Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78566

Hankkeen nimi: Digitaalisesti ohjattu 3D-putkilaser

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.5.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: METALLI JÄRVELÄ OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0649557-7

Jakeluosoite: Ullavantie 6

Puhelinnumero: +358 40 0160 798

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

WWW-osoite: https://www.metallijarvela.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Järvelä Rauno

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rauno.jarvela(at)metallijarvela.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 0160 798

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investointi tuotannon laajennukseen hankkimalla 3D-putkilaser

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 263 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 263 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Veikontie 12

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Hankittava 3D-laser parantaa ja tehostaa materiaalin käyttöä ja vähentää syntyvää jätettä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hankittava 3D-putkilaser on vähäpäästöisempi (mm. CO2) verrattuna vanhempaan teknologiaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Moderni 3D-laserteknolgia vähentää materiaalin käytön tarvetta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 3
Hankittava 3D-putkilaser on vähäpäästöisempi (mm. CO2) verrattuna vanhempaan teknologiaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
Hankittava 3D-laser parantaa ja tehostaa materiaalin käyttöä ja vähentää syntyvää jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Hankkeen avulla voidaan lisätä uusia työpaikkoja alueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Yhtiön muun tuotannon välituoteomavaraisuus kasvaa ja vähentää ostokomponenttien hankinnan tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Automaatio edistää työhyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 0
Hankittava 3D-laser parantaa ja tehostaa materiaalin käyttöä ja vähentää syntyvää jätettä

9 Loppuraportin tiivistelmä

-