Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78595

Hankkeen nimi: Santa's Hotel Rakka

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY WALLS OF KILPIS I

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2109345-3

Jakeluosoite: Ahjotie 23

Puhelinnumero: +358500102102

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.santahotels.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Wärme Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.warme(at)santashotels.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400986945

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys rakentaa Kilpisjärvelle uuden modernin hotellikohteen. Hanke toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 815 240

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 806 379

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 815 240

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 806 379

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Enontekiö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Urpiaisenkuja 4

Postinumero: 99490

Postitoimipaikka: KILPISJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolineutraali palvelu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolineutraali palvelu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolineutraali palvelu

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 -2
Mahdollistaa lähimatkailua Suomessa entistä paremmin, mutta matkailu kokonaisuudessaan voi lisääntyä. Suunnitellaan rakennukset energiataloudelliseksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 -2
Investointi toteutetaan nykyaikaisena ja energiatehokkaana rakentamisena. Energiankulutus tuotettua majoitusvuorokautta kohden pienenee merkittävästi uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmitysjärjestelmän sekä modernin rakentamistavan myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Materiaalivalinnat kestävän kehityksen mukaisia, kierrätystä edistetään kaikilla toiminnan osa-alueilla. Rakennus tehdään suurelta osin uusiutuvasta materiaalista puurunkoisena.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 3
Lämmitysmuotona maalämpö ja jäähdytyksessä maakylmä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Tuo paikkakunnalle uusia palveluita ja uutta kysyntää, siten ulkopuolista rahaa, sekä ulkomaista rahaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Alueen palvelut monipuolistuvat ja kehittyvät
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Alueella majoitustarjonta paranee ja monipuolistuu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Mahdollistaa osaltaan luontoliikkumisen kehittymisen alueella
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Yhtiö hakee osana Santa's Hotels -ketjua ISO:14001-ympäristösertifikaattia vuoden 2022 aikana. Tämä tulee suoraan vaikuttamaan niin rakentamisvaiheen materiaalivalintoihin kuin myös hotellin operointiin painottaen energiatehokkuutta, kierrätettävyyttä sekä asiakkaan viipymän hiilijalanjälkeä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hotel Rakka Oy on rakentanut modernin hotellin sekä korkeatasoisen ravintolan Kilpisjärvelle. Hanke valmistui keväällä 2023.