Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78470

Hankkeen nimi: Kestävän kehityksen ulkonäyttötaulupalvelun konseptointi ja pilotointi - kansainvälinen pilotticase 24/7-käytettävyyshallintapalvelua toteuttaen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.10.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AURANTA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2574268-4

Jakeluosoite: Kauppalankatu 3

Puhelinnumero: +358451213397

Postinumero: 05800

Postitoimipaikka: HYVINKÄÄ

WWW-osoite: www.leditaulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Autero Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.autero(at)leditaulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358451213397

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarkoituksena on konseptoida ja tuoda asiakkaalle vaihtoehtoinen näyttötaulupalvelu ja niiden valvonta itse omistettujen näyttöjen sijaan. Hanke toteuttaa pilotin suuren kansainvälisen ulkomainonta-alan operaattorin kanssa ja määrittelemiin ulkomaisiin kohteisiin. Laaja kansainvälinen laitepalvelukonsepti edellyttää korkeatasoista 24/7-käytettävyyshallintapalvelua, mitä pilotoidaan yhteistyökumppanin kanssa. Pilotissa testataan myös käytännössä laitteiden tehokkaan käyttöiän päättyessä, että ne loppukäsitellään tietoturvamääräysten mukaisesti ja ympäristötehokkaasti noudattaen kestävää kehitystä, materiaalien talteenottoa ja EU:n jätelain antamia ohjeita. Pilotoitava prosessi sertifioidaan palveluntarjoajan kanssa osaksi Auranta Oy:n palvelukonseptia ja edelläkävijäbrändiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 188 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 302

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 188 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 46 302

