Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78388

Hankkeen nimi: Liiketoiminnan kehittäminen ja digitalisointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.9.2021 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NEWPAAKKOLA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1854252-9

Jakeluosoite: Itäpuolentie 387b

Puhelinnumero: +358405919740

Postinumero: 95300

Postitoimipaikka: TERVOLA

WWW-osoite: www.newpaakkola.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juntikka Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.juntikka(at)newpaakkola.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405919740

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintaprosesseja ja parantaa yrityksen asemaa kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa digitalisoidaan toiminnanohjausjärjestelmä sekä kehitetään ja hankitaan apuvälineitä tuotantotyön tueksi. Toimenpiteillä pyritään parantamaan yrityksen valmistamien tuotteiden kierrätystä ja energiatehokkuutta sekä pienentämään tuotteiden hiilijalanjälkeä kokonaisvaltaisen elinkaarimallin avulla. Tuotantoon kehitettävillä uusilla ja hankittavilla apuvälineillä pyritään vähentämään työn fyysistä kuormittavuutta ja sitä kautta myös helpottamaan naisten työllistymistä alalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 154 923

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 154 923

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tervola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Itäpuolentie 387 B

Postinumero: 95300

Postitoimipaikka: TERVOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysiin ei ole käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita. Analyysi perustuu yrityksen työntekijöiden sukupuolijakaumaan tuotanto- ja suunnittelutöissä ja Teknologiateollisuuden tekemiin tutkimuksiin jäsenistönsä sukupuolijakaumasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Nais- ja miestyöntekijöille järjestetään sellaiset työolosuhteet ja -välineet, joissa ja joiden avulla he pystyvät suoriutumaan työtehtävistään sukupuolesta riippumatta yhtä hyvin ja hyvällä mielellä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta merkittävä osa yrityksen toimintakulttuuria.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Rajallisten resurssien tehokas käyttö perustuu hyvään suunnitteluun. Hyvin suunnitelluilla laitteilla voidaan tehostaa materiaalivirtojen liikkumista ja talteenottoa. Neitseellisten raaka-aineiden tarve vähenee kierrätysjärjestelmän käyttöönoton myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Suunnittelu- ja tuotantoprosessien kehittäminen kohti kokonaisvaltaista elinkaariajattelua lisää ymmärrystä globaalista ympäristöstä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Läjitysalueiden tarkempi kontrollointi ja tehokkaampi hyödyntäminen vähentävät haitta-aineiden leviämisen riskiä. Neitseellisten raaka-aineiden tarpeen pieneneminen pidentää uusien kaivosten avaamisen välistä aikajännettä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Läjitysalueiden tarkempi kontrollointi ja tehokkaampi hyödyntäminen vähentävät haitta-aineiden leviämisen riskiä. Neitseellisten raaka-aineiden tarpeen pieneneminen pidentää uusien kaivosten avaamisen välistä aikajännettä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Läjitysalueiden tarkempi kontrollointi ja tehokkaampi hyödyntäminen vähentävät haitta-aineiden leviämisen riskiä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Materiaali- ja jätevirrat pienenevät raaka-aineiden uusiokäytöllä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Kuljetinlaitteiden muuttaminen sähköllä toimiviksi vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Uusien työpaikkojen luominen vahvistaa lähialueiden elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen vapauttaa suunnittelijoiden aikaa varsinaiseen työhön ja edistää sitä kautta palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Suunnittelu ja elinkaariajattelu vähentävät logistiikan tarvetta. Käytettävät osat voidaan huoltaa ja tilata paremmin tarpeen mukaan, turhilta kuljetuksilta vältytään.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Hankittavat ja valmistettavat koneet parantavat työntekijöiden fyysistä hyvinvointia työn kuormittavuuden vähenemisen myötä. Toiminnanohjausjärjestelmä parantaa henkistä hyvinvointia vähentämällä ylimääräistä hallinnollista työtä työntekijöiltä ja vapauttamalla aikaa varsinaisen ydinosaamisalueen työhön. Toimenpiteet tuottavat myös yleistä hyvinvointia lisäämällä pitkäkestoisia ja vakaita työpaikkoja alueelle.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Tuotantopuolella hankittavat ja valmistavat apuvälineet parantavat erityisesti naisten mahdollisuutta tehdä työtä, jota perinteisesti on pidetty miesten työnä työn fyysisen vaativuuden takia. Toiminnanohjausjärjestelmällä ei ole sukupuoleen liittyviä tasa-arvoa edistäviä vaikutuksia. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto helpottaa kaikkien työtä, mutta vaikuttaa eniten heihin, jotka eivät koe olevansa ns. 'paperinpyörittelijöitä'.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 3 3
Elinkaarimallin ja tuotteiden kierrätysjärjestelmän vahvistaminen lisäävät ympäristötietoisuutta ja -osaamista yhtiön sisällä ja asiakkaissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää yrityksen liiketoimintaprosesseja ja parantaa yrityksen asemaa kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa digitalisoitiin toiminnanohjausjärjestelmä sekä kehitettiin ja hankittiin apuvälineitä tuotantotyön tueksi. Toimenpiteillä parannettiin yrityksen valmistamien tuotteiden kierrätystä ja energiatehokkuutta sekä pienennettiin tuotteiden hiilijalanjälkeä kokonaisvaltaisen elinkaarimallin avulla. Tuotantoon kehitetyillä uusilla ja hankituilla apuvälineillä vähennettiin työn fyysistä kuormittavuutta ja sitä kautta myös helpotettiin naisten työllistymistä alalle.