Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78566

Hankkeen nimi: Digitaalisesti ohjattu 3D-putkilaser

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.5.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: METALLI JÄRVELÄ OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0649557-7

Jakeluosoite: Ullavantie 6

Puhelinnumero: +358 40 0160 798

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

WWW-osoite: https://www.metallijarvela.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Järvelä Rauno

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rauno.jarvela(at)metallijarvela.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 0160 798

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investointi tuotannon laajennukseen hankkimalla 3D-putkilaser

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 263 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 263 300

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 263 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 263 300

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Veikontie 12

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 6
Hankittava 3D-laser parantaa ja tehostaa materiaalin käyttöä ja vähentää syntyvää jätettä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hankittava 3D-putkilaser on vähäpäästöisempi (mm. CO2) verrattuna vanhempaan teknologiaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Moderni 3D-laserteknolgia vähentää materiaalin käytön tarvetta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 3
Hankittava 3D-putkilaser on vähäpäästöisempi (mm. CO2) verrattuna vanhempaan teknologiaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
Hankittava 3D-laser parantaa ja tehostaa materiaalin käyttöä ja vähentää syntyvää jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Hankkeen avulla voidaan lisätä uusia työpaikkoja alueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Yhtiön muun tuotannon välituoteomavaraisuus kasvaa ja vähentää ostokomponenttien hankinnan tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Automaatio edistää työhyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 0
Hankittava 3D-laser parantaa ja tehostaa materiaalin käyttöä ja vähentää syntyvää jätettä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Metalli Järvelä Oy on vuonna 1987 perustettu yritys. Yhtiö on vuosikymmenten kuluessa kehittynyt ja kasvanut monipuoliseksi kone- ja metallialan palvelutarjoajaksi. Metalli Järvelä on vuosien varrella investoinut useisiin moderneihin koneisiin ja laitteisiin. Metalli Järvelä tekee alihankintaa useille merkittäville kotimaisille konepajateollisuuden toimijoille. Asiakkaiden liiketoiminnan kasvu sekä toimialan yleinen vaatimustason nousu on edellyttänyt Metalli Järvelältä sekä toiminnan kehittämistä että investointeja ajantasaiseen moderniin tuotantoteknologiaan. Digitaalisesti ohjattu 3D-putkilaser -investointihankkeessa Metalli Järvelä on investoinut liiketoimintansa kehittämiseksi ja kasvattamiseksi 3D-ohjattuun putkilaseriin. Hankkeessa investoitu putkilaser on varustettu monipuolisilla ominaisuuksilla, joiden avulla yhtiö pystyy paremmin vastaamaan toimialan vaatimuksiin laatutason, tuotantonopeuden ja tehokkuuden suhteen. Investoitu putkilaser on edellisen sukupolven CO2-putkilasereihin verrattuna selvästi tehokkaampi ja tarkempi. Hankkeessa investoitu putkilaser vähentää materiaalihukkaa ja tukee yhtiön liiketoiminnan kehittymistä ekologisempaan ja vähäpäästöisempään suuntaan. Uusi putkilaser säästää energiaa ja pienentää ympäristölle haitallisia päästöjä. Hankkeen avulla yhtiö on pystynyt vastaamaan paremmin asiakkaidensa tarpeisiin niin tehokkuuden kuin vastuullisuudenkin näkökulmasta. Uusi putkilaser mahdollistaa myös liiketoiminnan pitkän aikavälin kasvun ja kehittymisen sekä lisää yhtiön mahdollisuuksia työllistää uusia osaajia.