matkailu, terveys- ja hyvinvointi- ja luovien alojen kasvuhaluiset ja kasvukykyiset yritykset löytävät Kymenlaakson kehittäjätoimijoiden tki-palvelut. Hankkeen tavoitteena on saaada nämä toimialat hyödyntämään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen osaamista ja rajapintoja oman liiketoimintansa kehittämisessä.

3. Kansainvälisten verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkien kansainvälisiä kumppanuuksia ja verkostoja. Päivitetyn strategian välituille kärjille työstetään kärkikohtaiset tiekartat verkostojen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä Kymnelaakson toimijoiden näkyvyyttä ja tunnettavuutta luotettavana kumppanina eurooppalaisissa kehittäjäverkostoissa ja sen kautta lisätä kansainvälistä tki-rahoitusta. Kymenlaaksolaisia ÄES-kärkien yrityksiä ohjataan yrityksille tarkoitettujen tki-rahoituksien hakuun. Hankkeen tavoitteena on myös päivittää tilannekuva Kymenlaakson kansainvälisistä tki-hankkeista. Tieto kootaan Kymenlaakson liiton Make-hankesalkkuun, jonka kehittäminen tältä osin kuuluu hankkeen toimenpiteisiin.

Hankkeen tuloksena Kymenlaakson innovaatioekosysteemi kehittyy ja maakunnan tki-panostuksia saadaan nostettua entisestään.

Hankkeen tulokset voidaan jakaa toimenpidekokonaisuuksittain seuraavasti:

1. Yrityksille suunnattujen tki-palveluiden kartoittaminen ja tilannekuvan luominen

Yrityksille kohdennetut tki-palvelut saadaan kartoitettua ja koottua yhteen paikkaan, jolloin Kymenlaaksolaisten yritysten liittyminen innovaatioekosysteemiin helpottuu ja yritysten tki-panostusten määrää saadaan kasvatettua. Lisäksi julkisten toimijoiden tietämys toistensa tuottamista tki-palveluista lisääntyy, päällekkäisyyksien poistaminen helpottuu ja löydetään tarvittavien lisäpalveluiden tarve.

2. KymÄES-rajapintojen avaaminen ja innovaatioekosysteeemiyhteistyön laajentaminen

Entistä laajempi joukko eri toimialojen yrityksiä saadaan mukaan hyödyntämään Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Tämä mahdollistaa erilaisissa rajapinnoissa ja verkostoissa syntyvät ideat ja innovaatiot, joiden kaupallistamisella saadaa uudistettua maakunnan elinkeinorakennetta.

3. Kansainvälisten verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen

Kansainväliset verkostot kehittyvät ja niitä kehitetään entistä systemaattisemmin ja tavoitehakuisemmin. Verkostojen kumpaanuuksien kehittäminen mahdollistaa entistä paremman onnistumisen kansainvälisisä rahoitushaussa, jolloin Kymenlaakson tki-panostukset saadaan kasvamaan entisestään. Kymenlaakson tunnettavuus valituissa verkostoissa kehittyy ja aktiivisen viestinnän avulla nostetaan seudun imagoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat Kymenlaaksossa toimivat yritykset ja tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot.
Yrityskentässä toimenpiteet kohdistuvat erityisesti kasvuhalua- ja kykyä, kansainvälistymis- ja tki-potentiaalia omaaviin
yrityksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Kymenlaakson kaupungit ja kunnat, yhdistykset ja muut organisaatiot,
jotka toimivat älykkään erikoistumisen kärkiteemoissa liiketoiminnan, koulutuksen, tutkimuksen tai kehittämisen
näkökulmista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 854

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 119 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 114 077

