Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78596

Hankkeen nimi: Investointihanke 1: Paljakkatalosta aktiviteettikeskus (vaihe 1)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.10.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MÄKINÄKÖALA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3093081-5

Jakeluosoite: Jyrkänparras 1

Puhelinnumero: +447714785499

Postinumero: 89140

Postitoimipaikka: KOTILA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Penttinen Leena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.penttinen(at)puolanka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +3584426967771

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investointihanke aloittaa keskellä Paljakan matkailukeskusta sijaitsevan Paljakkatalo – nimisen kiinteistön muuttamisen aktiviteetti- ja elämyskeskukseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 122 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 008

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 122 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 106 008

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Puolanka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jyrkänparras 1

Postinumero: 89140

Postitoimipaikka: KOTILA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on toiminnallisesti sukupuolineutraali, mutta valmistelussa on otettu huomioon sukupuolinäkökulma (kohderyhmään kuuluu tasapuolisesti miehiä ja naisia sekä edistää molempien sukupuolien työllistymistä).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeelle suunnitellut toimenpiteet sopivat yhtä hyvin sekä miehille että naisille. Hankkeen tulokset palvelevat molempia sukupuolia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen päätavoite on uuden matkailuelämyspalvelutoiminnan kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hanke edistää luontomatkailun aktiviteettien kehittämistä ja yrityksen vuokraamoliiketoiminta perustuu Paljakan alueen luontoon ja luontoarvoihin. Luontomatkailun aktiviteettituotteita mietittäessä otetaan huomioon myös ekologisuus. Hankkeessa kehitettävän kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamisella hyödynnetään jo rakennettua rakennusta uuden rakennuksen rakentamisen sijaan. Hanke mahdollistaa tyhjänä olevan kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksen - käytöstä poistetun rakennuksen uudelleen käyttöönotolla vältytään luonnonvaroja tuhlaavalta purku- ja uudelleenrakennustyöltä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Kehitettävässä kiinteistössä toimintansa aloittava yritys kiinnittää erityistä huomiota energiankulutukseen - energiakulutus kiinteistössä vähenee. Hiilijalanjälki pienenee myös sen ansiosta, että käyttöön otetaan olemassa oleva rakennus, uuden rakentamisen sijaan. Vuokraamon kehittämisellä edistetään luontoystävällisten aktiviteettien ja elämysten tarjontaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Vaikutukset vähäisiä. Hankkeen avulla yritys saa käyttöönsä jo olemassa olevan kiinteistön eikä vuokraamon välinehankinnat eivät vaikuta alueen kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen. Kiinteistön tontista merkittävä osa on lähellä luonnonmukaista tilaa. Keilailu toteutetaan sisätiloissa ja maastopyöriä käytetään merkityillä reiteillä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Olemassa olevan kiinteistön kehittämisen ja käyttöönoton vaikutukset pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään ovat vähäisiä. Kasvuhuonekaasut ja hiilijalanjälki pienenee, koska kehitettävässä kiinteistössä toimintansa aloittava yritys kiinnittää erityistä huomiota energiankulutukseen - energiakulutus kiinteistössä vähenee. Hiilijalanjälki pienenee myös sen ansiosta, että käyttöön otetaan olemassa oleva rakennus, uuden rakentamisen sijaan. Kiinteistön vesiliittymät ovat kunnossa. Vuokraamon kehittämisellä edistetään luontoystävällisten aktiviteettien ja elämysten tarjontaa. Ei vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin eikä maaperään. Kehittämishanke edistää luonto- ja ilmastoystävällisten aktiviteettien tarjontaa alueella.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Kehittämistoimenpiteet eivät kohdistu Natura 2000-ohjelman kohteisiin eikä yritys ei harjoita liiketoimintaa Natura 2000-ohjelman kohteissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 10