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Hyvinkää

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppalankatu 3

Postinumero: 05800

Postitoimipaikka: HYVINKÄÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö ei ole millään lailla riippuvainen toteuttavan henkilön sukupuolesta. Osaaminen, kokemus ja tietotaidot ratkaisevat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tässä tavoitellaan sukupuoliriippumattomasti parasta tietotaitoa, osaamista ja kokemusta, jota yritys voi kehittyäkseen hyödyntää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Pyrimme palkkaamaan parhaat asiantuntijat riippumatta sukupuolesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Uusien, energiapihien LED-näyttöjen valmistus sivutuotteineen vähentää fossiilisten energialähteiden käyttöä. Hankkeessa hyödynnetään lisäksi yhteistyökumppanin osaamista kierrättää, poistaa elinkaarensa loppuun päätyneet elektroniset laitteet Suomen jätelain mukaisesti ja EU:n kierrätysdirektiivien mukaisesti. Kokonaisenergiankäytön vähentäminen energiapihien näyttöjen kautta vähentää fossiilisten energialähteiden käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Uusien, energiapihien LED-näyttöjen valmistus sivutuotteineen vähentää fossiilisten energialähteiden käyttöä. Hankkeessa hyödynnetään lisäksi yhteistyökumppanin osaamista kierrättää, poistaa elinkaarensa loppuun päätyneet elektroniset laitteet Suomen jätelain mukaisesti ja EU:n kierrätysdirektiivien mukaisesti
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Hankkeessa uutta näyttötekniikkaa hallitaan modernin infrastruktuurietävalvonnan keinoin. Paikalla tapahtuvat muutokset ja korjaukset vähenevät olemattomiin. Asennus uusille näytöille vaatii vähemmän pinta-alaa kuin vanhentuva teknologia. Pyrimme tuote- ja konseptikehityksellä vähentämään luonnolle ja eliöstölle aiheutuvaa painetta. Älykkäillä esitysratkaisuilla pystytään pienentämään välillisesti energiatarvetta ja siten vaikuttamaan positiivisesti kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Uusien, energiapihien LED-näyttöjen valmistus sivutuotteineen vähentää fossiilisten energialähteiden käyttöä. Uuden teknologian ja siihen kytkeytyviä palvelukonsepteja hyödyntämällä pystytään pienentämään välillisesti energiatarvetta ja siten vaikuttamaan positiivisesti pinta- ja pohjavesien tilaan, maaperään sekä ilmaan (ja kasvihuonekaasujen vähenemiseen) Hankkeessa hyödynnetään lisäksi yhteistyökumppanin osaamista kierrättää, poistaa elinkaarensa loppuun päätyneet elektroniset laitteet Suomen jätelain mukaisesti ja EU:n kierrätysdirektiivien mukaisesti
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 4
Uusi teknologia ulkomainonnassa keskittää kohteet vähempiin maantieteellisiin pisteisiin. Sitä kautta edistetään mahdollisuuksia vapauttaa luonnossa lisää kohteita Natura 2000- ohjelmalle. Uuden teknologian ja siihen kytkeytyviä palvelukonsepteja hyödyntämällä pystytään pienentämään välillisesti energiatarvetta ja siten vaikuttamaan positiivisesti pinta- ja pohjavesien tilaan, maaperään sekä ilmaan (ja kasvihuonekaasujen vähenemiseen). Tällä vähennetään Suomen luonnonvaraisten alueiden tarpeetonta hyötykäyttöä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Prosessissa syntyvä jäte ja käytöstä poistettavat laitteet voidaan kierrättää tai poistaa elinkaarensa lopussa Suomen jätelain mukaisesti ja EU:n kierrätysdirektiivien mukaisesti. Erityisesti poistettavien laitteiden purkaminen ja raaka-aineiden erotteleminen perinteisen murskaamisen sijaan, edistää uusioraaka-aineiden määrää sekä harvinaisten jalometallien talteenottoa, mikä on EU:n tasolla yhä suuremman mielenkiinnon kohteena. Materiaalit ovat lisäksi laitteiden valmistusten yhteydessä valittu niin, että ne ovat taloudellisesti kestäviä. Kevyet, energiatehokkaat ja pitkäikäiset screenit on suunniteltu Suomen vaativiin sääolosuhteisiin, joten niiden kestävyydessä on erityisesti otettu huomioon materiaalien ja jätteiden kuormitusvaikutus luonnolle ja yhteiskunnalle.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Älykkäisiin näyttöratkaisuihin kuuluvat myös energiaa säästävät näyttöpinnoitteet. Muutenkin kevyet, energiatehokkaat ja pitkäikäiset screenit on suunniteltu Suomen vaativiin sääolosuhteisiin, joten niiden energiakulutuksessa on erityisesti otettu huomioon, että ne tulevaisuudessa voivat toimia uusiutuvien energialähteiden pohjalta kuten aurinkoenergia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Laitteiden ja konseptin tarjoamien palveluiden tuottamisessa painotetaan paikallisen elinkeinorakenteen hyödyntämistä. Uusi liiketoiminta tuo paikalliseen talousalueeseen lisää työllisyyttä ja edistää paikallista elinkeinorakennetta kestävällä tavalla koska toteutuessaan investoinnin ikäkaari on n. 10-15 vuotta. Myös vientipilotin kohteena oleva laitekonseptikokeilu on tarkoitus etähallita paikallisella yhteistyömallilla alan ammattimaisen palveluntuottajan kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa luodaan tekijänoikeudellisesti kestävä palvelukonsepti. Investoinnin myötä kehitetään kotimaista tietotaitoa ja palveluosaamista, joka on arvostettua, ei pelkästään kotimaassa vaan globaalisti myytävää osaamista. Konseptointi mahdollistaa yritykselle syntyviä aineettomia oikeuksia, joita se pyrkiin kaupallisesti myymään globaalien asiakastahojen käyttöön.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Kohteena oleva laitekonseptikokeilu on tarkoitus etähallita paikallisella yhteistyömallilla alan ammattimaisen palveluntuottajan kanssa. Asennuksen jälkeiset huoltomatkat ja tarkistukset fyysisiin kohteisiin putoavat minimiin. Liikkuminen ja logistiikka voidaan suunnitella harkitummin. IoT-ominaisuuksien kautta pyritään välttämään manuaalista valvontaa. Pelkästään etävalvontamahdollisuuksien kautta vältetään huomattava määrä perinteistä paikalla tapahtuvaa selvittämistä Toteutuessaan hankeinvestointi luo työpaikkoja talousalueella ja mahdollistaa vähentää työmatkaliikkumista llyhyempien työmatkojen muodossa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Luo alueelle työllisyyttä ja lisää alueen houkuttelevuutta ja hyvinvointia alueella asuvien ihmisten mielissä. Teknisesti kehittyneet näyttöratkaisut kohottavat myös niitä tuottavissa yrityksissä ihmisten omaa ammattiylpeyttä työstään ja yrityksestään.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeessa kaikki työ ja innovatiivinen osaaminen/kehittäminen koetaan yhtäläiseksi riippumatta sukupuolesta tai organisaatioasemasta. Tässä tavoitellaan sukupuoliriippumattomasti parasta tietotaitoa, osaamista ja kokemusta, jota yritys voi kehittyäkseen hyödyntää.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeessa tehtävä työ, käytettävä ja syntyvä osaaminen on yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa näkökulmassa yhdenvertaista. Tässä tavoitellaan kulttuuririippumattomasti parasta tietotaitoa, osaamista ja kokemusta, jota yritys voi kehittyäkseen hyödyntää
Kulttuuriympäristö 6 4
Uudet palvelukonseptiin perustuvat innovatiiviset esitysratkaisut korostavat ulkomainonnan uusitumiskykyä teknologisesti nopeasti kehittyvässä maailmassa. Teknologisesti korkeatasoinen näyttötekniikka sulautuu huomaamattomammin sijaintiympäristöön ja edistää siksi vanhan perinteikkään kaupunkikulttuuriympäristön merkitystä ja säilyvyyttä
Ympäristöosaaminen 6 6
Hankkeen taustaosaajat ovat vuosia alalla toimineita, joille ympäristöosaaminen on verissä ja tärkeä arvo omassa elämässä. Tuotannon jalostusarvon kohottamisella halutaan kehittää ulkomainonnan tuottamisprosessia yhä ympäristöystävällisempään suuntaan

