Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78551

Hankkeen nimi: Matkailijat maailmalta 2.0 - kasvua tiedolla ja kansainvälistymisellä

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2042869-6

Jakeluosoite: Kauppatori 1

Puhelinnumero: 0400250552

Postinumero: 75500

Postitoimipaikka: NURMES

WWW-osoite: http://www.pikes.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nevalainen Jukka Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.nevalainen(at)pikes.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400250552

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korona-pandemian vaikutuksesta ulkomaisten matkailijoiden määrä tippui rajusti. Kotimaiset matkailijat löysivät kuitenkin Bomban matkailualueelle korvaamaan tämän muutoksen. Tilanteen normalisoiduttua on oletettavissa, että kotimaisten matkailijoiden osuus vähenee, joten kansainvälisten matkailijoiden osuutta on kasvatettava matkailualueella. Hankkeen tavoitteena on matkailutoimialan ja matkailuyritysten elpyminen korona-pandemian vaikutuksista digitalisaation, vastuullisen matkailun, kv-markkinoiden ja uusien yritysten ja investointien myötä.
Jo lähitulevaisuudessa matkailualueen tunnettuuden ja kävijämäärän kasvun myötä matkailijaan liittyvän tiedon systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen korostuu entisestään. Hyödynnämme tässä digitaalista matkailijatuloselvitystä, joka kerää jatkuvasti ja reaaliaikaisesti dataa. Dataa hyödynnetään päätöksenteossa esimerkiksi kehittämistoimenpiteiden ja markkinoinnin suunnittelussa ja kohdentamisessa.
Edistämme matkailuyritysten vastuullisuutta matkailupalveluiden hiilijalanjäljen mittauksilla, joiden tulosten avulla yritykset voivat pienentää omien palveluidensa hiilijalanjälkiä ja hyödyntää tuloksia markkinoinnissa ja tuotteistuksessa. Uutta teknologiaa hyödyntämällä matkailupalveluissa voimme edistää vastuullista matkailua esimerkiksi ohjaamalla matkailijoita pysymään reiteillä tai vaikka opettamalla paikallisesta kulttuurista, historiasta tai luonnosta. Uudenlaiset palvelut lisäävät viipymää ja tuovat uutta mielenkiintoista koettavaa, jolloin matkailijat jakavat toisilleen tietoa kokemuksistaan. Uuden teknologian käyttöönoton myötä matkailupalveluissa voimme tarjota uudenlaisia tapoja kokea matkailualuetta ja täten madaltaa yritysten kynnystä ottaa käyttöön uutta teknologiaa.
Alue tarvitsee lisää kansainvälisiä matkailijoita kasvun tueksi. Mahdollistamalla yritysten pääsyn workshoppeihin tapaamaan kansainvälisiä matkanjärjestäjiä ja mahdollistamalla matkanjärjestäjävierailut matkailualueella edistämme kansainvälisten ryhmien määrän kasvua alueella. Herätämme yksittäisten matkailijoiden kiinnostusta alueeseen järjestämällä digimarkkinointia saksankielisessä Euroopassa tuottamamme materiaalin avulla.
Ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvaessa alueelle tarvitaan lisää yrityksiä, joilla on valmiudet vastata kv-kysyntään. Uusien sijoittuvien tavoittamisen tueksi tuotamme kohderyhmää puhuttelevaa materiaalia ja kontaktoimme asiantuntijan avulla potentiaalisia sijoittuvia yrityksiä. Investointien avulla puolestaan mahdollistetaan sekä nykyisten matkailuyritysten toiminnan kehittyminen että uusien palvelujen tuottaminen kasvavalle matkailijavirralle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat Bomban matkailualueen matkailuyritykset ja matkailua sivuavia oheispalveluja tuottavat yritykset. Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvia aktiivisia matkailualan yrityksiä on alueella noin kymmenen, joiden oletetaan osallistuvan hankkeen toimintoihin. Deminimiksen alaisia toimenpiteitä oletetaan kohdentuvan seitsemälle yritykselle, joista muutamille yrityksille useampi toimenpide. Liitteenä lista alueemme tärkeimmistä matkailualan yrityksistä ja samalla hankkeeseen osallistuvista yrityksistä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat alueen muiden toimialojen yritykset (erityisesti palveluala), datapalveluja tuottavat yritykset ja muita asiantuntijapalveluja tuottavat yritykset. Myös alueen palveluista hyötyvät matkailijat kuuluvat välilliseen kohderyhmään. Lisäksi liidien haun kautta hankkeen välilliseen kohderyhmään arvioidaan lukeutuvan joitakin yrityksiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 153 913

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 183 392

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Nurmes

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmä on lievästi painottunut maisten puolelle, joten naiset tullevat olemaan enemmistönä tapahtumissa ja toimenpiteissä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan tasa-arvoinen lähestyminen eri sukupuolten kesken.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on matkailutoimialan saaminen kasvuun korona-pandemian jälkeen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Hankkeen uusien investointien ja palvelutuotteiden suunnittelussa painotetaan kestävää kehitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
Hankkeen uusien investointien ja palvelutuotteiden suunnittelussa painotetaan kestävää kehitystä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Kohderyhmänä myös luontomatkailuyritykset, joille luonnon monimuotoisuus on tärkeää.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Matkailuyrittäjille vastuullinen matkailu ja yritystoiminta ovat yritystoiminnan perusteita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Alueella ei merkittäviä Natura-kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Toiminnassa huomioimme kiertotaloudentoiminnan periaatteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Uusiutuva energia on yritysten energiantuotannossa etusijalla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeen päätavoitteena on alueellisen yritystoiminnan pitkäjänteinen ja kestävällä pohjalla oleva kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Osa matkailualan tuotteista on aineettomia, digitekniikalla niiden osuutta voidaan edelleen kehittää.
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Vastuullisen matkailun kehittymisen myötä myös matkailijoiden liikkumiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hyvinvoiva yrittäjä jaksaa parhaiten kehittää myös yritystoimintaansa
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toimenpitein yrityksiä kannustetaan tasa-arvoiseen toimintaan työmarkkinoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toimenpitein yrityksiä kannustetaantasa-arvoiseen toimintaan työmarkkinoilla.
Kulttuuriympäristö 6 7
Kulttuuriympäristö on osa matkailun ympäristöä ja siksi sen vaaliminen on myös toimialan kehittymisen kannalta tärkeää.
Ympäristöosaaminen 5 6
Ympäristöosaaminen on osa vastuullista matkailua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-