Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78592

Hankkeen nimi: Tilintarkastuksen robotointi ja liikevaihdon kasvattaminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.10.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TILINTARKASTUS KIVI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2468725-7

Jakeluosoite: Hakalahdenkatu 48

Puhelinnumero: +358414318226

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.tilintarkastuskivi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Puolitaival Virve

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen Pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: virve.puolitaival(at)tilintarkastuskivi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358414318226

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankeen tavoite on automatisoida/robotoida tilintarkastuksen selkeitä rutiinitöitä. Rutiinitöistä säästyneellä ajalla kasvatetaan yrityksen liikevaihtoa palvelemalla paremmin nykyisiä asiakkaita sekä hankkimalla uusia asiakkaita. Lisäksi säästynyttä työaikaa voidaan käyttää hankkimalla entistä parempaa asiantuntemusta vaativaan tilintarkastustyöhön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 6 690

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 015

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 6 690

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 015

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hakalahdenkatu 48

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksessä tällä hetkellä ainoastaan naisyrittäjä ja avustajat työntekijät on opiskelijoita koulun ohella, joiden kokonaistyöaika on yhteensä 1 työntekijä. Avustajista yksi on mies ja 3 nainen. Robotoinnilla ei ole merkitystä sukupuolten tasa-arvoon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Robotoinnilla ei ole merkitystä sukupuolinäkökulmaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Robotoinnilla ei ole merkitystä tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Luonnonvaroja ei oikeastaan kulu tilintarkastustyössä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Ilmastonmuutoksessa voisi ajatella pientä muutosta sillä, että matkustaminen todennäköisesti vähenee robotoinnin avulla. Mitä enemmän yritykset saadaan sähköiseen ympäristöön mukaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Ilmastonmuutoksessa voisi ajatella pientä muutosta sillä, että matkustaminen todennäköisesti vähenee robotoinnin avulla. Mitä enemmän yritykset saadaan sähköiseen ympäristöön mukaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Robotoinnin avulla työtehtäväni siirtyvät rutiinitöistä asiantuntijatöihin, ja asiantuntijatyöllä voidaan ohjeistaa paikallisia yrittäjiä työssään paremmin ja näin kehittää paikallista elinkeinoa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Tämä taitaa olla juuri ytimessä. Varsinaista aineellista palvelua ei saada aikaiseksi, mutta rutiinityötehtävien automatisoinnilla saadaan asiakaspalveluun resursseja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Voisi ajatella pientä muutosta sillä, että matkustaminen todennäköisesti vähenee robotoinnin avulla. Mitä enemmän yritykset saadaan sähköiseen ympäristöön mukaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 10
Yrittäjän henkinen jaksaminen rutiinitöiden ja tylsien työtehtävien vähemisen kautta parantuu merkittävästi. Pääsee paremmin tekemään mielenkiintoisia työntehtäviä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei merkitystä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Yhteiskunnassa on yleisesti vallalla robotointi ja taloushallinnon sähköistäminen ja automatisointi. Tämän projektin avulla myös pienellä tilintarkastusyrityksellä olisi mahdollista pysyä suurten kilpailijoiden matkassa.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei merkitystä
Ympäristöosaaminen 0 0
ei merkitystä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tilintarkastus Kivi Oy on saanut hankkeen avulla hankittua ohjelmiston, jonka avulla yrityksessä pystytään lataamaan sähköinen aineisto asiakkaiden sähköisestä kirjanpidosta vaivattomasti ohjelmiston avulla.