Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78265

Hankkeen nimi: KymÄES 2.0 - Kasvun alustat ja palvelut yrityksille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0206714-5

Jakeluosoite: Hovioikeudenkatu 6

Puhelinnumero: +358 447478512

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kymenlaakso.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tolmunen Petri Tapio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petri.tolmunen(at)kymenlaakso.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 447478512

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KymÄES 2.0- Kasvun alustat ja palvelut-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson innovaatioekosysteemin kehittymistä ja osaltaan entisestään vahvistaa tki-panostuksissa tapahtunutta viimeisten vuosien erittäin myönteistä kehitystä. Hankkeen osakokonaisuuksien tavoitteet ovat seuraavat:

1. Yrityksille suunnattujen tki-palveluiden kartoittaminen ja tilannekuvan luominen

Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on saada koottua tietoa Kymenlaaksolaisen kehittäjätoimijoiden yrityksille suunnatuista tki-palveluista. Kootusta tiedosta saadaan luotua ajantasainen tilannekuva ja se jaetaan Kymenlaakson älykkään erikoistumisen sivuston kautta. Ajantasaisen tiedon keskittämisellä yhteen paikkaaan helpotetaan yritysten tki-palveluiden saatavuutta ja liittymistä innovaatioekosysteemiin yhteisille kehittämisalustoille.

2. KymÄES-rajapintojen avaaminen ja innovaatioekosysteeemiyhteistyön laajentaminen

Hankkeen tavoitteena on laajentaa Kymenlaakson innovaatioekosysteemiin osallistuvien yritysten määrää. Samalla varmistetaan, että matkailu, terveys- ja hyvinvointi- ja luovien alojen kasvuhaluiset ja kasvukykyiset yritykset löytävät Kymenlaakson kehittäjätoimijoiden tki-palvelut. Hankkeen tavoitteena on saaada nämä toimialat hyödyntämään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen osaamista ja rajapintoja oman liiketoimintansa kehittämisessä.

3. Kansainvälisten verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkien kansainvälisiä kumppanuuksia ja verkostoja. Päivitetyn strategian välituille kärjille työstetään kärkikohtaiset tiekartat verkostojen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä Kymnelaakson toimijoiden näkyvyyttä ja tunnettavuutta luotettavana kumppanina eurooppalaisissa kehittäjäverkostoissa ja sen kautta lisätä kansainvälistä tki-rahoitusta. Kymenlaaksolaisia ÄES-kärkien yrityksiä ohjataan yrityksille tarkoitettujen tki-rahoituksien hakuun. Hankkeen tavoitteena on myös päivittää tilannekuva Kymenlaakson kansainvälisistä tki-hankkeista. Tieto kootaan Kymenlaakson liiton Make-hankesalkkuun, jonka kehittäminen tältä osin kuuluu hankkeen toimenpiteisiin.

Hankkeen tuloksena Kymenlaakson innovaatioekosysteemi kehittyy ja maakunnan tki-panostuksia saadaan nostettua entisestään.

Hankkeen tulokset voidaan jakaa toimenpidekokonaisuuksittain seuraavasti:

1. Yrityksille suunnattujen tki-palveluiden kartoittaminen ja tilannekuvan luominen

Yrityksille kohdennetut tki-palvelut saadaan kartoitettua ja koottua yhteen paikkaan, jolloin Kymenlaaksolaisten yritysten liittyminen innovaatioekosysteemiin helpottuu ja yritysten tki-panostusten määrää saadaan kasvatettua. Lisäksi julkisten toimijoiden tietämys toistensa tuottamista tki-palveluista lisääntyy, päällekkäisyyksien poistaminen helpottuu ja löydetään tarvittavien lisäpalveluiden tarve.

2. KymÄES-rajapintojen avaaminen ja innovaatioekosysteeemiyhteistyön laajentaminen

Entistä laajempi joukko eri toimialojen yrityksiä saadaan mukaan hyödyntämään Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Tämä mahdollistaa erilaisissa rajapinnoissa ja verkostoissa syntyvät ideat ja innovaatiot, joiden kaupallistamisella saadaa uudistettua maakunnan elinkeinorakennetta.

3. Kansainvälisten verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen

Kansainväliset verkostot kehittyvät ja niitä kehitetään entistä systemaattisemmin ja tavoitehakuisemmin. Verkostojen kumpaanuuksien kehittäminen mahdollistaa entistä paremman onnistumisen kansainvälisisä rahoitushaussa, jolloin Kymenlaakson tki-panostukset saadaan kasvamaan entisestään. Kymenlaakson tunnettavuus valituissa verkostoissa kehittyy ja aktiivisen viestinnän avulla nostetaan seudun imagoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat Kymenlaaksossa toimivat yritykset ja tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot.
Yrityskentässä toimenpiteet kohdistuvat erityisesti kasvuhalua- ja kykyä, kansainvälistymis- ja tki-potentiaalia omaaviin
yrityksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Kymenlaakson kaupungit ja kunnat, yhdistykset ja muut organisaatiot,
jotka toimivat älykkään erikoistumisen kärkiteemoissa liiketoiminnan, koulutuksen, tutkimuksen tai kehittämisen
näkökulmista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 319

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 119 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 313

