Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78393

Hankkeen nimi: Aurora Holidays kansainvälistymishanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.9.2021 ja päättyy 31.10.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AURORA HOLIDAYS AVOIN YHTIÖ

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2794026-2

Jakeluosoite: Mäkeläntie 2

Puhelinnumero: +358407625005

Postinumero: 99980

Postitoimipaikka: UTSJOKI

WWW-osoite: www.auroraholidays.net

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salonen Tiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: omistaja/yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: contact(at)auroraholidays.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407625005

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on yrityksen myynti- ja markkinointivalmiuksien kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 770

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 770

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 770

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Utsjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mäkeläntie 2

Postinumero: 99980

Postitoimipaikka: UTSJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei perusteluja
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Olemme sateenkaariystävällinen toimija ja korostamme sitä myös tämän hankkeen osalta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei perusteluja

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Yrityksen kasvu tukee myös paikallisen elinkeinorakenteen kehitystä. Ravintolan kautta luodaan markkinoita mm. poron ja kalan kulutukselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Uusien jakelukanavien kautta, tunnistetaan uusia tarpeita joille voidaan tuotteistaa uusia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 2
Hyvin toteutetulla hankkeella lisätään työhyvinvointia. Kasvava yritys tuo turvaa työntekijöille kun töitä on tiedossa jatkossakin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Aurora Holidays ay toteutti hankkeen jonka tavoitteena oli muodostaa toimenpidesuunnitelma kansainvälistymisen osalta sekä tehdä jakelukanavakartoitusta. Hanke toteutui suunnitellusti ja tulokset ovat positivisia ja antavat hyvät eväät jatkolle.