Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78553

Hankkeen nimi: Lainappi-vuokrauskaapit ja kuriiripalvelu

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.10.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAINAPPI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3129437-1

Jakeluosoite: Sammonkatu 37 B 29

Puhelinnumero: +358409611793

Postinumero: 33540

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: www.lainappi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Moilanen Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Perustaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.moilanenn(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358409611793

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lainappi Oy kehittää tässä hankkeessa tavaroiden lainaukseen vuokrakaappipalvelun, jonka kautta asiakkaat voivat vuokrata kodin tavaroita lyhytaikaisen käyttöön. Tavaroiden vuokraaminen on helppoa sovelluksen kautta, joka on jo käytössä kuluttajien välisessä vuokrauksessa. Vuokrauskaappien käyttöönoton lisäksi hankkeessa kehitetään kuriiripalvelua, jonka avulla asiakkaat voivat saada vuokraamansa tavarat kotiinkuljetettuina ja poisvietynä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 81 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sammonkatu 37 B 29

Postinumero: 33540

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yritys on osana suunnitteluaan miettinyt henkilöstön monimuotoisuusasioita ja sitoutuu tasa- arvokäytänteisiin nojaaviin rekrytointikäytänteisiin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lainapin alustaratkaisu ja lainakaappipalvelu on kaikkien käytössä sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole varsinaisia sukupuolten tasa-arvovaikutuksia tai tasa- arvotavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 7
Palvelu säästää luonnovaroja, sillä uutta tuotetta ei tarvitse valmistaa tai ostaa, kun sen voi vuokrata sovelluksesta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 7
Yritys haluaa käyttää mahdollisimman ekologisia ratkaisuja toiminnassaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kierrätyskelvottomien jätteiden hallinta hoidetaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteita noudattaen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hanke vähentää välillisesti näitä haittoja
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 7
Palvelun käyttäminen vähentää uusien tuotteiden ostamista ja tätä kautta materiaalien käyttöä ja jätteiden syntymistä. Yritys kierrättää kaikki jätteensä asianmukaisesti ja pyrkii luomaan alalle kiertotalouden periaatteiden mukaista palvelua..
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Palvelulla ei ole suoraa vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Yrityksen liiketoiminta edistää kiertotaloutta ja kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 4
Yrityksen palvelut ovat lähtökohtaisesti digitaalisia, vaikka vuokrattavat tavarat ovatkin "konkreettisia". Alustaratkaisu itsessään on aineeton palvelu, samoin kuluttajille tarjottava kuriiripalvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Yrityksen palvelu lisää lähiympäristöstä löytyvien palveluiden käyttöä, jolloin tarve liikkua tavaran tai palvelun luokse vähenee. Kaavailtu kuriiripalvelu tukee tätä tavoitetta, varsinkin jos kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti ekologisesti kestävämmillä vaihtoehdoilla, esim sähköpyörällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Palvelu lisää ihmisten hyvinvointia tuomalla useampien ulottuville tavaroita, joihin kuluttajalla ei välttämättä olisi muuten varaa.
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Palvelu on kaikkien ulottuvilla pienellä kustannuksella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 3
Palvelu on halvalla ja helposti kaikkien kuluttajien saavutettavissa. Kuriiripalvelun avulla tämä vaikutus kasvaa entisestään.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 2
Varsinaista ympäristöosaamista hanke ei edistä, mutta sen käyttöä voidaan markkinoida kuluttajille ympäristötietoisuuden kautta, vastuullisena valintana.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-