Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78350

Hankkeen nimi: RF-lietteenkäsittelylaitoksen esisuunnittelu

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.7.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OWATEC GROUP OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2520193-3

Jakeluosoite: Rytiniementie 1

Puhelinnumero: +35850 437 2477

Postinumero: 91910

Postitoimipaikka: TUPOS

WWW-osoite: www.owatec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tauriainen Miia

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miia.tauriainen(at)owatec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408677386

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

RF-lietteenkäsittelylaitoksen esisuunnitteluhankkeessa Owatec valmistelee lietteenkäsittelylaitoksen investointia varten laitoksen suunnitelmat totetuttamalla laboratoriokokeet prosessin optimoinnin ja validoinnin suhteen sekä toteuttamalla laitoksen yksityiskohtaisen suunnittelun. RF-lietteenkäsittelylaitoksessa käsitellään kaivosteollisuuden nyt penkkaaman lietteen siihen muotoon, että lietteen eri jakeet voidaan kierrättää takaisin kiertoon hyödynnettäväksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 114 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 245

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 114 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 17 245

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rytiniementie 1

Postinumero: 91910

Postitoimipaikka: TUPOS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolella ei ole vaikutusta projektin toteutukseen. Valittavat työntekijät ja alihankkijat valitaan taitojen sekä sopivuuden perusteella, eikä sukupuoli vaikuta näihin millään tavalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolella ei ole vaikutusta projektin toteutukseen. Valittavat työntekijät ja alihankkijat valitaan taitojen sekä sopivuuden perusteella, eikä sukupuoli vaikuta näihin millään tavalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on muuttaa penkattava liete käyttökelpoiseksi raaka-aineeksi ja palauttaa materiaalit kiertoon ja sillä tavoin varjella ympäristön pilaantumista ja luonnonvarojen turhaa käyttöä ja tuhlaamista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hankkeen päätavoitteena on muuttaa penkattava liete käyttökelpoiseksi raaka-aineeksi ja palauttaa materiaalit kiertoon ja sillä tavoin varjella ympäristön pilaantumista ja luonnonvarojen turhaa käyttöä ja tuhlaamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Hankkeen päätavoitteena on muuttaa penkattava liete käyttökelpoiseksi raaka-aineeksi ja palauttaa materiaalit kiertoon ja sillä tavoin varjella ympäristön pilaantumista ja luonnonvarojen turhaa käyttöä ja tuhlaamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Käsittelylaitoksen ansiosta lietteen penkkaaminen voidaan lopettaa kokonaan ja nyt jo penkattu liete käsitellä ja käyttää prosessissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Lietteen penkkaamisen lopettaminen ja olemassa olevan lietekasan poistaminen estää vesivarantojen sekä maaperän pilaantumisen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 10
Terrafamen lähistöllä sijaitsee Natura 2000 -alue.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 9
Hankkeen päätavoitteena on muuttaa penkattava liete käyttökelpoiseksi raaka-aineeksi ja palauttaa materiaalit kiertoon
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Raaka-aineita tuotetaan akkukemikaalitehtaan tarpeisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Uusia työpaikkoja muodostuu
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Positiivisten ympäristövaikusten ansiosta sekä Owatec että Terrafame saavat positiivisen brändinkohotuksen. Lisäksi syntyy tietotaitoa Owatecille käsittelylaitoksen toiminnasta ja suunnittelusta ja laitos toimii referenssinä vientiä ajatellen.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Vähennetään turhaa lietteiden penkkausta ja muutetaan käyttämättä jääviä jakeita raaka-aineiksi, jolloin raaka-aineita tarvitsee tuoda vähemmän paikan päälle. Lisäksi käsittelylaitoksen tuotteista osa on raaka-aineita akkukemikaalitehtaalle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Uusia työpaikkoja
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Valittavat työntekijät ja alihankkijat valitaan taitojen sekä sopivuuden perusteella, eikä sukupuoli, uskonto tms. vaikuta näihin millään tavalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Valittavat työntekijät ja alihankkijat valitaan taitojen sekä sopivuuden perusteella, eikä sukupuoli, uskonto tms. vaikuta näihin millään tavalla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Valittavat työntekijät ja alihankkijat valitaan taitojen sekä sopivuuden perusteella, eikä sukupuoli, uskonto tms. vaikuta näihin millään tavalla.
Ympäristöosaaminen 10 10
Ympäristöosaaminen lisääntyy myös Terrafamen osalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-