Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78317

Hankkeen nimi: Tuotannollisen ja kaupallisen toiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.8.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AIMO KORTTEEN KONEPAJA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0913584-1

Jakeluosoite: POHJOLANTIE 2

Puhelinnumero: +358401620386

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

WWW-osoite: www.murska.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vaahtera Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.vaahtera(at)murska.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401620386

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitysprojektilla mahdollistetaan viennin kasvun vaatimien, ja maatalouden nykytarpeisiin liittyvien tehokkaiden koneiden ja laitteiden nykyaikainen, kustannustehokas ja turvallinen valmistaminen sekä käsittely, sekä varaosapalvelun saatavuus verkkopalveluna asiakkaan aikavyöhykkeestä riippumatta. Valmistamamme laitteistot vähentävät radikaalisti karjatilojen hiilijalanjälkeä, ja tämä kehitysprojekti pienentää laitteistojen valmistukseen sitoutuvaa energiaa. Projektilla on työllistävä vaikutus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 148 590

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 590

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 148 590

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 148 590

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: POHJOLANTIE 2

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tuo lisäarvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Rekrytoinnissa ei ole merkitystä hakijan sukupuolella. Osaaminen ja sopivuus ratkaisee. Uusi särmääjä keventää fyysistä työtä ja mahdollistaa työn houkuttelevuuden myös naisille. Koneikko/laakeriprässi, särmäri dynaaminen levynkannatin??
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Osatavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Teknologiamme vähentää maatilojen hiilijalanjälkea ja tuotantoa suunnataan hiilijalanjäljen pienentämiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Teknologiamme mahdollistaa runsastuottoisten vaativampien viljelylajikkeiden käytön myös huonommilla viljelyalueilla, ja siten vähentää metsien kaskeamisen tarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Valmistamme myös cleantech -puolella tuubikompostointilaitteita. Kompostilannoite monipuolistaa maaperän eliökantaa verrattuna väkilannoitteisiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 0
Tuubikompostointi vähentää vesistöjen rehevöitymistä, koska sade ei huuhdo ravinteita vesistöihin. Ympäristömääräysten kiristyessä tuubikompostoinnin merkitys korostuu.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Litistysteknologia mahdollistaa maatiloille taloudellisen kasvun turvaamalla puinnin myös vaativissa olosuhteissa.Viittaamme rehuviljalla materiaaliin. Vaikuttaako tuotannollisiin materiaaleihin ja jätteisiin??
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Sähkö?? Energiansäästö ja puhdas energia?
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Vuodesta 1969 olemme työllistäneet ja ostaneet palveluita sekä kehittäneet maatalouden tuottavuutta. Teknologiamme mahdollistaa urakointipalvelun kautta uutta liiketoimintaa maataloudessa. Olemme toimineet pitkään paikallisten alan oppilaitosten yhteistyökumppanina.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Investoitavien laitteiden myötä työhyvinvointi kasvaa työergonomian parantuessa ja työn keventyessä (dynaaminen levynkannatin, asennusteline/liikuttelugrilli, koneikko/laakeriprässi).
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 10
Liitteenä säilöntämenetelmämme hiilijalanjälkilaskuri maatiloille. Laskuri löytyy myös ProAgrian energiayrittäjyys -sivulta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Aimo Kortteen Konepaja Oy investoi särmäyspuristimeen työkaluineen (laadun parantaminen, nopeampi läpimenoaika, energian säästäminen ja ergonomian parantaminen). Hanke paransi hitsattavien tuotteiden laatua ja työergonomiaa hitsauspöytien ja asennustelineen avulla. Alihankinnan asiakkaiden palvelun laajentaminen hankkeen avulla toteutui. Hanke tehosti energiansäästöä ja paransi sisäilmalaatua ilmastoinnin parantamisella. Hankkeen avulla on paremmat tekniset edellytykset vastata kannattavammin suurtilojen konekysyntään kotimaassa ja viennissä.