Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78313

Hankkeen nimi: Hiilineutraalien rakennusten ja rakennelmien kehitysprojekti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.12.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VIESKAN ELEMENTTI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0194902-3

Jakeluosoite: PL 4

Puhelinnumero: +358447309238

Postinumero: 85201

Postitoimipaikka: ALAVIESKA

WWW-osoite: www.vieskanelementti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Yrjölä Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tapani.yrjola(at)vieskanelementti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7309 238

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään hiilineutraaleja rakenteita ja tuotantomenetelmiä rakennusten ja rakennelmien toteuttamiseen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 68 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 860

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 68 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 60 860

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Alavieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Elementintie 8

Postinumero: 85200

Postitoimipaikka: ALAVIESKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen päämääränä ei ole sukupolitasa-arvon lisääminen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Rekrytoinnissa noudatetaan sukupuolineutraalia periaatetta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päämääränä ei ole sukupolitasa-arvon lisääminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Metsät uusiutuvat puunkäytön seurauksena mm. metsien monimuotokasvatusta voidaan lisätä. Lopputuotteet toimivat hiilivarastoina.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Toteutettavat rakenteet toimivat hiilivarastona.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Metsät uusiutuvat puunkäytön seurauksena mm. metsien monimuotokasvatusta voidaan lisätä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
tuotanto ei rasita pinta- eikä pohjavesistöjä mutta vähentää kasvihuonekaasuja, koska rakenteet sisältävät hiilivarastoa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
Metallisia rakenteita muutetaan puurakenteisiksi joten vähähiilisyys lisääntyy energiateknologiassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Jätepuun käyttö lämmitysenergiaksi lisääntyy. Jätepuu voidaan hyödyntää oman toiminnan energialähteeksi, jolloin logistiset kustannukset pienenevät
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Lisää työpakkoja paikkakunnalle ja lähialueille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Hirsitalotuote ja infrarakentamisen elementtituotteet vähentävät työmaalla tehtävää työtä ja vähentävät työpaikkaliikennettä. Puujätteen määrä työmaalla vähenee jolloin jätteen kuljetuskustannukset pienenvät.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään hiilineutraaleja rakenteita ja tuotantomenetelmiä rakennusten ja rakennelmien toteuttamiseen.