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ei ole tehty varsinaista toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Tki-toimintakenttä on miesvaltainen, joten hankkeessa ja sen työryhmissä sekä toimenpiteissä huomioidaan sukupuolinäkökulma tasa-arvon toteutumiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu sukupuolinäkökulma. Tki-toimintakenttä on miesvaltainen, joten hankkeessa ja sen työryhmissä sekä toimenpiteissä huomioidaan sukupuolinäkökulma tasa-arvon toteutumiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvonedistäminen, kuitenkin huomioiden, että Tki-toimintakenttä on miesvaltainen, jotenhankkeessa ja sen työryhmissä sekä toimenpiteissä huomioidaan sukupuolinäkökulma tasa-arvon toteutumiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Päivitetyssä KymÄES 2.0-strategiassa on huomioitu Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartan toimenpiteet osaksi Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Lisäksi otetaan huomioidaan luonnonresurssit ja ekologinen ympäristö innovaatioekosysteemin kontekstina ja ns. viidentenä Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on laadittu tiekartta vuoden 2019 aikana laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 - tiekarttaluonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymenlaakson maakunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä arviot Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä hiilinieluista vuosilta 2015-2017.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
äivitetyssä KymÄES 2.0-strategiassa on huomioitu Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartan toimenpiteet osaksi Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Lisäksi otetaan huomioidaan luonnonresurssit ja ekologinen ympäristö innovaatioekosysteemin kontekstina ja ns. viidentenä Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on laadittu tiekartta vuoden 2019 aikana laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 - tiekarttaluonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymenlaakson maakunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä arviot Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä hiilinieluista vuosilta 2015-2017.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
äivitetyssä KymÄES 2.0-strategiassa on huomioitu Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartan toimenpiteet osaksi Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Lisäksi otetaan huomioidaan luonnonresurssit ja ekologinen ympäristö innovaatioekosysteemin kontekstina ja ns. viidentenä Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on laadittu tiekartta vuoden 2019 aikana laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 - tiekarttaluonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymenlaakson maakunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä arviot Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä hiilinieluista vuosilta 2015-2017.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
äivitetyssä KymÄES 2.0-strategiassa on huomioitu Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartan toimenpiteet osaksi Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Lisäksi otetaan huomioidaan luonnonresurssit ja ekologinen ympäristö innovaatioekosysteemin kontekstina ja ns. viidentenä Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on laadittu tiekartta vuoden 2019 aikana laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 - tiekarttaluonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymenlaakson maakunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä arviot Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä hiilinieluista vuosilta 2015-2017.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
äivitetyssä KymÄES 2.0-strategiassa on huomioitu Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartan toimenpiteet osaksi Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Lisäksi otetaan huomioidaan luonnonresurssit ja ekologinen ympäristö innovaatioekosysteemin kontekstina ja ns. viidentenä Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on laadittu tiekartta vuoden 2019 aikana laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 - tiekarttaluonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymenlaakson maakunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä arviot Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä hiilinieluista vuosilta 2015-2017.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 9
Päivitetty älykkään erikoistumisen strategia KymÄES 2.0 bio- ja kiertotalouskärki edistää voimakkaasti uusiutuvia materiaaleja ja energiaa Kymenlaaksossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Päivitetty älykkään erikoistumisen strategia KymÄES 2.0 bio- ja kiertotalouskärki edistää voimakkaasti uusiutuvia materiaaleja ja energiaa Kymenlaaksossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Päivitetty älykkään erikoistumisen strategia KymÄES 2.0 pyrkii vahvistmaan paikallista elinkeinoelämää ja huomioi merkittävästi kestävän kehityksen periaatteet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Älykkään erikoistmisen strategia vahvistaa Kymenlaakson tki-toimintaa ja tuottaa uusia innovaatioita, jotka perustuvat aineettomien tuotteiden ja palveluihin kehittämieen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Päivitetyn KymÄES 2.0 -strategin logistiikkakärki pyrkii kehittämään älykästä ja vihreää logistiikkaa. Kärkivalinta perustuu vankkaan kymenlaaksolaiseen logistiseen erityisosaamiseen. Älylogistiikan ratkaisuin muun muassa säästetään ympäristöä, kustannuksia ja työaikaa sekä lisätään turvallisuutta. Vihreä logistiikka huomioi puolestaan kestävän kehityksen näkökulman, ja sillä tarkoite-taan yleisesti kuljetusketjun muuttamista mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaksi. Nämä kaksi näkökulmaa tukevat vahvasti toisiaan. Kärkivalinta edistää näin myös maakunnan hiili-neutraaliustavoitteiden toteutumista. Sekä äly- että vihreän logistiikan ratkaisuin voidaan esimer-kiksi edistää logistiikan vähäpäästöisyyttä niin hiilidioksidi- kuin muidenkin liikenteen päästöjen suhteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Hankkeessa edistetään hyvinvointia mm. KymÄES 2.0-strategia digitalouskärjen ja terveystegnologian kehittämisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hanke on tasa-arvon osalta lähtokohtaisesti neutraali, mutta välillinen vaikutus näkyy tasaarvon huomioimisessa hankkeen työryhmissä ja toimenpiteissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali vaikutus
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali vaikutus
Ympäristöosaaminen 1 2
Ympäristöosaaminen kehittyy KymÄES 2.0 bio- ja kiertotalouteen liittyvän tki-toiminnan kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KymÄES 2.0- Kasvun alustat ja palvelut-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Kymenlaakson innovaatioekosysteemin
kehittymistä ja osaltaan entisestään vahvistaa tki-panostuksissa tapahtunutta erittäin myönteistä kehitystä. Hankkeen
osakokonaisuuksien tavoitteet olivat seuraavat:

