Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78454

Hankkeen nimi: Totaalipaikannus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: IIWARI TRACKING SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2899575-9

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Puhelinnumero: +358400911201

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: iiwari.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Viljamaa Esa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: COO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.viljamaa(at)iiwari.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400911201

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Totaalipaikannushankkeessa kehitetään sisä- ja ulkotilapaikannustekniikoita ja integroidaan ne osaksi Iiwarin tuoteportfoliota. Pääpaino on uuden sisätilapaikannusarkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus, matkapuhelinpaikannuksen kanssa tehtävä integraatio ja globaali yhteensopivuus UWB-paikannuskentässä. Hankkeen tuoloksilla mahdollistetaan huomattava liiketoimintapotentiaalin kasvu Iiwarin tuotteissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 220 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 189 192

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 220 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 189 192

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteena on yrityksen ESG -strategian mukaisesti myös tehtävissä rekrytoinneissa viedä myös yrityksen henkilöstön diversiteettiä eteenpäin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 1
Teollisuustoimintojen optimointi paikannuksen avulla, jossa tuotantolaitteet ja osakomponentit liikkuvat huomattavasti vähemmän ja tehokkaammin valmistus- ja logistiikkaprosesseissa vähentäen näin polttoaineen kulutusta sekä näin päästöjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Teollisuustoimintojen optimointi paikannuksen avulla, jossa tuotantolaitteet ja osakomponentit liikkuvat huomattavasti vähemmän ja tehokkaammin valmistus- ja logistiikkaprosesseissa vähentäen näin polttoaineen kulutusta sekä näin päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Teollisuustoimintojen optimointi paikannuksen avulla, jossa tuotantolaitteet ja osakomponentit liikkuvat huomattavasti vähemmän ja tehokkaammin valmistus- ja logistiikkaprosesseissa vähentäen näin polttoaineen kulutusta sekä näin päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Tehostetut prosessit ja parempi ennakoitavuus, joita paikannusteknologioilla tuodaan teollisuuteen helpottavat myös akkukäyttöjen yleistymistä logistiikassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hankkeessa ja sen jälkeen tullaan verkottumaan ja käyttämään huomattava määrä alihankintatyötä paikallisesti mm. ohjelmisto- ja laitesuunnitelun saroilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Iiwarin visiossa 2027 tavoitteena on siirtää laiteinvestoinnit muille arvoketjun toimijoille ja keskittyä itse algoritmeihin ja ohjelmistoihin sekä IPR:n lisensointiin.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Teollisuustoimintojen optimointi paikannuksen avulla, jossa tuotantolaitteet ja osakomponentit liikkuvat huomattavasti vähemmän ja tehokkaammin valmistus- ja logistiikkaprosesseissa vähentäen näin polttoaineen kulutusta sekä näin päästöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 3
Hankkeen tuloksilla myöhemmin generoituva hyvinvointi verojen ja niiden yhteiskunnallisen jaon myötä myös hyvinvointi alueella lisääntyy.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-