Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78613

Hankkeen nimi: Etelä-Karjalan PK-yritysten kasvuohjelma

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0494547-4

Jakeluosoite: Virastokatu 2

Puhelinnumero: 052352220

Postinumero: 55100

Postitoimipaikka: Imatra

WWW-osoite: http://www.kehy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Oravuo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.oravuo(at)kehy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407211310

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella haetaan arvoverkon laajentamista ja täydentämistä maakunnan PK-yrityksillä. Tavoitteena on yritysten kasvusuunnitelmien rakentaminen sekä toimijoiden verkottaminen. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on luoda koko maakuntaa kavuyritysohjelma, jota hyödyntävät alueen yrityskehitystoiminnassa mukana olevat julkiset toimijat ja ohjelmassa olevat yritykset. Hankkeessa koottavan pk-yritysverkoston ja suuryrityksistä, oppi- ja tutkimuslaitoksista ja muista neuvonantajista koostuvien toimijoiden ”boordi” mahdollistaa neutraalin maaperän innovoinnille ja uusien liiketoimintamallien synnyttämiseen.Hankkeen kokoama asiantuntija "boordi" tuo yrityksille sellaisia työkaluja joita ei alueella vielä ole tarjottu. Hanke toteuttaa useita tilaisuuksia joissa yritykset työstävät asiantuntijoiden kanssa omia kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmia. Tuloksena syntyy yrityksen kasvusuunnitelma, jonka avulla yrityksen on mahdollista lähteä toteuttamaan yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteena on myös, että PK-yritysten kasvuohjelmassa mukana olevien pk-yritysten arvonluontikyky arvoverkostossa sekä omassa toiminnassaan herättää potentiaaliset pääomarahoittajat. Hankkeen tuloksena hankkeessa tavoitellaan merkittävää paikallisten yritysten kasvua ja sillä tavoitellaan 7-10 M€ liiketoiminnan kasvua alueen yrityksissä hankkeen aikana tai välittömästi sen päätyttyä. Lisäksi tavoitteena on, että hankkeessa rakennettava toimintamalli muodostaa jatkossa alueen kasvuyrityksille merkittävän työkalun hakea resursseja ja osaamista oman liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tuloksena syntyy siis kasvuyrityksiä tukeva asiantuntija verkosto josta yritykset saavat tukea myös hankkeen päätyttyä.

Etelä-Karjalan maakunnan kasvupotentiaalia omaavien yritysten joukko on ollut kasvussa ja sitä draivia on nyt hyvä ruokkia tämän hankkeen kaltaisilla kasvupääomaa lisäävillä toimenpiteillä.
Hankkeen valmistelussa on huomioitu horisontaalisia tavoitteita analysoimalla potentiaalisia kohderyhmiä mm. sukupuoli ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Jo tätä hankesuunnitelmaa edeltävissä hankkeissa on havaittu että merkittävimmät kehittämispanostukset ovat alueen kasvuyrityksillä kohdentumassa erityisesti vihreää siirtymään, energian kulutuksen vähentämiseen ja tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Eteläkarjalaiset pk-yritykset:

Kohderyhmä 1: Kasvuhakuiset

Kasvun alkuvaiheessa oleva pk-yritys

Kasvuhakuinen ja -kykyinen pk-yritys

Liikevaihto sadasta tuhannesta muutamaan miljoonaan euroon

Kohderyhmä 2: Asemansa säilyttävä, ei kasvua hakeva yritys

Vakiintunut yritys, jonka liiketoiminta vaatii tukea uuden liiketoimintamallin rakentamiseen, esim. muutos datalähtöiseen liiketoimintaan (aktivointi)

Liikevaihto muutamasta miljoonasta 10 miljoonaan euroon

4.2 Välilliset kohderyhmät

muut yrityspalveluorganisaatiot

tutkimus- ja oppilaitoksen henkilöstö, joka työskentelee yritysrajapinnassa

alueella toimivat suuryritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 139 580

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 132 728

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 199 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 189 611

