Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78387

Hankkeen nimi: Solar Kaihdin Oy uusien palveluiden, tuotteiden ja tuotannon kehityshanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOLAR KAIHDIN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1934274-8

Jakeluosoite: Lankilantie 46

Puhelinnumero: +358445331935

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: www.solar.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Junnikkala Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.junnikkala(at)solar.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445331935

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen aikana kehitetään uusia tuotteita ja palveluita vekkikaihtimien sekä hyönteissuojien liiketoiminnalle. Hankkeessa investoidaan tuotannon koneisiin ja laitteisiin sekä digitalisoidaan tuotantoprosessin ohjausta. Tavoitteena on myös vähentää toimintaan liittyvää hukkaa, tehostaa toimintaa ja nostaa tuotantovolyymeja merkittävästi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 218 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 488

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 218 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 135 488

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lankilantie 46

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on neutraali sukupuolen osalta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on neutraali sukupuolen osalta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää liiketoimintaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Jätteen määrä suhteessä tuotantoon vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hävikki vähenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Työn mielekkyys paranee, työmpäristö paranee, koneellistamisen aste nousee
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Naistyöpaikat lisääntyy
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Työllistetään eri kulttuuritaustaisia ihmisiä uusiin työpaikkoihin
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 1 1
Jätteen määrä suhteessä tuotantoon vähenee. Materiaalitehokkuuden kauttaa ympäristöosaaminen paranee.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-