Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78482

Hankkeen nimi: Hotelli Punkaharjun Puotikahvila ja hotellin digitaalisen ekosysteemin kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.10.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PUNKAHARJUN LUONTOMATKAILU OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2733567-9

Jakeluosoite: Punkaharjun harjutie 596

Puhelinnumero: +358505237765

Postinumero: 58450

Postitoimipaikka: PUNKAHARJU

WWW-osoite: www.hotellipunkaharju.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kettunen-Väyrynen Mari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.kettunen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505237765

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kunnostetaan piha-alueella sijaitseva varasto- ja huoltorakennus puotikahvilaksi, joka laajentaa hotellin palveluita ja kahvilakapasiteettia. Hanke mahdollistaa ja monipuolistaa ympärivuotisten ohjelma-, kokous- ja ryhmäpalveluiden tarjonnan, jossa nähdään tärkeää lisäpotentiaalia liiketoiminnalle. Saavutettu käyttöasteen kasvu vahvistaa yrityksen kilpailukykyä muuttuneessa markkinassa. Digitalisaatio on muuttanut matkailualan toimintaympäristöä, työkaluja, verkostoja ja asiakkaiden käyttäytymistä. Asiakkaiden merkittävimmät ostokanavat ovat digitaalisia. Hotelli Punkaharjussa on tarve investoida digitaaliseen ekosysteemiin pitäen sisällään mm. hotelli- ja ravintolajärjestelmät, verkkosivut, verkkokaupan, on-line -varausjärjestelmät ja rajapinnat tärkeimpiin OTA-kanaviin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 110

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 220

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 110

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 220

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Punkaharjun harjutie 596

Postinumero: 58450

Postitoimipaikka: PUNKAHARJU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Olemme arvioineet kaikkia sukupuolia niin yrityksemme kuin asiakaskuntamme näkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ilmenee esimerkiksi yhteistyössä sateenkaariyhteisön toimijoiden kanssa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo toteutuu hankkeessa muutenkin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Vastuullisuuden kehittämissuunnitelmassa sitoudumme kestävien resurssiratkaisuiden käyttöön. Lisäämme oman henkilöstömme osaamista ja sitoutumista näissä asioissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 5
Markkinoimme aktiivisesti julkisen liikenteen kulkuvaihtoehtoja Punkaharjulle, esim. raideliikenne.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 0
Lisäämme asiakkaidemme ymmärrystä ja osaamista luonnon monimuotoisuudesta. Hyödynnämme luonnon antimia kestävällä tavalla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Sitoudumme uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 8 0
Yrityksemme sijatisee Natura alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 0
Tehostamme kierrätystä esimerkiksi saneerauskohteissa pyrkien materiaalitehokkuuteen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 6
Sitoudumme uusiutuvan energian käyttöön käyttösähkössä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Käytämme paikallisia palveluiden tuottajia sekä ruoanlähituottajia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Suosimme kotimaisia palveluntuottajia palvelukehityksessä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Kannustamme asiakkaitamme käyttämään julkisia liikenneyhteyksiä, kuten raideliikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Tuotamme asiakaskunnallemme hyvinvointipalveluita hyödyntäen esimerkiksi ympäröivää luontoa. Tuemme henkilöstömme hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 0
Tuemme tasa-arvoisuutta eri sukupuolten välillä niin työyhteisössä kuin vieraidemme kohtaamisessa. Erilaisuuden kunnioittaminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 0
Huomioimme toiminnassamme roolimme yhteisössä ja kunnioittavassa yhteistyössä.
Kulttuuriympäristö 9 9
Ylläpidämme ja kunnostamme vanhaa rakennuskantaa ja luonnonarvoiltaan arvokasta ympäristöä. Keskeinen osa yrityksemme toimintaa ovat monipuoliset kulttuuritapahtumat sekä jatkuvasti esillä olevat, vuosittain vaihtuvat taidenäyttelyt.
Ympäristöosaaminen 8 0
Osana vastuullisuuden kehittämissuunnitelmaa tavoittelemme eceat ympäristösertificaattia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-