Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78335

Hankkeen nimi: HBS Startti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HBS CONSTRUCTION OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 3200976-3

Jakeluosoite: Kauppamäentie 83

Puhelinnumero: +358405421821

Postinumero: 74230

Postitoimipaikka: SALAHMI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koljonen Ville

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: posti(at)v-koljonen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405421821

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Selvitetään uuden liiketoiminnan kannattavuutta ja valmistellaan liiketoiminnan käynnistämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 930

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 83 930

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 930

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Vieremä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppamäentie 83

Postinumero: 74230

Postitoimipaikka: SALAHMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen on todettu olevan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali ja edistää valtavirtaistamisen periaatteiden toteutumista käytännössä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toimenpiteet ovat sisällöltään neutraaleja ja tukevat siten eri sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Täysin uuden hiilivapaan energiamuodon käyttäminen murskaintuotteissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Auttaa tavoitteessa kohti hiilivapaata työmaata.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Diesel-moottori on merkittävä riski pohjavesialueilla työskennellessä ja on useissa paikoissa kielletty kokonaan. Kehitettävällä teknologialla ei ole tätä riskiä lainkaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Käytön aikaisista jäteöljyistä päästään pois.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Koko tuoteinnovaatio perustuu sähkötoimiseen energiamuotoon, joka mahdollistaa uusiutuvien energiamuotojen käyttämisen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Yrityksellä tulee olemaan merkittävä työllistävä vaikutus Vieremän kunnalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 0
Uusien ympäristöä säästävien ratkaisujen kehittäminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-