Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78346

Hankkeen nimi: Hotel Ukkohallan kasvu ja kansainvälistyminen: matkailuliiketoiminnan kehittäminen ja palvelukonseptin uudistaminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.5.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TUOTTOHOTELLI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2902641-5

Jakeluosoite: Lyötynkatu 3

Puhelinnumero: +358505435408

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: ukkohalla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kiiskilä Jussi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.kiiskila(at)ukkohalla.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505435408

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on Hotel Ukkohallan toiminnan kasvattaminen sekä nykyisen liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen kansainvälisiä matkailijoita varten, sekä valmiuksien lisääminen ulkomaisten asiakkaiden houkuttelemiseksi ja palvelemiseksi. Hanke hyödyttää koko Ukkohallan matkailualuetta laajentamalla ja kehittämällä alueen palveluvalikoimaa. Laadukkaampien ja monipuolisempien palveluiden myötä Ukkohallan matkailukeskus houkuttaa uutta asiakaskuntaa myös kansainvälisesti, asiakkaiden viipymä alueella pidentyy ja alueelle jäävä matkailutulo kasvaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 554

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 17 554

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ukkohallantie 20

Postinumero: 89400

Postitoimipaikka: HYRYNSALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toteutetaan hankkeessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpiteitä arvioidaan sukupuolten tasa-arvon kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta tavoite on huomioitu hankkeen toiminnassa. Yritys haluaa työllistää enemmän henkilökuntaa matkailualalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Kestävän matkailun suunnitelma ja mittaristo ohjaa toimintaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Kestävän matkailun suunnitelma ja mittaristo ohjaa toimintaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Satokausien ja paikallisuuden huomioiminen mm. ruokatuotteessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Kestävän matkailun suunnitelma ja mittaristo ohjaa toimintaa, lisää kierrätystä ja vähentää syntyvän jätteen määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Kestävän matkailun suunnitelma ja mittaristo ohjaa toimintaa ja energianhankinnassa painotetaan uusiutuvia energialähteitä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Uusien työpaikkojen ja välillisten työpaikkojen luominen lähiympäristöön
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Muun muassa elämysmatkailutuotteiden kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Tarve kuljetuspalveluille kasvaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Työllisyyden parantuminen lisää hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Lisää mahdollisuuksia työllistyä mikä edesauttaa tasa-arvon totetumista
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hyvinvoinnin lisääntyminen tarjoamalla lisää työmahdollisuuksia
Kulttuuriympäristö 2 2
Paikallisuuden huomioiminen tuotekehityksessä ja uusissa matkailutuotteissa.
Ympäristöosaaminen 8 8
Jatkuvan kehittämisen periaate, henkilöstön kouluttaminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-