Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78334

Hankkeen nimi: Sosiaalipalveluiden evaluaatio kuntapalautteen avulla

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.8.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOCFINDER OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2781645-6

Jakeluosoite: Suurlohjankatu 2

Puhelinnumero: +358452357377

Postinumero: 08100

Postitoimipaikka: LOHJA

WWW-osoite: https://www.socfinder.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pulkkinen Hanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.pulkkinen(at)socfinder.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358452357377

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuntapalautteen avulla sosiaalipalveluiden palveluntuottajat, jotka ovat julkisia tai yksityisiä toimijoita, voivat kehittää toimintaansa saaden arvokasta tietoa vahvuuksistaan ja kehittämistarpeistaan. Kuntien työntekijät voivat lukea evaluaatioraportteja, jotka on toteutettu määrämuotoisesti, mikä lisää toimintayksiköiden vertailtavuutta. Palveluntuottajat voivat hyödyntää palautetta omavalvontasuunnitelmien teossa, sillä se auttaa reflektoimaan toimintaa. Palaute on hyödynnettävissä niin oman toiminnan kehittämisessä, verkostoyhteistyössä ja palveluiden markkinoinnissakin. Ku,ntapalaute on riippumaton Socfinder-alustasta, sillä palveluntuottajat voivat hyödyntää tietoa ja palautteesta syntyvää raporttia haluamassaan viestintäkanavassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 710

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 787

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 710

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 787

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Lohja

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Suurlohjankatu 2

Postinumero: 08100

Postitoimipaikka: LOHJA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ja analyysissa on todettu sosiaalipalveluiden tuottajien ja kuntien työntekijöiden olevan naisvaltaisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan sukupuolineutraalina. Olemme todenneet, että digitaalisessa hakukoneessa käyttäjän sukupuolella ei ole merkitystä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke toteutetaan täysin sukupuolineutraalisti, mutta sen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvo

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Palveluntuottajien yksiköitä on ympäri Suomen, palvelun avulla tulee näkyväksi puuttuvat palvelut, joka on tärkeää tietoa sekä kunnille, että palveluntuottajille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään digitaalinen palautekanava kunnille koskien heidän kokemuksiaan sosiaalipalveuiden tuottajista, ensimmäisessä vaiheessa sijaishuoltoyksiköistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Digitaalinen palveluhaku vähentää tarvetta fyysiselle liikkumiselle, kun kattavat ja ajantasaiset tiedot sijaishuoltoyksiköistä löytyvät Socfinderista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Kuntapalaute edistää asiakkaiden ihmisoikeuksia ja palautteessa hyödynnetään teemoja (YK:n Agenda 2030 mukaan): Oikeudenmukaisuus Tasa-arvo Terveydenhuolto Sosiaaliturva Koulutus Syrjimättömyys Yhteiskunnallinen yritys Ihmisoikeudet Humanitaarinen apu Lapset ja nuoret Vammaiset Pitkäaikaistyöttömät Ikääntyneet Maahanmuuttajat Pakolaiset Väkivallan vastainen työ Päihteiden väärinkäytön ehkäisy ja hoito Seksuaalinen itsemääräämisoikeus Kidutuksen ehkäisy ja kuntoutus
Tasa-arvon edistäminen 5 10
Kuntapalautteen avulla kunnat voivat suosia palveluntuottajia, joiden toiminta on tasa-arvoista, yhdenvertaista ja syrjimätöntä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 10
Sama kuin edellä sekä mahdollistaa palveluntuottajien tarjota palveluita sosiaalisesta ja kulttuurisesta taustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 10
Sosiaalipalveluiden tuottajilla on vastuu ympäristöasioista ja ympäristötietoisuuden kasvattamisesta asiakaslapsilleen. Kuntapalaute tuo esiin esimerkilliisä palveluntuottajia, joilla on nämä asiat ovat kunnossa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suomesta puuttuu yhdenmukainen lastensuojelun palveluntuottajia koskeva palautejärjestelmä, minkä vuoksi yksittäisten palveluntuottajien keräämät palautteet eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Osa palveluntuottajista käyttää esim. SHQS/ ISO9001 standardoitua laatujärjestelmää, mutta niillä ei ole yleistä kattavuutta. Loimme yhdenmukaisen palautejärjestelmän lastensuojelulaitoksia koskien. Tavoitteena oli julkaista kuntien sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien arviot lastensuoejelulaitoksista hakukoneessamme. Kyselu toteutettiin THL:n lastensuojelun laatusuositusten ja joukkoälyn eli yhteiskehittämismenetelmillä. Mahdollisimman moni lastensuojelun parissa työskentelevä kunnan tai palveluntuottajan edustaja kommentoi kyselylomaketta. Hanke keskeytettiin, kun selvisi, etteivät lastensuojelulaitokset ole valmiita maksamaan kuntapalautteesta. Hankkeen avulla selvisi, että kunnat toivovat näkevänsä muiden kuntien työntekijöiden arvioita palveluntuottajista, mutta palveluntuottajat eivät ole halukkaita siitä maksamaan.