1. Yrityksille suunnattujen tki-palveluiden kartoittaminen ja tilannekuvan luominen

Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena oli saada koottua tietoa Kymenlaaksolaisen kehittäjätoimijoiden yrityksille
suunnatuista tki-palveluista. Kootusta tiedosta saadaan luotua ajantasainen tilannekuva ja se jaetaan Kymenlaakson
älykkään erikoistumisen sivuston kautta. Ajantasaisen tiedon keskittämisellä yhteen paikkaan helpotetaan yritysten
tki-palveluiden saatavuutta ja liittymistä innovaatioekosysteemiin yhteisille kehittämisalustoille.

Kymenlaakson toimijoiden yrityksille tarjoamat palvelut on kartoitettu ja siitä on tehty yhteenveto julkaisua varten. Materiaali julkaistaan Kymenlaakson liiton älykkään erikoistumisen sivustolla ja sitä jaetaan aktiivisesti liiton eri julkaisukanavissa.

Lisäksi hankkeen aikana on tunnistettu ja mallennettu Kymenlaakson merkittävimpiä älykkään erikoistumisen kärkiin liittyviä kehittämisalustoja. Tunnistettuja kehittämisalustoja on hyödynnetty hankkeen aikana toteutetuissa työpajoissa ja ne on saatu hyvin mukaan myös muihin maakunnan tärkeisiin kehittämiskokonaisuuksiin. Helmikuussa 2022 Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti historiallisen suuren muutoksen toimintaympäristöömme. Globaalin turvallisuusympäristön muutos, rajan sulkeutuminen, energiakriisi, voimakas inflaatio, korkotason nousu, Suomen NATO-jäsenyys ja talouden voimakas hidastuminen ovat vain osa suurista muutoksista.

Syksyllä 2022 aikana päivitettyihin Kymenlaakson skenaarioihin 2040 ja päivitettyyn Kymenlaakson maakuntaohjelmaan pyrittiin huomioimaan muuttuneen toimintaympäristön aiheuttamia haasteita ja mahdollisuuksia. Samassa yhteydessä muutoksia peilattiin myös Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaan 2021-2025.