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 25, joihin työllistyvät naiset 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on analysoitu maakunnan potentiaaliset kasvuyritykset myös sukupuolinäkökulmasta. Analyysin mukaan hankkeen toimenpiteet on erinomaisen hyvin kohdennettavissa tasapuolisesti molempien sukupuolien omistamiin yrityksiin sekä vaikutetaan myös tasapuolisesti uusien työpaikkojen syntymiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet kohdennetaan tasapuolisesti sukupuolinäkökulma huomioon ottaen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä yritysten kasvuun tähtäävä hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8
Varsinkin välillisesti liiketoiminannan kehittymisellä voi olla tähän vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Varsinkin välillisesti liiketoiminannan kehittymisellä voi olla tähän vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoraa eikä välillisät yhteyttä nähtävissä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Liiketoiminnan kehityksellä voi olla vaikutusta tähän riippuen mukaan lähtevien yritysten toimialoista
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa eikä välillisät yhteyttä nähtävissä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Tulee olemaan yhtrnä merkittävänä painopisteenä liiketoimintojen kehittämisessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 3
Tulee olemaan yhtrnä merkittävänä painopisteenä liiketoimintojen kehittämisessä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Hankkeella merkittävä vaikutus paikalliseen elinkeinorakenteeseen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Tulee olemaan yhtrnä merkittävänä painopisteenä liiketoimintojen kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Tulee olemaan yhtrnä merkittävänä painopisteenä liiketoimintojen kehittämisessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Työpaikkojen lisääntymisen kautta on hyvinvoinnin lisäntymistä odotettavissa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei suoraa eikä välillistä vaikutusta nähtävissä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei suoraa eikä välillistä vaikutusta nähtävissä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoraa eikä välillistä vaikutusta nähtävissä
Ympäristöosaaminen 5 5
Voi olla merkittävässä roolissa yritystoiminnan kehityksessä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Karjalan Kasvun rakentajat -ohjelma toteutettiin ajalla helmikuu 2022 – helmikuu 2023. Ohjelmaan haki 27 eteläkarjalaista pk-yritystä, joista valittiin ohjelmaan mukaan 10 kasvuyritystä. Kasvuyrityksistä osa oli startupvaiheessa, osa vakiintuneita ja osassa oli sukupolvenvaihdos kesken tai tulossa. Hankkeessa kontaktoitiin yhteensä 65 alueen kasvuyritystä ja näistä yrityksistä moni oli kiinnostunut ohjelmasta, mutta kaikki eivät hakeneet mukaan, koska ajoitus ei ollut sopiva keväällä 2022.
Toimeksiannon toteutuksesta vastasi Innovestor Ignite Oy. Etelä-Karjalan Kasvun rakentajat –ohjelman aikana luotiin perusta koko maakuntaa koskevalle kasvuyritysohjelmalle. Ohjelman aikana järjestettiin neljä verkostotyöpaja yrityksille sekä paikallisisille yrityskehittäjille sekä jokaisella yrityksellä oli neljä yrityskohtaista Growth Board –tapaamista, joissa keskityttiin kunkin yrityksen kehittämisteemoihin. Ohjelman aikana yritykset kehittivät olemassa olevia liiketoimintamalleja sekä selvittivät mahdollisuuksia uudenlaisiin liiketoimintamalleihin. Ohjelman aikana osallistujat pääsivät verkostoitumaan keskenään sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Osallistuvat yritykset olivat hyvin erilaisissa tilanteissa: Osa haki kasvua kansainvälisiltä markkinoilta ja tarkoituksena on houkutella potentiaalisia sijoittajia, kun taas osalla kasvutavoitteet olivat enemmän kotimarkkinassa, esim. uusien yritysostojen tai myynnin tehostamisessa.
Osallistuvien yritysten liiketoiminnan kehittämistarpeet kiteytyivät pitkälti kasvun johtamiseen, asiakastarpeen kirkastamiseen ja tätä kautta myyntiin sekä eri liiketoimintamalleihin. Koska yritykset olivat erilaisissa vaiheissa, niin esimerkiksi kansainvälistyminen tai rahoitustarpeet eivät olleet kaikille akuutteja haasteita.
Etelä-Karjalan Kasvun Rakentajissa huomioitiin hyvin niin yritysten välinen verkostoituminen, kuin jokaisen yrityksen kasvun tavoite. Jokainen yritys teki omanlaisensa Kasvun Roadmapin ohjelman päätteeksi, jossa kirjattiin konkreettiset kehitysaskeleet seuraaville vuosille. Erityisesti tästä ohjelmaan osallistuneet yritykset sekä asiantuntijat antoivat hyvää palautetta.
Ohjelmaan osallistuvien yritysten osalta oli tavoitteena, että kaikki yritykset olisivat kyvykkäitä hakemaan julkista rahoitusta. Ohjelman päätyttyä, jokainen yritys ilmoitti tavoitteekseen hakea lähiaikoina julkista rahoitusta. Wirman ja Kehyn asiantuntijat auttavat yrityksiä tarpeen mukaan hakuprosesseissa.
Yritykset olivat erittäin sitoutuneita prosessiin, kaikki ovat valmiita resursoimaan kasvuun. Wirma, Kehy ja Innovestor asettivat ennen ohjelman alkua tavoitteeksi, että osallistuvat yritykset kasvaisivat lähivuosien aikana yhteensä 7-10 miljoonaa euroa. Ohjelman päätyttyä yritysten yhteenlaskettu kasvutavoite oli vuoteen 2027 mennessä noin 70 miljoonaa euroa.
Kehyn ja Wirman henkilöstö oli aktiivisesti mukana työpajoissa sekä Growth Board –työskentelyssä. Tavoitteeksi oli asetettu henkilöstön osaamisen kasvattaminen, jotta yrityskehittäjät pystyisivät tukemaan yrityksiä kasvusuunnitelmien kanssa. