Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78409

Hankkeen nimi: REDU - tekniikan pajat -investointiosio

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Korvanranta 50

Puhelinnumero: 0207984000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarmo Aittaniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarmo.aittaniemi(at)redu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400726219

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää tämän päivän osaamistarpeita vastaava digitalisaatiota ja robotiikkaa hyödyntävä oppimisympäristö, jossa Lapin koulutuskeskus REDUn toimialat toimivat yhteistyössä työelämän kanssa. Uudistuvan teollisuuden strategian (TEM 2021) mukaan Suomi tarvitsee koronasta elpymiseen ja teollisuuden kehittymistä varten uusia digitaalisuutta hyödyntäviä innovaatioita. Digitaalisilla ratkaisuilla halutaan tukea sekä alueen yrityksien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa että opiskelijoiden yksilöllistä opiskelua ja mahdollistaa opiskelun monipaikkaisuus aiempaa paremmin, sillä korona-aikana opiskelu siirretään välillä nopeastikin etäopetukseen. Hankkeessa haetaan ratkaisuja yrityksien koronasta elpymiseen esimerkiksi opiskelijayhteistyönä tehtävien uusien prototyyppien kehittämisen ja korkeakoulujen kanssa toteutettavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta. REDUn tekniikan pajan oppimisympäristöt mahdollistavat myös opiskelijoiden opintojen etenemisen turvaamiseen uusissa digitaalisissa oppimisympäristöissä. Työelämä tarvitsee uusia ratkaisuja, jotta työtä ja työvoimaa on Lapissa saatavilla myös koronaepidemian hellittäessä. Työelämälle halutaan tarjota oppilaitosyhteistyössä mahdollisuuksia kehittää tuotteitaan ja toimintaansa oppilaitoksen uusissa oppimisympäristöissä opiskelijalähtöisesti. Hankkeen aikana pilottiyrityksien kanssa testataan ympäristöjen toimivuutta ja mallinnetaan työelämäyhteistyön uusia mahdollisuuksia kehitetyissä oppimisympäristöissä. Hanke toteutetaan ”REDU – tekniikan paja toimintaan” -ESR-hankkeen hankeparina, jolloin uudet oppimisympäristöt saadaan heti yhdistettyä opetukseen ja sen kehittämiseen.

Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmassa Lapin tavoitteeksi on asetettu mm. vetovoimaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen sekä tulevaisuuden työn muutoksiin ja digitalisaatioon valmistautuminen. Hanke vastaa alueelliseen sekä Lapin koulutuskeskus REDUn tarpeeseen toteuttaa opetusta nykyaikaisissa oppimisympäristöissä, joissa digitalisaation avulla opetus voidaan toteuttaa paikasta riippumatta. Lähtökohtana hankkeessa on rakentaa uusi oppimisympäristö ja kehittää opetusta tämän päivän osaamistarpeita ja yrityksien innovointi- ja kehittämisyhteistyötarpeita vastaavaksi. Digitaaliset oppimisympäristöt yhdistettynä robotiikkaan ja 3D-mallinukseen tuovat monelle alalle uusia mahdollisuuksia suorittaa valinnaisia tutkintojen osia monialaisesti ja avata uudenlaista yritysyhteistyötä. Hankkeen toimenpiteet koostuvat neljästä työpaketista: 1) robotiikkasolun hankinnoista ja toimintakäyttöön saattamisesta, 2) robotiikkasolun vaatimien muutostöiden selvittämisestä ja tutustumismatkasta valitun toimittajan luokse ja 3) hallinnolliset toimenpiteet.

Hankkeen tuloksena luodaan REDUn toimialoille fyysisen ja digitaalisen ympäristön yhdistävä nykyaikainen oppimisympäristö REDU - tekniikan paja, jossa huomioidaan digitaaliset ja robotiikkaratkaisut ja niiden monialainen käyttö eri toimialoilla ja yrityksien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Hankkeessa pilotoidaan 3D-mallinnusta ja 3D-tulostustekniikoita uusissa oppimisympäristöissä puu-, metalli-, sähkö- ja IT-aloilla. Uudet oppimisympäristöt vastaavat työelämän osaamisvaatimuksiin ja ovat edellytys sille, että opiskelijat saavuttavat opintojensa aikana työelämän tarpeita vastaavat digitaaliset taidot. Robotiikan avulla opiskelijat voivat toteuttaa yritysten kanssa projekteja, joissa opiskelijat tekevät yrityksille tuotteiden prototyyppejä oppimisympäristössä. Uudet ympäristöt tuovat myös uuden mahdollisuuden suorittaa näyttöjä, mikäli opiskelija ei muutoin saa työelämälähtöistä oppimispaikkaa. Oppimisympäristöt hyödyttävät siis sekä alueen yrityksiä että opiskelijoita.