Vuoden 2022 aikana valmisteltiin ja käynnistettiin myös Kymenlaakson JTF-ohjelma (Just Transition Fund). Tämän ohjelman sisällöissä ja toteutuksessa Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategialla, TKI-toiminnan edistämisellä ja tunnistetuilla kehittämisalustoilla on merkittävä rooli. JTF-ohjelma on Kymenlaakson merkittävin kehittämisresurssi ohjelmakaudella 2021-2027.

Voimakkaat toimintaympäristön muutokset ja sitä seuranneet strategiset päivitystarpeet hidastivat hankkeen toteuttamista ja sen johdosta päädyttiin pidentämään hankkeen toteuttamisaikaa neljällä kuukaudella huhtikuun 2023 loppuun saakka.


2. KymÄES-rajapintojen avaaminen ja innovaatioekosysteemin yhteistyön laajentaminen
Hankkeen tavoitteena oli laajentaa Kymenlaakson innovaatioekosysteemiin osallistuvien yritysten määrää. Samalla pyrittiin
varmistetaan, että matkailu, terveys- ja hyvinvointi- ja luovien alojen kasvuhaluiset ja kasvukykyiset yritykset löytävät
Kymenlaakson kehittäjätoimijoiden tki-palvelut. Hankkeen tavoitteena on saada nämä toimialat hyödyntämään
Kymenlaakson älykkään erikoistumisen osaamista ja rajapintoja oman liiketoimintansa kehittämisessä.

Hankkeen aikana on järjestetty työpajoja sekä hankeen omina kokonaisuuksina että yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Näissä työpajoissa on keskitytty tunnistettujen kehittämisalustojen ja nykyisten älykkään erikoistumisen strategian kärkien rajapintojen tunnistamiseen ja avaamiseen. Työpajoihin on osallistunut laajasti eri sidosryhmien edustajia hakemaan yhteistyötä ja etsimään uusia kehittämisavauksia.

Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden aktiivisuus ja osallistuminen jäi odotettua heikommaksi, todennäköisesti hankkeen aikana toteutunut sote- ja maakuntauudistus vei toimijoiden resurssit ja huomion muusta kehittämistyöstä.

Kymenlaakson matkailusektorin toimijat olivat aktiivisesti mukana päivitettäessä älykkään erikoistumisen strategiaa vuosille 2021-2025. Hyvinvointi- ja luontomatkailumatkailun kehittymistä seurataan tiiviisti älykkään erikostumisen näkökulmasta. Tunnistettuja kehittämisalustoja tälle sektorille ovat Repoveden kansallispuisto ja Kymenlaakson saaristo. Matkailutoimiala on kärsinyt merkittävästi Venäjän rajan sulkeutumisesta ja siitä johtuvasta venäläisten matkailijoiden poistumisesta. Matkailualan koulutus ja kansainvälinen hanketoiminta ei ole kehittynyt Kymenlaaksossa merkittävästi.


3. Kansainvälisten verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkien kansainvälisiä kumppanuuksia ja
verkostoja. Päivitetyn strategian välituille kärjille työstetään kärkikohtaiset tiekartat verkostojen kehittämiseksi.
Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä Kymenlaakson toimijoiden näkyvyyttä ja tunnettavuutta luotettavana kumppanina
eurooppalaisissa kehittäjäverkostoissa ja sen kautta lisätä kansainvälistä tki-rahoitusta. Kymenlaaksolaisia ÄES-kärkien yrityksiä ohjataan yrityksille tarkoitettujen tki-rahoituksien hakuun.

Venäjän aloittamalla hyökkäyssodalla oli merkittävät vaikutukset kymenlaaksolaisten toimijoiden kv-verkostoihin. lähes kaikille toimijoille oli jopa vuosikymmenten aikana rakennettuja verkostoja venäläisten toimijoiden kanssa. Tämä yhteistyö on loppunut kokonaan ja lisäksi Venäjä-yhteistyön erillinen Interreg CBC-ohjelma on lopetettu. Tästä johtuen kansainvälisten verkostot ovat murroksessa ja uusia kumppanuuksia haetaan aktiivisesti mm. Viron, Baltian ja Puolan suunnalta muita eurooppalaisia kumppanuuksia unohtamatta. Kymenlaakson liiton ja Helsinki Eu-toimiston aktiivisen yhteistyön kautta on järjestetty kv-rahoitusohjelmiin ja -verkostoihin liittyviä infotilaisuuksia.

