Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78519

Hankkeen nimi: Etelä-Karjalan matkailun tiedolla johtamisen vahvistaminen (DAMA)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2021 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: goSaimaa Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2291705-5

Jakeluosoite: Kauppakatu 40

Puhelinnumero: 0207120560

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.gosaimaa.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vehviläinen Ekaterina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja, markkinointi ja projektit

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.vehvilainen(at)gosaimaa.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447177991

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkakohteen älykäs erikoistuminen alkaa matkakohteen suunnitelmallisesta johtamisesta ja datan hyödyntämisestä. Covid-19 pandemian myötä datan hyödyntäminen on noussut yhdeksi kärkiteemaksi matkailualueiden kehittämisessä. Etelä-Karjalan alueella matkailunkehittämisen tueksi tarvitaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa johtamaan ja ohjaamaan kehityssuuntaa. Lappeenrannan kansainvälinen lentokenttä, linnoituksen alue, suomen ensimmäinen matkailunähtävyys Imatralla ja suomen suurin urheilukeskittymä vetävät matkailijoita puoleensa. Kuitenkin matkailijoiden käyttäytymistä ja tarpeita ei ole systemaattisesti tutkittu.
Hankkeen tavoitteena on lanseerata alueen matkailunkehittämisen tueksi uudenlainen dashboard ratkaisu, joka mahdollistaisi datan analysoinnin ja hyödyntämisen helposti ja luotettavasti auttaen myös kehittämispäätöksiä perustumaan ajankohtaiseen ja luotettavaan dataan.

Matkakohteiden hajanaisuus, kehittäminen erillään, datan saatavuuden säännöllisyyden, määrän ja laadun vaihtelevuus haastavat alueiden kehittäjiä ja yrityksiä tässä jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Yhteisen dataekosysteemin rakentaminen luo selkeän toimintamallin ja parantaa alueen kokonaisvaltaista strategista johtamista. Analysointityökalut parantavat alueen toimintamahdollisuuksia ja tukevat matkailutoimialan selviytymistä Covid-19 pandemiasta tehokkaammin ja nopeammin. Dataa voidaan hyödyntää matkakohteen strategian luonnissa, vuosittaisessa toiminnansuunnittelussa tai matkakohteen toimijoiden keskinäisestä työnjaosta sopimisessa. Datan koordinointi on myös hyvä perusta systemaattiselle tiedon jakamiselle alueella sekä matkailuntoimijoille, -yrityksille että myös korkeakoulu opiskelijoille, tutkijoille jne. Avoin systemaattinen data on kaikkien etu. Tiedolla johtaminen kehittyy nopeasti, mahdollistaen uudenlaisia toimintamalleja ja tietojen hyödyntämistä. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten ja matkailuelinkeinon on parannettava reagointikykyä, toiminnan suunnittelua ja ohjausta. Yritysten kannattavuus ja toimintaedellytykset ovat myös suoranaisesti yhteydessä siihen, miten hyvin yrittäjät osaavat hyödyntää olemassa olevaa dataa ja tehdä sen pohjalta päätöksiä toiminnan suuntaamisesta.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittämisen tukemista oikeanlaisten tiedolla johtamisen työkalujen avulla. Alueen menestymiseksi vaaditaan panostus alueen yritysten sekä kaikkien toimijoiden osaamisen kasvattamiseen. Hankkeen tavoitteena on tarjota Etelä-Karjalaisille matkailuyrityksille ja muille alueen matkailutoimijoille ajankohtaista tietoa ja luotettavia digitaalisia työkaluja ja innovatiivisia ratkaisuja koronapandemiasta toipumis- sekä sen jälkeiseen vaiheeseen. Koronapandemian aikana sekä matkailukenttä että yritykset ovat käyneet läpi voimakkaan murroksen. Toimintakenttä on muuttunut ja muutokseen pystyy vastaamaan tehokkaammin, mikäli on saatavilla kattavaa ja ajantasaista tietoa. Hankkeessa edistetään alueen yritysten edellytyksiä vastata muuttuneeseen tilanteeseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen edesauttamalla heitä analysoimaan ja tekemään strategisia päätöksiä dataan perustuen. Tukemalla elinkeinoelämää säilytämme myös alueen elinvoimaa.

