Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78271

Hankkeen nimi: Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0932480-2

Jakeluosoite: Hoiskontie 25

Puhelinnumero: +358 44 465 9380

Postinumero: 62900

Postitoimipaikka: ALAJÄRVI

WWW-osoite: www.jpyp.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ahvenniemi Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maria.ahvenniemi(at)jpyp.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 569 1693

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid19 –pandemia on kiihdyttänyt voimakkaasti Järvi-Pohjanmaan alueen yritysten toimintaympäristön muutosta. Tarvitaan uusia toimintamalleja kasvuyrittäjyyden toimintaympäristön kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on alueen 1) kasvuyrittäjyyden tukeminen, 2) kasvumyönteisen toimintaympäristön edistäminen ja 3) yritysten osaamisen kehittäminen kasvun hakemiseen ja hallintaan. Hankkeessa rakennetaan toimintamalli kasvuvalmennuksista alkaville ja toimiville yrityksille. Tuloksena syntyy uusi kasvuyritysten palvelukonsepti. Pitkällä aikavälillä alueen yritysten koko ja kansainvälistymisaste nousee. Lyhyellä aikavälillä yritysten resilienssikyvykkyys nousee ja kyky hakea uusia kasvun lähteitä digitalisaatiota ja verkostoja hyödyntämällä vahvistuu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 120 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 108 858

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 136 074

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Järviseudun

Kunnat: Alajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hoiskontie 25

Postinumero: 62900

Postitoimipaikka: ALAJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat sekä naisten että miesten omistamiin ja johtamiin yrityksiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteisiin pyritään valitsemaan mukaan sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kasvuyrittäjyyden tukeminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeessa hyödynnetään laajasti digitalisaatiota ja yrityksiä kannustetaan hyödyntämään digitalisaatiota liiketoiminnassaan. Tämä voi tukea pitkällä aikavälillä luonnonvarojen käytön kestävyyttä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeessa voi syntyä uusia tuotteita tai palveluita, joiden tavoitteena on ilmastonmuutoksen torjunta tai sen aiheuttamien ongelmien ratkaisu.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei vaikuta oleellisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei olellista vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oleellista vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Vähäinen vaikutus, mikäli hankkeeseen osallistuu materiaalien hyötykäyttöä kehittäviä yrityksiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Vähäinen vaikutus, mikäli hankkeeseen osallistuu uudistuvien energialähteiden käyttöä kehittäviä yrityksiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 9
Hankkeessa edistetään yritysten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä paikallisen elinkeinorakenteen monipuolistumista yritysten liiketoiminnan kehitystä tukemalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeeseen voi osallistua aineettomia tuotteita ja palveluita kehittäviä yrityksiä, mikä tukee paikallistalouden vahvistumista ja monipuolistumista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa hyödynnetään digitalisaatiota, mikä vähentää liikkumistarvetta ja sitä kautta tukee vähähiilisyystavoitteita. Hankkeen toimenpiteisiin voi osallistua ainakin osittain monipaikkaisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 3
Hankkeen kohderyhmiin kuuluvat palvelualan yritykset, joiden palveluiden ja liiketoiminnan kehitys voi lisätä merkittävästi yritysten asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on pitkällä aikavälillä työpaikkojen syntyminen osallistuneisiin yrityksiin, mikä tukee työllisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu sekä nais- että miesyrittäjiä. Valmennusryhmien muodostamisessa huomioidaan tasa-arvonäkökulmat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hankkeen toimenpiteisiin voi osallistua esimerkiksi maahanmuuttajataustainen yrittäjä. Kasvuyritysmyönteisen ilmapiirin vahvistamisesta ja edistämisestä hyötyvät monet eritaustaiset yrittäjät.
Kulttuuriympäristö 0 1
Ei merkittävää vaikutusta kulttuuriympäristöön ellei paikalliseen rakennuskantaan kohdistu esimerkiksi uutta yrittäjyyttä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta ellei hankkeen toimenpiteisiin osallistu ympäristöosaamista kehittävä yritys.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla-hankkeessa toteutettiin vuosien 2022–2023 aikana useita työpaketteja ja järjestetty erilaisia kasvuyrittäjyyteen ja liiketoiminnan kehittämiseen kannustavia tilaisuuksia. Hankkeen tuotoksiin kuuluvat erilaiset työkalut ja valmennusmateriaalit, jotka on jaettu alueen yrityksille. Hankkeessa toteutettiin monikanavaista viestintää, minkä avulla hanke tiedotti toiminnastaan ja tavoitti keskeiset liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet ja kasvuhaluiset yrittäjät. Hankkeen ohjausryhmään kuului keskeiset alueelliset sidosryhmien edustajat ja yritysjohtajia, jotka osallistuivat aktiivisesti hankkeen toteutustyöhön projektipäällikköä tukien ja ohjeistaen. Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa hankkeen aikana. Seuraavassa on kuvattu hankkeen keskeisiä tuloksia/tuotoksia työpaketeittain. Työpaketti 1: Tämä työpaketti keskittyi kasvuvalmennusohjelmien benchmarkkaukseen sekä tilannekuvan ja analyysin tekemiseen. Benchmarkkausta tehtiin yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa, ja kasvuyrittäjyyttä tukevia työkaluja esiteltiin. Lisäksi toteutettiin kasvukysely alueen yrityksille, joka antoi tärkeää tietoa alueen yritysten tarpeista ja haasteista. Osana työpaketti 1. järjestettiin verkostoitumistapahtuma Business on Ice. Tämä tilaisuus keskittyi kasvuun ja rahaan liittyviin teemoihin. Siinä kuultiin puhujia ja paneelikeskusteluita, ja tilaisuuteen osallistui alueen yrityksiä ja sidosryhmien edustajia. Työpaketti 2 ja 3: Hankesuunnitelman mukaisista ryhmäkohtaisista kasvuvalmennuksista jouduttiin luopumaan liian vähäisen kasvuyritysvolyymin vuoksi. Hankkeen toteutussuunnitelmaa muokattiin ohjausryhmän ohjeistuksen mukaisesti siten, että keskityttiin tuottamaan työkaluja ja materiaalia kasvuhaluisten yritysten tueksi ja lisäämään toimenpiteillä kasvutietoutta sekä kasvumyönteistä ilmapiiriä toimintaympäristössä. Näissä työpaketeissa tehtiin yrityskäyntejä ja kasvuhankkeen esittelyjä alueen yrityksille. Tavoitteena oli aktivoida yrityksiä osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin ja kartoittaa niiden kehitystarpeita. Yrityskäynnit olivat keskeinen osa tiedonkeruuta ja palautteen saantia. Kasvuyrittäjyyden vahvistaminen Järvi-Pohjanmaalla -hanke on tuottanut erilaisia tuotoksia, kuten "Yrityksen Kasvu-unelma" -työkirjan, sähköisiä työkaluja (kasvuanalyysi, digivalmius), sähköisen palvelupolun sekä edistänyt kahden yhteistyöhankkeen käynnistymistä. Hanke on myös järjestänyt useita tilaisuuksia alueen yrityksille, ja yrittäjäksi aikoville ja tehnyt laajaa viestintätyötä. Viestintä: Hankkeen viestintä on ollut monikanavaista ja on pyrkinyt tavoittamaan alueen yrittäjät tehokkaasti. Viestinnässä on hyödynnetty sosiaalista mediaa, sähköpostia, puheluita, tekstiviestejä, ja lehdistöä. Hanke on myös jakanut tietoa alueen lehdissä ja verkkosivuilla.