Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78611

Hankkeen nimi: TiePa - tiedoista liikkumisen palveluiksi - Investointiosa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162193-3

Jakeluosoite: Villimiehenkatu 1

Puhelinnumero: 056161

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Räsänen Ilkka Lauri Uolevi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ympäristöjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400815284

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa edistetään kestävää liikkumista ja liikenteen kasvihuonekaasujen vähentämistä Lappeenrannassa.
Uusien palveluiden kehittämisen avuksi ja jo olemassa olevien liikkumisen palveluiden laatutason parantamiseksi
hankkeessa toteutetaan kulkutapatutkimus syksyllä 2021. Pilotoidaan liikennemäärien seurantaa keskeisissä
liikennöintikohteissa.
Tiedon saatavuutta parannetaan hankkimalla digitaalisia ja reaaliaikaisia aikataulunäyttöjä keskeisiin joukkoliikenteen
solmukohtiin
Hankkeessa pyritään pilotoimaan kestävän liikkumisen palveluita LUT:n ja LAB:n kampusalueella.
Hankkeessa toteutetaan sähköautojen latauspaikkaselvitys

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Lappeenrannan kaupungin ja LUT:n työntekijät ja opiskelijat, alueen asukkaat
ja liikkumisen palveluita tuottavat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat mm. alueen matkailijat, matkailupalveluita tuottavat yritykset ja alueen
polkupyörä- ja autokaupat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 31 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 45 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankeessa on arvioitu, että toiminta on sukupuolineutraalia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa, sillä liikennejärjestelmä ei ole sukupuolineutraali ja kestävän liikkumisen edistämisessä tämä tulee ottaa huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen ja resurssien tehokkaampi käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Ei vaikutusta suoraan, mutta välillisesti kyllä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 4
Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä suoraan ja myös välillisesti
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Materiaalitehokkuus kasvaa liikkumisen tehostuessa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Hanke lisää uusiutuvan energian osuutta liikenteessä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Edistää elinkeinorakenteen kestävää kehitystä kohdealueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Digitaalisten palveluiden kehittäminen on olennainen osa hanketta.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Hankkeessa kehitetään uusia palveluita kestävään liikkumiseen ja liikenteeseen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Kestävän kehityksen liikennejärjestelmä vähentää meluhaittoja, ilmanlaatuongelmia ja lisää viihtyisyyttä kaupungissa ja maaseudulla.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Kevyen liikenteen edistäminen tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Kevyen liikenteen edistäminen tukee yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 6 3
Lisää hankkeeseen osallistuvien yristysten, kaupungin ja yliopiston ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

-