Hankkeen toimenpiteet
TP 1. Itsearviointi ja tarpeen määrittely (alue- ja yritystaso)
- pilottialueiden määrittely: Matkailun kehittämisen datatarpeiden tunnistaminen
- tärkeimmät mittarit, sopivat kanavat ja työkalut ja niiden seuranta
- datan kerääminen ja prosessimäärittely
- yritysten ja muiden toimijoiden roolin selvittäminen (avoin data, yritysten data jne)
- tarpeelliset dataostot ja työkalujen integroinnit


TP 2. Otetaan käyttöön tiedolla johtamisen työkalut ja jalkautetaan niitä yrityksiin
- Yritysten osaamista lisätään järjestämällä analyytikkatyökaluista ja niiden merkityksestä tietoiskuja.
- Pidetään myös koulutuksia asiakasymmärryksen merkityksestä, asiakaspolun rakentamisesta ja datan merkityksestä näiden prosessien tueksi.
- valitaan sopivia mittareita ja niihin liittyviä työkaluja ja otetaan niitä käyttöön
- jatkoseurannan suunnittelu

Itsearviointi tukee toimijoiden yhteisiä päämääriä matkakohteen kehittämisessä. Nykytilaa analysoidaan strategisen johtajuuden, tehokkaan toteutuksen ja tehokkaan hallinnon näkökulmista. Itsearvioinnin perusteella analysoidaan alueen nykytilaa ja painopisteet, joita tulisi paremmin ottaa huomioon menestyvän matkakohteen rakentamisessa. Alueen yritysten valmiuksia ja päätöksiin vaikuttavia tietolähteitä analysoidaan itsearvioinnin yhteydessä.


Tulokset
- Hankkeen aikana syntyy tilanneanalyysi nykytilasta ja kehittämissuunnitelma matkailudestinaation kehittämisestä tiedolla johtamisen työkalujen avulla
- Hankkeessa myös syntyy selkeä lista Etelä-Karjalan näkökulmasta merkityksellisistä mittareista
- Hankkeen aikana pilotoidaan selkeä dashboard näkymä ja uudenlaisia tiedonkeruu, -analysointi ja -esittämismenetelmiä. Hankkeessa syntyvä toimintamalli olisi avoin kaikille alueen toimijoille. Toimintamallia pilotoidaan hankkeen aikana.


Hankkeessa tuotetaan ajankohtaista tietoa mm. alueen yritysten digitaalisten valmiuksien parantamiseksi sekä autetaan yrityksiä huomioimaan paremmin kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan ja tuotteistuksessaan. Tiedolla johtamisen menetelmiä hyödyntäen saadaan parempaa ymmärrystä matkailijoiden muuttuvasta käyttäytymisestä ja täten autetaan yrityksiä huomioimaan aineettomien tuotteiden monipuolistamista ja kehittämistä, kestävän kehityksen mukaisten toimintamallien rakentamisesta sekä liikkumiseen ja logistiikkaan liittyvien tottumuksien huomioimisesta osana alueen matkailutarjonnan ja matkailualueen kokonaisvaltaista kehittämistä. Koronapandemian myötä alueella on pulaa osaajista mm. horecan toimialoilla ja auttamalla yrityksiä ja muita matkailutoimijoita ymmärtämään matkailijoiden tulevaisuuden trendit hankkeessa pyritään vaikuttamaan positiivisesti uusien työpaikkojen syntymiseen yrityksiin tukien paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä. Hankkeessa tuotettavat tutkimukset ja tilastot auttavat toimialan analysoinnissa, mm. matkailutoimialan työllisyys- ja työttömyysvaikutusta tutkitaan tiedolla johtamisen työkalujen avulla sekä mm. tutkimusten avulla. Hankkeen toimenpiteissä tuetaan ja aktivoidaan erityisesti naisten osallistumista matkailun toimintaan. Hankkeessa huomioidaan myös Sustainable Travel Finland toimintamallia ja kehityspolkua sekä jalkautetaan yrityksiin tietoisuutta vastuullisuudesta matkailussa. Yksittäisillä toimijoilla, kunnilla tai yrityksillä ei ole valmiuksia seurata toimintaympäristön muutoksia monista eri näkökulmista ja tietolähteistä. Yritysten ja matkailualueiden toipuminen covid 19 pandemiasta tapahtuu nopeammin ja tehokkaammin, mikäli alueella on käytettävissä helposti ja avoimesti, digitaalisesti saatavilla olevaa dataa päätöksenteon tueksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaiset hankkeen hyödynsaajat ovat eteläkarjalaiset matkailutoimijat ja -yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset hyödynsaajat ovat kolmannen sektorin toimijat, koko toimintaympäristö välillisesti hyötyy hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 65 828

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 62 612

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 89 446

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi, Luumäki, Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 40

