Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78422

Hankkeen nimi: Mobiilisovellus havaintojen raportointiin

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.9.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NIVE INFORMATION TECHNOLOGY OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3191903-6

Jakeluosoite: Ojavainiontie 10 C 12

Puhelinnumero: +358405544837

Postinumero: 90420

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.nive.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korpela Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.korpela(at)nive.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405544837

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitettävän ratkaisun mobiiliapplikaatio nopeuttaa ja helpottaa liikkuvien työntekijöiden tekemien ilmoitusten ja havaintojen raportointia sekä niiden jatkokäsittelyä. Käyttäjät pystyvät välittämään havainnot paikkatietoineen ja havainnekuvineen nopeasti ja vaivattomasti mobiililaitteella kentältä suoraan yrityksen tietojärjestelmään. Lisäksi havainnot voidaan ohjata automaattisesti yrityskohtaisten käytäntöjen mukaisesti oikealle taholle jatkokäsiteltäväksi. Ratkaisu, sekä mobiiliapplikaatio että käsittelyprosessi muokkautuvat helposti erilaisten toimialojen ja yrityksen havainnointitarpeeseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 32 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 110

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 32 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 110

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallituskatu 36B

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana tapahtuva tuotekehityshenkilöstön rekrytoinissa palkataa ensin vaiheessa yksi mies ja yksi nainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 0
Käyttötapauksen mukaan vähentää tarkastajien autolla liikkumisen tarvetta välittömästi kun alihnakkija raportoivat itse edistymisestään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Tehostaa esimerkiksi sähköyhtiön linjavikojen korjamaista parantuneen vikaraportoinnin ansioista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin päätavoitteena oli kehittää ja julkaista mobiilisovellus, sekä kehittää taustatietokantaa paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Lisäksi tavoitteena oli saada ymmärrystä markkinoista, kilpailijoista ja asiakaskohderyhmistä. Myös yrityksen toimintatapoja ja prosesseja haluttiin kehittää vastaamaan ohjelmistoliiketoiminnan tarpeita tuotekehityksen, myynnin ja asiakastuen alueilla. Hanke toteutettiin määrittämällä kolme työpakettia tavoitteiden pohjalta. Ensimmäinen työpaketti koostui tuotekehittämisestä, mikä toteutettiin kolmen ohjelmaversion julkaisun kautta. Ensimmäisessä julkaisussa sovellus julkaistiin Google Play- ja App Store -sovelluskauppoihin ja rakennettiin tuki paikallisesti asennetulle M-Files-palvelimelle. Toisessa julkaisussa parannettiin sovelluksen tietoturvaa ja toteutettiin tietoturvatestaus alihankintaostona. Tietoturvatestauksesta ei käynyt ilmi kriittisiä tietoturvariskejä. Lisäksi toisessa julkaisussa sovellukseen tuli uusia ominaisuuksia mm. tuki pakollisille ominaisuuksille ja tuki hierarkkisille arvolistoille. Sovellukseen päivitettiin myös ulkoasu ja Havaintoni-sivu. Ratkaisun M-Files-lisäosa (VAF) on validoitu pilvessä toimivaa M-Files-palvelinta varten. Niven paikalliselle M-Files-palvelimelle lisättiin tuki hierarkkisille arvolistoille. Kolmannessa julkaisussa sovelluksen käyttöliittymää parannettiin ja ominaisuuksia laajennettiin. Uusia ominaisuuksia ovat QR-koodin luku ja pohjapiirros. Myönnetyn jatkoajan ansiosta saimme tehtyä myös neljännen julkaisun. Neljännessä julkaisussa huomatut ongelmat korjattiin ja toiminnallisuutta kehitettiin. Sovellukseen lisättiin myös mahdollisuus lukea NFC-koodeja. Toisessa työpaketissa tehtiin markkinaselvitys ja kilpailija-analyysi Suomen markkina-alueella. Analyysit loivat katsauksen Niven kehittämän sovelluksen markkina-asemoitumiseen ja auttoivat tunnistamaan Niven kilpailuetuja markkinoilla. Kansainvälistymissuunnitelma tehtiin alihankintaostona, jossa tavoitteena oli tutkia Niven kansainvälistymismahdollisuuksia Pohjoismaissa ja Saksassa. Toiseen työpakettiin kuului myös messuvierailu Euroopassa, mutta Korona pandemian vuoksi messuvierailua ei toteutettu. Kolmanteen työpakettiin kuului kaupallisen toiminnan aloittamiseen vaatimat toimenpiteet. Tarvittavat käyttöehtosopimuspohjat ostettiin ostopalveluna lakipalveluita tuottavalta toimijalta. Hankkeen odotukset ja tavoitteet toteutuivat pieniä muutoksia huomioon ottaen, esimerkiksi ruotsin kieli ei toteutunut sovellukseen ja messuille ei osallistuttu Korona pandemian vuoksi. Kaikki työpaketit saatiin toteutettua ja tuotekehityksessä sovellukseen lisättiin ominaisuuksia, joita ei ollut projektisuunnitelmaan kuvattu, esimerkiksi PowerBi integraatio ja pohjapiirros. Jatkoajan ansiosta saimme myös toteutettua neljännen sovellusjulkaisun. Kaikkia hankkeeseen kuuluvia osa-alueita tullaan jatkokehittämään myös hankkeen jälkeen ja projekti auttoi huomattavasti viemään liiketoimintaa eteenpäin.