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ei ole tehty varsinaista toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Tki-toimintakenttä on miesvaltainen, joten hankkeessa ja sen työryhmissä sekä toimenpiteissä huomioidaan sukupuolinäkökulma tasa-arvon toteutumiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu sukupuolinäkökulma. Tki-toimintakenttä on miesvaltainen, joten hankkeessa ja sen työryhmissä sekä toimenpiteissä huomioidaan sukupuolinäkökulma tasa-arvon toteutumiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvonedistäminen, kuitenkin huomioiden, että Tki-toimintakenttä on miesvaltainen, jotenhankkeessa ja sen työryhmissä sekä toimenpiteissä huomioidaan sukupuolinäkökulma tasa-arvon toteutumiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Päivitetyssä KymÄES 2.0-strategiassa on huomioitu Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartan toimenpiteet osaksi Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Lisäksi otetaan huomioidaan luonnonresurssit ja ekologinen ympäristö innovaatioekosysteemin kontekstina ja ns. viidentenä Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on laadittu tiekartta vuoden 2019 aikana laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 - tiekarttaluonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymenlaakson maakunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä arviot Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä hiilinieluista vuosilta 2015-2017.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
äivitetyssä KymÄES 2.0-strategiassa on huomioitu Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartan toimenpiteet osaksi Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Lisäksi otetaan huomioidaan luonnonresurssit ja ekologinen ympäristö innovaatioekosysteemin kontekstina ja ns. viidentenä Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on laadittu tiekartta vuoden 2019 aikana laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 - tiekarttaluonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymenlaakson maakunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä arviot Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä hiilinieluista vuosilta 2015-2017.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
äivitetyssä KymÄES 2.0-strategiassa on huomioitu Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartan toimenpiteet osaksi Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Lisäksi otetaan huomioidaan luonnonresurssit ja ekologinen ympäristö innovaatioekosysteemin kontekstina ja ns. viidentenä Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on laadittu tiekartta vuoden 2019 aikana laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 - tiekarttaluonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymenlaakson maakunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä arviot Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä hiilinieluista vuosilta 2015-2017.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
äivitetyssä KymÄES 2.0-strategiassa on huomioitu Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartan toimenpiteet osaksi Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Lisäksi otetaan huomioidaan luonnonresurssit ja ekologinen ympäristö innovaatioekosysteemin kontekstina ja ns. viidentenä Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on laadittu tiekartta vuoden 2019 aikana laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 - tiekarttaluonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymenlaakson maakunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä arviot Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä hiilinieluista vuosilta 2015-2017.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
äivitetyssä KymÄES 2.0-strategiassa on huomioitu Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 tiekartan toimenpiteet osaksi Kymenlaakson innovaatioekosysteemiä. Lisäksi otetaan huomioidaan luonnonresurssit ja ekologinen ympäristö innovaatioekosysteemin kontekstina ja ns. viidentenä Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on laadittu tiekartta vuoden 2019 aikana laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 - tiekarttaluonnos sisältää tärkeimmät toimenpiteet, joilla Kymenlaakson maakunnan on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä arviot Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990-2040 sekä hiilinieluista vuosilta 2015-2017.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 9
Päivitetty älykkään erikoistumisen strategia KymÄES 2.0 bio- ja kiertotalouskärki edistää voimakkaasti uusiutuvia materiaaleja ja energiaa Kymenlaaksossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Päivitetty älykkään erikoistumisen strategia KymÄES 2.0 bio- ja kiertotalouskärki edistää voimakkaasti uusiutuvia materiaaleja ja energiaa Kymenlaaksossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Päivitetty älykkään erikoistumisen strategia KymÄES 2.0 pyrkii vahvistmaan paikallista elinkeinoelämää ja huomioi merkittävästi kestävän kehityksen periaatteet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Älykkään erikoistmisen strategia vahvistaa Kymenlaakson tki-toimintaa ja tuottaa uusia innovaatioita, jotka perustuvat aineettomien tuotteiden ja palveluihin kehittämieen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Päivitetyn KymÄES 2.0 -strategin logistiikkakärki pyrkii kehittämään älykästä ja vihreää logistiikkaa. Kärkivalinta perustuu vankkaan kymenlaaksolaiseen logistiseen erityisosaamiseen. Älylogistiikan ratkaisuin muun muassa säästetään ympäristöä, kustannuksia ja työaikaa sekä lisätään turvallisuutta. Vihreä logistiikka huomioi puolestaan kestävän kehityksen näkökulman, ja sillä tarkoite-taan yleisesti kuljetusketjun muuttamista mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaksi. Nämä kaksi näkökulmaa tukevat vahvasti toisiaan. Kärkivalinta edistää näin myös maakunnan hiili-neutraaliustavoitteiden toteutumista. Sekä äly- että vihreän logistiikan ratkaisuin voidaan esimer-kiksi edistää logistiikan vähäpäästöisyyttä niin hiilidioksidi- kuin muidenkin liikenteen päästöjen suhteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Hankkeessa edistetään hyvinvointia mm. KymÄES 2.0-strategia digitalouskärjen ja terveystegnologian kehittämisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hanke on tasa-arvon osalta lähtokohtaisesti neutraali, mutta välillinen vaikutus näkyy tasaarvon huomioimisessa hankkeen työryhmissä ja toimenpiteissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali vaikutus
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali vaikutus
Ympäristöosaaminen 1 2
Ympäristöosaaminen kehittyy KymÄES 2.0 bio- ja kiertotalouteen liittyvän tki-toiminnan kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-