Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78450

Hankkeen nimi: Teollisuuden prosessien digitalisointi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FINCET OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 3183689-8

Jakeluosoite: Teknologiapuisto, PL 102

Puhelinnumero: +358408267173

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.tool4pro.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kauppinen Lasse

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lasse.kauppinen(at)tool4pro.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408267173

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa jatkokehitetään digitaalista sovellusta, joka auttaa teollisuuden töiden hallintaa ja projektien digitalisointia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 58 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 318

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 58 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 318

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on liiketoiminnan ja ohjelmiston kehittämishanke
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on liiketoiminnan ja ohjelmiston kehittämishanke
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on liiketoiminnan ja ohjelmiston kehittämishanke

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Projektien hallinta tehostuu ja materiaalihukka vähenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Sovelluksen avulla voidaan vähentää tahattomia päästöjä luontoon
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Sovelluksen avulla voidaan vähentää tahattomia päästöjä luontoon
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Pienten paikallisten yritysten kilpailukyvyn kehittyminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Aluellinen digitaalisuuden lisääminen ja kehittääminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Vähentää liikennöintiä työmailla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Työhyvinvointi paranee, koska työnmielekkyys paranee töiden paremman hallinnan ansiosta. Viestintä työyhteisössä paranee
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 3
Sovelluksen avulla voidaan ehkäistä ympäristövahinkoja; unohduksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa jatkokehitetään digitaalista sovellusta, joka helpottaa teollisuuden työn- ja projektinhallintaa. Hanke onnistui hyvin suunniteltujen toimenpiteiden osalta. Jatkokehityshankkeen tavoitteena oli muokata tuotetta entistä soveltuvammaksi erilaisiin teollisuuden ympäristöihin niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen päätyttyä sovellus sopii useidn eri teollisuuksien työn- ja projektinhallintaan.