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöä seurataan säännöllisesti työkalujen ja tilastotietojen avulla. Toimintaympäristöanalyysi perustuu matkailutoimialan työllisyys- ja työttömyyslukemiin ja opiskelupaikkoihin. Analyysi nojautuu sukupuolijakauman tietoihin matkailuklusterin tehtävissä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tuetaan sukupuolten välistä tasaarvoa ja estetään suora sukupuolisyrjintää. Hankkeessa tuetaan ja aktivoidaan erityisesti naisten osallistumista matkailun toimintaan, kevytyrittäjyyteen ja kansainvälistymiseen, sekä kestävän kehityksen, digitaalisuuden hyödyntämiseen matkailu liiketoiminnassa ja kehittämisessä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toiminta on neutraali sukupuolten tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. Ei ole olennaista hankkeen kannalta. Hankkeen toiminta on neutraalia, ei suuntaan taitoiseen syrjivää sukupuolten tasaarvonedistämisen kannalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan yrityksiin tiedolla johtamisen tomintamallia. Digitalisaation hyödyntäminen ovat merkittäviä toimenpiteitä hankkeessa. Välillinen vaikutus voi näkyä sekä kunnissa että yrityksissä oikeanlaisten päätöksien ja paremman kehittymisen muodossa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hankkeessa pyritään minimoimaan ilmastomuutokseen vaikuttavia tekijöitä viestinnällisin sekä tuotekehityksen keinoin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Tuetaan tuotekehitystä, jossa luonnon monipuolisuutta ja vastuullista toimintaa huomioidaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Matkailun kehittämisen yhteydessä tuetaan tuotteistusta, jossa huomioidaan ekologisuutta sekä vahvistetaan tiedotusta ja parannetaan yritysten tietoisuutta kestävän matkailukehityksen osalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei toimi Natura 2000 alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Minimoidaan paperin käyttöä ja suositaan sähköisiä kanavia. Tiedotetaan kierrätyksestä ja vastuullisesta resurssien käytöstä osana Sustainable Travel Finland kehityspolkua.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Kannustetaan alueen toimijoita maksimoimaan uusiutuvien energiavarojen käyttöä. Parannetaan alueen toimijoiden tietoisuutta uusiutuvista energialähteistä osana matkailutuotteiden kestävän kehityksen mukaista tuotteistamista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hanke pyrkii monipuolistamaan paikallista elinkeinorakennetta ja palvelutarjontaa sekä pyrkii vaikuttamaan yrityksien asiakasrakenteen monipuolistamiseen matkailumarkkinoinnin keinoin sekä digitaalista myyntiä edistämällä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 6
Tiedolla johtamisen menetelmien avulla autetaan yrityksiä aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja monipuolistamiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Hankkeessa edistetään digitaalista saavutettavuutta. Hankkeessa huomioidaan aiemman vähänhiillisten matkaketjujen kehittämistyötä sekä tiedotetaan olemassa olevista vaihtoehdoista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Hanke pyrkii vaikuttamaan positiivisesti alueen työllisyyteen sekä uusien matkailutuotteiden syntymiseen. Alan palvelutarjonnan monipuolistaminen ja ympärivuotisuus tuottavat positiivista vaikutusta alueen talouteen sekä sitä kautta myös hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa sekä estetään välillinen sekä välitön sukupuolisyrjintä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Hankkeessa huomioidaan alueen monikulttuurisuus ja sitä hyödynnetään myös alueen matkailupalvelutarjonnan tuotteistamisessa ja palveluiden kehittämisessä tiedolla johtamisen työkaluja hyödyntäen
Kulttuuriympäristö 3 4
Kulttuuriperinnön säilyttämistä tuetaan ja otetaan huomioon aitous ja paikallinen elämäntapaa osaksi matkailutuotteiden suunnittelu- ja tuotteistamisprosessia.
Ympäristöosaaminen 3 4
Vaikutetaan positiivisesti hankkeessa mukana olevien yrityksien ympäristöosaamiseen sekä tietoisuuden kasvattamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa alueen kehittämisen tukemista oikeanlaisten tiedolla johtamisen työkalujen avulla ja tarjota Etelä-Karjalaisille matkailuyrityksille ja muille alueen matkailutoimijoille ajankohtaista tietoa ja luotettavia digitaalisia työkaluja ja innovatiivisia ratkaisuja koronapandemiasta toipumis- sekä sen jälkeiseen vaiheeseen. Koronapandemian aikana sekä matkailukenttä että yritykset ovat käyneet läpi voimakkaan murroksen. Matkailuala ja yritykset kokivat voimakasta muutosta pandemian aikana, ja tehokas reagointi muutoksiin vaati kattavaa ja ajantasaista tietoa. Hankkeessa pyrimme parantamaan alueen yritysten valmiuksia tehdä strategisia päätöksiä dataan perustuen ja näin vahvistamaan alueen elinvoimaa.

Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin itsearviointi sekä matkailudataan liittyvä kysely kumppaneille, jonka tulokset osoittivat tarpeen erilaisille seurantatyökaluille. Ensimmäisenä vaiheena otettiin käyttöön Meltwater-tunnettavuusseurantatyökalu, joka tarjosi päivittäisen raportin goSaimaan ja Etelä-Karjalan kaupunkien ja kuntien maininnoista eri tiedotuskanavissa. Tämän avulla voitiin seurata ajankohtaisia uutisia alueesta ja reagoida niihin.

Hankkeen suunnitelmien mukaisesti kehitettiin uusi työkaluratkaisu, joka mahdollisti datan analysoinnin ja hyödyntämisen helposti ja luotettavasti. Järjestettiin kilpailutus tiedolla johtamisen työkaluista, mittauksista ja tutkimuksista Etelä-Karjalan matkailun edistämiseksi. Tavoitteena oli tarjota matkailuyrityksille ja muille toimijoille ajankohtaista tietoa ja luotettavia digitaalisia työkaluja sekä vahvistaa kilpailukykyä tarjoamalla uusia tiedonkeruu-, analysointi- ja esittämismenetelmiä. Tärkeimmät hankintakohteet olivat asiantuntijapalvelut ja digitaaliset ratkaisut datan keräämiseen, hyödyntämiseen, analysointiin ja esittämiseen goSaimaan verkkosivuilla.

Kilpailuvoittajan Salmi Platform Oy:n avulla toteutettiin kysely matkailijoille neljällä kielellä: suomeksi, englanniksi, saksaksi ja italiaksi. Kyselyn avulla kerättiin arvokasta matkailudataa alueelta sekä saatiin palautetta alueen kehittämistarpeista matkailijoiden näkökulmasta. Asennettiin kameramuotoiset kävijälaskurit tärkeimmille matkailukohteille, jotta saatiin tarkkaa tietoa kävijämääristä, mikä auttaa ymmärtämään kohteen kiinnostukseen ja auttaa jatkotoimenpiteiden suunnittelussa. Salmi Platformin yhteistyönä otettiin käyttöön myös BisLenz-seurantatyökalu, joka tarjosi ajantasaista statistiikkaa gosaimaa.com-verkkosivulla siitä, mitä matkailijat hakivat ja pitivät kiinnostavana. Kokonaisuutta tukemaan otettiin käyttöön Matomo Analytics -työkalu, joka tarjosi viikkotasolla raportteja gosaimaa.com-verkkosivun liikenteestä ja mainoskampanjoiden vaikutuksista, tietosuoja-asetuksia huomioiden.

Kuukausittain julkaistiin kerätyn datan raportit goSaimaa -internetportaalissa, ja raportit olivat avoimia kaikille. Hankkeen aikana tehtiin myös erilaisia raportteja sidosryhmille liittyen datan keruuseen.

Hankkeessa toteutettiin Matkailun vetovoima -tutkimus, jonka tarkoituksena oli saada tietoa, miten hyvin aluetta ja kaupunkeja tunnetaan ja tutkittiin alueen vetovoimaisuuden matkailunäkökulmasta.

Lisäksi hankkeessa järjestettiin hankesuunnitelman mukaisia tilaisuksia matkailuyrityksille, kuten matkailudatan käyttö ja hyödyt -tietoisku, asiakasymmärrys- ja asiakkaan polku -tietoisku sekä matkailustatistiikan luvut ja niiden hyödyntäminen -koulutus.

Hankkeessa on valmistunut kattava raportti, joka kokoaa kaikki tiedonkeruun aikana saadut tulokset, havainnot ja suositukset. Kerätty data tarjoaa tärkeän tiedonlähteen jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi hankkeen tuloksia jaetaan eri sidosryhmille, kuten kaupungeille, kunnille, matkailualan toimijoille ja muille asiaan kiinnostuneille tahoille. Kaiken kaikkiaan hankkeessa on onnistuttu toteuttamaan laaja valikoima toimenpiteitä ja työkaluja, jotka mahdollistavat alueen kehittämisen ja matkailutoimijoiden tietoon perustuvan päätöksenteon. Näiden toimenpiteiden avulla alueen matkailualan kilpailukyky on vahvistunut ja alueen elinvoimaa on parannettu.