Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78345

Hankkeen nimi: Tyylikkäästi kesälläkin Beana Laponiassa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.6.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HUSKYPOINT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0887562-9

Jakeluosoite: Kittiläntie 1638

Puhelinnumero: +358400790096

Postinumero: 97220

Postitoimipaikka: SINETTÄ

WWW-osoite: www.huskypoint.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Holck Malla

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: malla.holck(at)huskypoint.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400790096

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hotelli Beana Laponian kesäisten aktiviteettien ja palveluiden kehittäminen sekä yrityksen kestävän matkailun kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 132

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 460

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 132

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lumitassuntie 53

Postinumero: 97340

Postitoimipaikka: MELTAUS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei oleellista hankkeessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
työllistämme tasa-arvoisesti ja huomioimme tasa-arvon kaikessa toiminnassamme
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei sisälly hankkeeseen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
veden ja energian hankinnoissa noudatamme kestävän kehityksen periaatteita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
kaikki koneet ja laitteet hankitaan mahdollisimman vähäpäästöisinä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
kaikessa reittisuunnitelmissa ja toimintaympäristön suunnittelussa huomioimme luonnon monimuotoisuuden ja kerromme siitä myös asiakkaillemme
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
huomioimme kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussa ja hankinnoissa että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
emme toimi natura alueella
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
kierrätämme kaiken mitä voimme ja minimoimme jätteet sekä huolehdimme jätteiden asianmukaisesta jatkokuljetuksista
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
meillä on maalämpöjärjestelmä, sähkön ostamme vihreänä sähkönä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
työllistämme paikallisia sekä suosimme paikallisia yrityksiä hankinnoissamme, yhteistyöverkostomme on paikallinen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 2
tehostamme palvelumuotoilua
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
pyrimme tehostamaan liikkumisen ja logistiikan taloudellisuutta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
panostamme kaikessa toiminnassamme henkilökuntamme ja asiakkaidemme sekä eläintemme hyvinvointiin
Tasa-arvon edistäminen 2 2
kaikki toimintamme on tasa-arvoista
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
kaikki toimintamme on yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti yhdenvertaista
Kulttuuriympäristö 3 3
paikallisuus on meille tärkeää kaikessa toiminnassamme, tuomme esille alueen paikallista kulttuuria lisäksi hotellimme alue on kulttuurimaisemallisesti merkittävä ja pidämme sen hoidettuna
Ympäristöosaaminen 2 2
välitämme ympäristötietoutta asiakkaillemme ja koulutamme omaa henkilöstöämme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

9 Loppuraportin tiivistelmä

Summer activities in Beana Laponia