Lisäksi Kymenlaakson liitto on tukenut AKKE-rahoituksella useita KV-hankevalmisteluita eri toimijoille. Kyseessä on uusi hankkeen aikana käyttöönotettu palvelu Kymenlaakson kehittäjätoimijoille.

Hankkeen toimenpiteeksi suunniteltua osallistumista vuoden 2022 Week of Cites and Regions-tapahtumaan Brysselissä ei toteutettu epävarman Covid-19- ja eurooppalaisen turvallisuustilanteen vuoksi. Tilaisuus järjestetään syksyllä 2023 Kymenlaakson liiton toimesta ja kustantamana.

Hankkeen tuloksena saatiin määriteltyä Kymenlaakson merkittävimmät kehittämisalustat, joilla yhdistyvät maakunnan toimijoiden tki-operaatiot. Yhteisten kehittämisalustojen tunnistaminen ja niiden työstäminen verkostoissa on auttanut kehittämistoimijoita kohdentamaan osaamistaan ja resurssejaan yhteisin suurempiin kokonaisuuksiin. Tällä toimintamallilla pyritään saavuttamaan parempia tuloksia ja vaikuttavuutta sekä nostamaan kyvykkyyksiä kilpailemaan kv-hankerahoituksesta. Kv-osaamisen kehittyessä tullaan saamaan enemmän kilpailtuja kv-hankerahoituksia Kymenlaakson innovaatioekosysteemin kehittämiseksi. Kv-hankeosaamisen kehittäminen ja kv-rahoituksen lisääminen on äärimmäisen tärkeää, koska tulevalla ohjelmakaudella on riski koheesiopolitiikan muutosten johdosta aluekehitysrahoituksen (EAKR) määrän merkittävään pienentymiseen. Ohjelmakaudella 2021-2027 saatu JTF-rahoitus paransi merkittävästi rahoitustilannetta ohjelmakaudelle 2021-2027.

Hankkeen toteutuksen ansiosta älykkään erikoistumisen strategia sekä sen tärkeimmät tavoitteet kärkivalintoineen on tullut entistä selkeämmiksi Kymenlaakson kehittämistoimijoille. Älykkään erikoistumiseen strategia ja siihen painottuvat kehittämisalustat näkyvät selkeästi maakunnan tärkeimmissä strategioissa ja painotuksissa. Haastavassa toimintaympäristössä ja pienen maakunnan resursseilla tullaan saavuttamaan parempia tuloksia keskittämällä panostukset yhteisiin kärkikohteisiin eikä hajauttamalla niitä pienempiin kokonaisuuksiin.

Yhteistyössä Kymenlaakson Korkeakouluyhdistyksen kanssa marraskuussa järjestetty tki-foorumi "Osaaminen ratkaisee" on luonut oman alustan Kymenlaakson tki-toimijoille verkottua ja nostaa esille tki-toiminnan kehittämisen kärkiä. Foorumi saa jatkoa syksyllä 2023 Korkeakouluyhdistyksen vetämänä.

Kansainvälisten tki-hankkeiden valmistelua ja hakemista on saatu merkittävästi aktivoitua sekä niiden ideoita on nostettu esiin yhteisissä työpajoissa. Kymenlaakson liitto on tukenut useita hakevalmisteluita erillisellä AKKE-rahoituksella. Tämän valmistelurahoituksen myöntöehdoissa on selkeä päinotus älykkään erikoistumisen strategiaan ja tunnistettuihin kehittämisalustoihin.