Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78383

Hankkeen nimi: Uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta, investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kotkan kampus: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Justiina Halonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: justiina.halonen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7028 514

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on rinnakkaishanke Uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta -kehittämishankkeelle (hakemusnumero 309531).

Tässä investointihankkeessa toteutetaan uusiutuvien ja biopohjaisten nesteiden vahingontorjunnan harjoitus-, testaus- ja demonstraatioympäristöjen rakentaminen sekä siihen liittyvät hankinnat. Rakentaminen toteutetaan Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö-hankkeissa (A75152 ja A75160) luodun allasalueen yhteyteen Kotkan Sunilaan täydentäen ja jatkokehittäen alueelle rakennettua öljyntorjunnan tutkimus- ja osaamiskeskittymää.

Investointien tuloksena syntyy ainutlaatuiset alueet testata uuden sukupolven polttoaineiden ja nesteiden vuotokäyttäytymistä vesistö- ja maastovahingoissa, sekä tutkia keräyslaitteiden ja nestevuotojen rajaamis- ja imeytystuotteiden tehoavuutta kyseisille aineille. Uudet ympäristöt täydentävät Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöä ja monipuolistavat siellä tapahtuvaa tutkimus-, testaus- ja tuotekehitystoimintaa sekä tuovat näin uutta ympäristöosaamista seutukunnalle.

Hankinnat kohdistuvat maanrakennustöihin ja materiaaleihin ostopalveluina: maastonsuojaukseen ja maanrakennukseen maastovahinkoaltaan rakentamiseksi. Altaaseen yhdistetään virtaavan veden simulointiojan toteutus. Lisäksi rakennetaan erilliset, siirrettävät maaperävuotodemonstraatioyksiköt.

Investointien mahdollistamalla toiminnalla on ympäristövahinkojen torjunnan ja tuotekehityksen myötä merkittävä vaikutus meriliikenteen ja maantiekuljetusten aiheuttamien ympäristövahinkojen vaikutusten minimointiin. Toiminta antaa valmiita toimintaohjeita vahinkotilanteiden tueksi.

Hanke tukee toimenpiteillään Euroopan aluekehitysrahaston linjaamia horisontaalisia periaatteita ja kestävää kehitystä. Hankkeen tavoitteet ovat yhteneviä Kymenlaakson maakuntaohjelman, Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategian ja Itämeristrategian tavoitteiden kanssa.

Hankkeen toteutuksessa huomioidaan myös horisontaaliset periaatteet sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Hankkeessa noudatetaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on linjassa rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden kanssa. Harjoitus-, testaus- ja demonstraatioympäristöjen rakenteiden suunnittelussa huomioidaan, ettei henkilön fyysisistä ominaisuuksista muodostu rajoitetta osallistumiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Investoinnit tulevat hyödyntämään ensin hankkeeseen osallistuvia pelastuslaitoksia, yrityksiä ja organisaatioita sekä Xamkin TKI-toimintaa, myöhemmässä vaiheessa myös muita torjunta-alan toimijoita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Öljyntorjunta-alan yritykset, biopohjaisia ja uusiutuvia tuotteita jalostavat yritykset, jätealan yritykset, torjuntaviranomaiset, pelastuslaitokset, rajavartiolaitos ja ympäristöhallinto.

Torjuntaosaamisen kasvusta hyötyvä Kymenlaakson seutu, rannikon ja liikenneriskialueiden lähiasukkaat sekä kuljetusala, viranomaiset, energiayhtiöt ja öljyntorjuntaan linkittyvät vapaaehtoisjärjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 927

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 418

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sunilantie 10

Postinumero: 48900

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suunnitteluvaiheessa tutustuttiin Xamkin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Hankesuunnittelun pohjaksi etsittiin tietoa toimialan sukupuolijakaumasta. Hanke kohdistuu pääasiassa pelastusalaan. Pelastusala on perinteisesti hyvin miesvaltainen suurelta osin operatiivisen työn fyysisyyden vuoksi. Pelastusopisto on tilastoinut naisten osuuden päätoimisesta pelastuslaitosten henkilöstöstä Suomessa vuodesta 2013 lähtien. Hienoista kasvua naisten määrässä on viiden saatavilla olevan tilastovuoden perusteella havaittavissa, mutta kokonaismäärään verrattuna naisten osuus on edelleen hyvin pieni. (Pelastustoimen taskutilastot 2010–2014, 2011–2015, 2012–2016, 2013–2017 ja 2014–2018.)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan Xamkin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti tasapuolisuus projektitiimin kokoonpanossa ja palkkauksessa (palkkaus tehtävänkuvan mukaan). Hankkeen ohjausryhmään ja pilotteihin pyritään ottamaan mukaan tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Hankkeessa suunniteltu toiminta ei itsessään ole sukupuoleen sidottua tai toista sukupuolta suosivaa. Demonstraatioympäristön rakenteissa huomioidaan nosto-, paino- ja ulottuvuusmitoitukset siten, ettei fyysiset rajoitteet määrittele harjoitteluun osallistumista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 10
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla tuetaan uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoa. Nykyistä, jo käytössä olevaa tutkimusympäristöä hyödyntämällä resurssiviisautta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 10
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla etsitään vähähiilisempiä menetelmiä ympäristövahingon torjuntaan ja vahinkojätelogistiikan tehostamiseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 10
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla etsitään menetelmiä maa-alueiden tehokkaaseen vahingontorjuntaan, mikä vähentää luontoon kohdistuvia ympäristöhaittoja ja näin suojellaan luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla parannetaan torjuntatoimia maaperän ja pohjavesien suojelemiseksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 10
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla etsitään menetelmiä tehokkaaseen vahingontorjuntaan, mikä minimoi luontoon kohdistuvaa haittaa ympäristövahingon sattuessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 10
Investoinnit sulautetaan nykyiseen tutkimusympäristöön. Kehitetään jätteen talteenottoa mm. erottelutekniikoiden avulla. Huolehditaan toiminnassa syntyvien jätteiden lajittelusta ja asianmukaisesta hävittämisestä sekä pyritään pienentämään jätemäärää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 10
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla edistetään uusiutuvien ja biopohjaisten polttoaineiden käyttöä. Tietoa saadaan suoraan ainevalmistajille.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Lisätään Kymenlaakson jo nyt vaikuttavaa öljyntorjuntaosaamista siten, että se vahvistaa paikallisten toimijoiden tuotekehitystä, sekä houkuttelee alueelle uusia toimijoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Uusi tutkimusinfra lisää alueen huippuosaamista myös osaamisvientiin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Tutkimustoiminnalla tuetaan maa- ja meriliikenteen turvallisuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla lisätään ympäristövahinkojen torjuntaosaamista, millä on vaikutus luonnon puhtauteen ja asukkaiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 10 10
Investointien mahdollistama tutkimustoiminta lisää merkittävästi osaamista uusista polttoaineista ja eri torjuntamenetelmien tehokkuudesta. Laajennettu tutkimusinfra mahdollistaa kv-hankkeisiin osallistumisen mikä lisää projektitoimijoiden osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-