REDUn vetovoima kiinnostavana yhteystyökumppanina kasvaa yrityksien näkökulmasta, kun oppilaitoksessa on tarjolla nykyaikaisia tämän päivän tarpeisiin vastaavia oppimisympäristöjä, joissa yritys voi tehdä tuotekehitystä ja tutkimusta yhdessä opiskelijoiden, oppilaitoksien (myös korkeakoulut) ja toisten yritysten kanssa. REDUn tekniikan pajassa yritykset voivat myös käydä testaamassa laitteita ja niiden ominaisuuksia omia investointejaan varten. Digitaalisten ratkaisujen avulla opintoihin voi osallistua eri puolilta maakuntaa, mikä lisää alueellista osaamista ja tasa-arvoisuutta. Digiympäristöissä huomioidaan myös saavutettavuus ja ympäristöistä rakennetaan mahdollisimman helppokäyttöisiä. Oppimisympäristöt mahdollistavat uusien innovaatioiden kehittämisen yrityksen ja oppilaitoksen yhteistyönä. Kokonaisuudessaan vaikutetaan Lapin kiinnostavuuteen opiskelun, työllistymisen, yritystoiminnan ja kansainvälisenkin yhteistyön näkökulmista. Hanke vastaa Lapin kansainvälistymisen ja älykkään erikoistumisen strategian 2018-2022 prioriteettiin 2 kehittämällä ammatilliseen koulutukseen uusia muotoja digitaalisuudella ja uusien teknologioiden avulla. Pitkällä aikajänteellä investointiosion laitehankinnat ja oppimisympäristöt lisäävät opiskelijoiden digitaitoja ja erilaisten ohjelmistojen ja robotiikan käyttöä opiskelussa ja työssä. Uudet digitaaliset oppimisympäristöt, ohjelmistot ja robotiikka vauhdittavat yrityskumppaneiden koronasta elpymistä. Opiskelijat saavat täysin uutta osaamista ja digitaalisuuden avulla lisätään myös kansainvälisiä yhteyksiä sekä rohkaistaan opiskelijoita yrittäjyyteen. Digitaalisten oppimisympäristöjen ja robotiikan hyödyntäminen osana perinteisiä tuotteen valmistusmenetelmiä nopeuttaa T&K&I-ketjua, luo kokonaan uusia tuotantomenetelmiä ja pienentää raaka-ainehävikkiä, mikä on myös uudistuvan teollisuuden strategian kulmakiviä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen yritykset, Lapin koulutuskeskus REDUn puu-, metalli-, sähkö-, IT-alojen opiskelijat ja opetushenkilöstö, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Korkeakoulut ja muut alueen oppilaitokset, kunnat, potentiaaliset koulutukseen hakeutujat Suomessa ja ulkomailla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 299 758

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 292 681

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 428 226

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 418 116

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Rovaniemi, Kolari, Ranua, Sodankylä, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 9

