Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78523

Hankkeen nimi: Liiketoiminnan kehittämishanke kansainvälisille markkinoille sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AURORAHUT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2876613-9

Jakeluosoite: Sievintie 222

Puhelinnumero: +358400684489

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

WWW-osoite: www.aurorahut.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kärkkäinen Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha(at)karkkainen.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400684489

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liiketoiminnan kehittämishanke kansainvälisille markkinoille sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen (Pohjoismaat ja Venäjä) sekä uusien koneiden ja laitteiden investointi tehtaalle. Liiketoiminnan kehittämishankkeella on kolme päätavoitetta: 1) yrityksen liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen (liikevaihtotavoite 2025: yli 15,0 miljoonaa euroa, josta viennin osuus 7,0 miljoonaa euroa) 2) AuroraHut- konseptin ja -franchising- mallin kehittäminen ja pilotointi Pohjoismaiden sekä Venäjän markkinoilla; 3) uusien lisäpalveluiden ja -tuotteiden kehittäminen ja kaupallistaminen Pohjoismaiden ja Venäjän markkinoille. 4) Uusien koneiden ja laitteiden sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen (sisäinen)

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 128 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 128 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sievintie 222

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Stategiaprosessi tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Stategiaprosessi tehty.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Stategiaprosessi tehty.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-