Kiinteistön käyttötarkoitusta muutettaessa mahdollisesti tarpeettomaksi jäävä irtaimisto kierrätetään mahdollisimman pitkälle ja käyttämättä jäävät materiaalit lajitellaan ennen kaatopaikalle vientiä. Kehitettävän kiinteistön jätehuolto tullaan toteuttamaan asianmukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuviin energialähteisiin siirtyminen ei sisälly hankkeen toimenpiteisiin, mutta yritys pyrkii käynnistämään mahdollisimman pian selvityksen vaihtoehdoista uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke synnyttää uutta yritystoimintaa sekä monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta merkittävästi. Hankkeen avulla alueen kaikki matkailu- ja ohjelmapalveluyritykset saavat uusia konkreettisia mahdollisuuksia uusien aktiviteetti- ja elämyspalveluiden kehittämiseksi. Työllistävä vaikutus. Kehittämishanke mahdollistaa paikallisten työllistämisen sekä kehittämishankeen aikana (muutostyöt kehitettävässä kiinteistössä) että hankkeen jälkeen (kiinteistön mahdollistaman liiketoiminnan käynnistyessä).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kehitettävän kiinteistön käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa aineettomien palvelujen kehittämisen (elämyspalvelut). Useat ideoitavista elämys- ja aktiviteettipalveluista ovat aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Yrityksen tarjoamat aktiviteetti- ja elämyspalvelut tullaan keskittämän yhteen kiinteistöön, mikä helpottaa ja vähentää sekä asiakkaiden että liiketoiminnassa tarvittavien tavarantoimittajien ja ulkopuolisten palvelujen tarjoajien liikkumista matkailukeskuksen alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää paikallisen väestön ja yrittäjien hyvinvointia uusien työpaikkojen syntymisen sekä paikallisen elinkeinorakenteen kehittymisen kautta. Kehitettävä kiinteistö mahdollistaa uusien elämys- ja aktiviteettipalvelujen tarjoamisen, mikä puolestaan lisää asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen ei kuulu hankkeen toimenpiteisiin. Hanke on toiminnallisesti sukupuolineutraali, mutta valmistelussa on otettu huomioon sukupuolinäkökulma (kohderyhmään kuuluu tasapuolisesti miehiä ja naisia sekä edistää molempien sukupuolien työllistymistä).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kehitettävään kiinteistöön luodaan monipuolisia aktiviteetteja ja elämyksiä tarjoava kokonaisuus, jonne kaikki ovat tervetulleita ikään, yhteiskuntaryhmään tai kansallisuuteen katsomatta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Ei suurta vaikutusta. Kehitettävään kiinteistöön luodaan monipuolisia aktiviteetteja ja elämyksiä tarjoava kokonaisuus, jonne kaikki ovat tervetulleita ikään, yhteiskuntaryhmään tai kansallisuuteen katsomatta – avain samoin kuin kaikkiin matkailualueen palveluihin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeessa säilytetään maamerkkinä tunnettua kiinteistö – alueen rakennuskanta ja -maisema pysyy kunnossa.. Luontoaktiviteettien välinevuokraamo edesauttaa liikkumista matkailukeskuksen luontoreiteillä. Luontoreiteillä liikkuvat matkailijat pääsevät nauttimaan Paljakan matkailukeskuksen tärkeimmästä kulttuuriympäristöstä, luonnosta. Vahvistuva yritystoiminta omasta puolestaan tuo resursseja kulttuuriympäristön suojeluun myös tulevaisuudessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Paljakan matkailukeskuksessa sijaitsevaan Paljakkataloon asennettiin huippuluokan 8-ratainen keilarata. Tämä oli ensimmäinen vaihe yhtiömme pidemmän tähtäimen suunnitelmaa muuttaa Paljakka matkailukeskus ympärivuotiseksi perheiden vapaa-ajan matkailun lomakohteeksi. Lisäksi hankittiin yhdeksän sähköavusteista Tunturi FAT -maastopyörää, joita voidaan käyttää Paljakan matkailukeskuksen laajoilla pyöräilyreiteill