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankevalmistelussa mukana olevat REDUn toimialat ovat miesvaltaisia aloja. Mukana olevilta toimialoilta kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoista miehiä on 61/naisia 7, sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoista miehiä 151/naisia 27 sekä tieto- ja viestintätekniikalta miehiä 143/naisia 13 ja maanmittauksesta miehiä 17/naisia 4. Hankkeen toimenpiteenä syntyvä oppimisympäristö on suunnattu kaikille opiskelijoille ja uusien digitaalisen ja robottitekniikan kautta alojen kiinnostavuutta halutaan lisätä yleisesti sukupuolesta riippumatta. Sukupuolten tasa-arvon huomioimiseksi esimerkiksi naisvaltaiselle tekstiili- ja muotialalle voidaan lisätä digitaalisten ohjelmistojen sekä robotin käyttöä oppimiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen oppimisympäristöt ovat avoimia kaikille opiskelijoille. Hankkeessa lisätään teknologiaa ja digitaalisia oppimisympäristöjä sekä mies- että naisvaltaisten alojen käyttöön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta toimenpiteisiin voivat osallistua kaikki 2021 syksyllä mukana olevilla aloilla aloittavat opiskelijat. Hankkeessa tuodaan oppilaitokseen uusi digitaalinen oppimisympäristö ja robotiikkaa sekä perinteisesti nais- että miesvaltaisille aloille. Ympäristöllä halutaan tukea kaikkien opiskelijoiden digitaalisten taitojen kehittymistä sekä nykyaikaisten digitaalisten ja robotiikaan taitojen oppimista työelämän tarpeita varten.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
3D-tulostuksen materiaalina käytetään puu- ja kierrätyskuituja ja vältetään uuden jätteen synty tulostusprosessissa. Hankkeessa mukana olevat yritykset ja opiskelijat vievät laajemmalle työelämään tietoa ja osaamista uusiutuvien materiaalien käytöstä erilaisten 3D-tulostettavien kappaleiden valmistuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen liittyen opiskelun saavutettavuuteen vähemmällä liikkumisella paikasta toiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
3D-tulostuksen materiaalina käytetään puu- ja kierrätyskuitua. Tulostusprosessissa robotti tulostaa kappaleen suoraan mallin mukaan, jolloin ei tuotannossa ei synny niin paljon jätettä. Isolla robotilla voidaan tulostaa isoja kappaleita samoilla kustannuksilla, kuin pienellä 3D-tulostimella.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeessa testataan pilottiyritysten kanssa uusien oppimisympäristöjen ja robosolun toimintaa opiskelijoiden ja työelämän yhteistyönä. Tulevaisuudessa mahdollisuudet työelämäyhteistyöhön kestävällä tavalla kasvavat, kun laitteet ja ympäristöt otetaan käyttöön ja pilottien aikana saatuja tuotteita esitellään yritystoimijoille. Opiskelijat saavat tarvitsemaansa osaamista ja työnantajat uutta osaamista omaavia tulevia työntekijöitä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
Tuotteiden valmistusprosessissa edetään digitaalisesti mahdollisimman pitkälle, jolloin tuotekehityksessä ei synny sivujätteitä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Vaikutus vähäinen, mutta tehotietokoneen avulla 3D-tulostusrobotin ohjelmointia voi tehdä kevyemmälläkin tietokoneella ilman liikkumista robottisoluun.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään oppimisympäristöä sekä perinteisesti nais- että miesvaltaisilla aloilla lisäämällä digitaalisia ratkaisuja ja robotiikkaa opetukseen ja kehitetään alojen opiskelijoiden yhteistyötä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Robosolun ympäristössä mahdollistuu myös esim. näyttöjen tekeminen työelämäyhteistyössä, vaikka opiskelijalla ei olisi vielä valmiuksia mennä itsenäisesti työelämäjaksolle. Oppivelvollisuusiän laajenemisen myötä saadaan paremmat valmiudet vastata opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin, mikä lisää koulutuksen tasa-arvoa. Tulevaisuudessa hankittua oppimisympäristöjä voidaan hyödyntää myös muiden alojen yhteistyössä esim. matkailualan ja tekniikan alojen yhteistyössä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 1 1
3D-tulostuksessa materiaalina käytetään ekologisia puu- ja kierrätyskuituja ja lisätään opiskelijoiden osaamista kiertotaloudesta ja tuotteiden valmistuksesta ympäristölle kestävästi esim. tekstiilialalla digitointipöydän ja avatar-ohjelman avulla vanhojen vaatteiden muodistamisessa uuteen käyttöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää tämän päivän osaamistarpeita vastaava digitalisaatiota ja robotiikkaa hyödyntävä
oppimisympäristö, jossa Lapin koulutuskeskus REDUn toimialat toimivat yhteistyössä työelämän kanssa.

Tämä investointihanke toteutettiin "Digimpi REDU – tekniikan pajasta osaamista opetukseen ja työelämään” hankeparina.

Laitteiston julkistamistilaisuus järjestettiin 29.3.2023 klo. 13:00. Laiteen vihkivät käyttöön OKM ylijohtaja Pertti Lempinen.
Laitteistokokonaisuutta pääsee katsomaan: https://my.matterport.com/show/?m=bkamUNyfsG9

Toteutettu laitehankinta oli ensimmäinen laitekokonaisuus Suomessa, missä yhdistyy 3D tulostus ja koneistus samassa laitekokonaisuudessa.
Nyt hankittu robottisolu keskitetään mahdollistaa suurten komposiittikappaleiden valmistuksen. Oulun yliopiston (UOULU), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU:n, Savonia-ammattikorkea koulun, Itä-Suomen yliopiston (UEF) sekä LUT-yliopiston kanssa käynnistettiin yhteisen hankkeen suunnittelu, missä tavaoitteena on valtakunnallisesti yhdistää eritoimijoiden erikoisympäristöt vahvaksi osaamiskeskittymäksi. Alueemme yritysten lisäksi Finnish Additive Manufacturing Ecosystem (FAME) -ekosysteemi, Suomen hitsausteknillinen yhdistys SHY Ry ja Suomen pikavalmistusyhdistys FIRPA Ry ja siihen liittyvät yritykset ovat keskeinen osa kohderyhmää.

Laitekanta mahdollistaa myös monialaisen yhteistyön alueemme koulutusorganisaatioiden kesken.