9 Loppuraportin tiivistelmä

Auranta Oy on digitaalisten näyttöpintojen maahantuontiin erikoistunut yritys. Yritys on perustettu vuonna 2013. Yrityksen liiketoimintaa ovat LED-näyttöjen kokonaistoimitukset. Lisäksi yritys saa laskutusta omaa LED-näyttöverkostoa kasvattamalla. 1. Keskeisenä tavoitteena tällä hankkeella on tehostaa toimintamalleja, luoda uusia palvelu- ja ansaintamalleja sekä nostaa kehittyneillä digitaalisten näyttöpintaratkaisuilla yrityksen palvelujen jalostusarvoa. 2. Tavoitteena on ollut yrityksen pyrkimys profiloitua alan innovatiivisena, tulevaisuuden näyttöratkaisuja tarjoavana yrityksenä. 3. Yritys on luonut hankkeen aikana asiakkaille palveluprosessin, missä asiakas voi konkreettisella tasolla varmistua käyttämiensä palvelujen ympäristövastuullisuudesta. Hankkeella on edistämään yrityksen uuden kestävän, vihreän talouden periaatteiden mukaisen liiketoiminnan kehittämistä. 4. Keskeisenä hanketavoitteena on ollut tutkia mahdollisuutta laajentaa liiketoimintaa kansainväliseen suuntaan. Hankkeen uutuusarvo on, että se toteutuessaan tuottaa Auranta Oy:lle uusia liiketoimintatapoja, ansaintamalleja, konseptiratkaisuja ja tuotantotapoja, joiden kannattavuustaso on paitsi vahvempi, myös tasaisempi ja ennustettavampi myynnin ja tuotantokapasiteetin suhteen.