Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78507

Hankkeen nimi: Tapahtumat matkailun vahvuudeksi Vuokatissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VUOKATIN SÄÄTIÖ SRVUOKATIN URHEILUOPISTO

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0195200-3

Jakeluosoite: VUOKATIN URHEILUOPISTO

Puhelinnumero: 0443075759

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.vuokattisport.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ähtävä Ann-Mary

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ann-mary.ahtava(at)vuokattisport.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443075759

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tehdä tapahtumien tuottamisesta Vuokatin matkailun vahva vetovoimatekijä. Hankkeen aikana luodaan Vuokatin alueen tapahtumajärjestämisen toimintamalli. Hanke järjestää kaikille toimijoille avoimia infoja eri teemoista ml. tapahtumien ekologisuus ja kävijätutkimukset. Hankkeen aikana selvitetään digitaalisia viestintäratkaisuja yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 68 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 65 670

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 68 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 65 670

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Opistontie 4

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen yksi tavoite on ohjata tapahtumatuotantoa Vuokatin alueella kohti vastuullista toimintaan ja siten sekä matkailuyritysten että tapahtumien toteuttajatahojen kysynnän kasvun tukeminen. Kainuun maakunnan yrittäjistä n. 60 % on naisyrittäjiä ja majoitus- ja ravitsemispalveluiden sekä tapahtumien toteuttajien työntekijöistä naisia mahtaa olla jopa 70%. Hankkeen toimenpiteillä on siten mahdollisuus vaikuttaa paitsi naisyrittäjyyden tukemiseen myös erityisesti naisten työllisyyden kasvuun
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vaikka hankkeen tavoitteena ei ole erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, hankkeen toteutuksessa, vastuullisuuden kehittämisessä tulee kiinnitettyä huomiota naisten yrittäjyyteen ja työpaikkoihin. Jos toteutuksen aikana ilmenee seikkoja, jotka sukupuolinäkökulmasta tulee ottaa huomioon, linjataan toimintaa sen mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, vaan sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu hankkeen toimintaan

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Hankkeen yksi päätavoite on kestävän kehityksen huomioiminen tapahtumatuotannossa. Tätä pyritään toteuttamaan juuri digitaalisin keinoin. Välillisesti vaikutusta on tapahtumien tuottajien ympäristötietoisuuden kasvu kestävän kehityksen mukaisten toimenpiteiden myötä. Luonnon hyödyntäminen tapahtumatuotannossa edellyttää ympäristö- ja sosio-kulttuuristen vaikutusten vahvaa hallintaa ja resursseista huolehtimista: toimintaa vastuullisesti luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 6
Hankkeessa lisätään tapahtumien toteuttajien ympäristötietoisuutta sekä tuetaan ja edistetään Vuokatin matkailuelämän valmiuksia vihreään siirtymään, huomioiden hiilijalanjäljenlaskentamalli ja - kompensaatiomalli, jotka saadaan maakullisesti käyttöön.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Hankkeessa helpotetaan vastuullisten toimintatapojen omaksumista tapahtumien toteuttamisessa se puolestaan edesauttaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -2 3
Hankkeessa otetaan käyttöön tapahtumien osalta maakunnallisesti tuotetut mallit päästökompensaatiomahdollisuuksista ja ohjeistetaan ympäristövastuullisiin toimintoihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 9
Tapahtumien vastuullisuuden kehittämisen kautta todennetaan se, kuten Natura 2000 ohjelmassa sanotaan, että ihmiset ja luonto toimivat parhaiten toistensa kumppaneina, ja että ympäristövastuullista toimintaa korostamalla lisätään suojelukohteiden arvostusta ja luontoarvojen turvaamista
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -1 5
Tapahtumia järjestetään ympäristö ja kestävä kehitys huomioiden. Ympäristöohjelma huomioi muun muassa energiankulutusta, materiaalien hankintaprosessia ja käyttöä, liikkumisen vaihtoehtoja, kemikaalien käyttöä ja viestintää. Useat tapahtumat antavat mahdollisuuden säästöihin materiaalihankinnoissa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Tapahtumien osalta pyritään myös uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntymiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Vuokatin imago tapahtumia ja suuria tilaisuuksia järjestävänä paikkakuntana.alueen laadukkaiden ja nykyaikaisten palveluiden ja monipuolisten mahdollisuuksien vuoksi on Korona aikoina järjestettyjen urheilukilpailun myötä vahvistunut. Alue tunnetaan nyt vastuullisten ja matkailuturvallisen tapahtumien järjestäjänä. Hankkeessa lisätään vastuullisosaamista ja vastuullisen toimintatavan tietoutta, omaksumista ja sitoutumista sekä tapahtumatuottajien että matkailuyritysten osalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 9
Tapahtumatuotannon ja erilaisten tapahtumien kehittäminen on tämän hankkeen keskiössä
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
Tapahtumat luo aina tarvetta liikkumiselle. Vastuullisuutta ymmärtäen pyritään jatkossa koko maakunnassa kehittämään myös kestäviä logistisia ratkaisuja alueen sisällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Liikuntaan, kulttuuriin, puhtauteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen perustuva matkailu, joka tuotetaan vastuullisesti, luo henkistä hyvinvointia, joka on merkittävä motiivi koko matkailussa. Luonnossa liikkuminen ja aktiivilomailu lisäävät myös fyysistä hyvinvointia. Paikallisille ihmisille matkailun kehittyminen tuo työtä ja toimeentuloa ja lisää hyvinvointia sitä kautta.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Hankkeen toiminnan kautta tapahtumien kehittyminen edesauttaa erityisesti naisten työllisyyden positiivista kehitystä. Sosiaalisen kestävyyden korostaminen lisää osaltaan tasa-arvoisuutta sekä paikallisten että matkailijoiden osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Vastuullisen matkailun yksi osatekijä on tuottaa tapahtumia yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavaksi. Toimimalla vastuullisen matkailun periaatteiden mukaan, se toteuttaa yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Luonnon hyödyntäminen tapahtumatuotannossa edellyttää ympäristö- ja sosio-kulttuuristen vaikutusten vahvaa hallintaa ja resursseista huolehtimista: toimintaa vastuullisesti luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta. Hankkeen verkostotyöpajoissa valmennetaan käytännönläheisesti tapahtumatoteuttajia kestävän matkailun järjestelmälliseen edistämiseen.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeessa ohjataan kestävyyden ja vastuullisuusnäkökulmien integroimista tapahtumatoteuttajien prosesseihin paremman asiakaskokemuksen kehittämiseksi ja kasvattamiskeski. Kestävä matkailuhan on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet tulee huomioiduksi nyt ja tulevaisuudessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tehdä tapahtumien tuottamisesta Vuokatin matkailun vahva vetovoimatekijä. Hankkeen aikana luotiin Vuokatin alueen tapahtumajärjestämisen toimintamallit ja valmisteltiin uusien tapahtumien hakuprosesseja yhdessä tapahtumajärjestäjien kanssa. Tapahtumatoimijoita infottiin toimimaan vastuullisesti tapahtumien ympäristövaikutukset huomioiden. Hankkeen aikana selvitettiin ja suunniteltiin digitaalisia viestintäratkaisuja yhteistyössä Vuokatin tapahtumajärjestäjien sekä Vuokatin Matkailuyhtiön kanssa. Vaikuttavuuslaskentaa tehtiin yhdessä Salmi platfrom -yhtiön jo valmiin alustan kanssa.