Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78371

Hankkeen nimi: Millpoint Oy:n digitalisaatiohanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.10.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MILLPOINT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2019083-3

Jakeluosoite: Yläniitynkatu 1

Puhelinnumero: +358440225940

Postinumero: 53550

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: millpoint.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kekki Jarkko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.kekki(at)millpoint.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358440225940

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronaviruspandemia toi esiin tarpeen vauhdittaa yrityksemme digitaalista liiketoimintaa. Millpoint Oy:n digitalisaatiohankkeen tarkoituksena on kartoittaa, suunnitella ja kehittää yrityksen prosesseja niin, että niitä voidaan automatisoida ja tehostaa digitalisaation avulla. Hankkeen toimenpiteet vahvistavat yritystoimintaamme erityisesti digitalisaation näkökulmasta. Tuloksena on digitaalinen toimintaympäristö, jossa palvelu- ja markkinointiprosessimme muuttuvat digitaaliseen muotoon, syntyy uusia digitaalisia asiointikanavia sekä uudenlaista digitaalisuuden tuomaa arvonluontia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 890

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 890

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 39 890

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 890

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yläniitynkatu 1

Postinumero: 53550

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tehdään tarvittaessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tehdään tarvittaessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on digitalisoida Millpoint Oy:n liikeetoimintaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Siirtyminen vastuullisesti valmistettuihin tekstiileihin
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Tehostetut prosessit vähentävät jätteen syntymistä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koronaviruspandemia toi esiin tarpeen vauhdittaa digitaalista liiketoimintaamme. Millpoint Oy:n digitalisaatiohankkeessa kartoitettiin, suunniteltiin ja kehitettiin yrityksen prosesseja niin, että ne voitiin automatisoida ja tehostaa digitalisaation avulla. Tuloksena oli digitaalinen toimintaympäristö, jossa palvelu- ja markkinointiprosessimme muuttuivat digitaaliseen muotoon, syntyi uusia digitaalisia asiointikanavia sekä uudenlaista digitaalisuuden tuomaa arvonluontia.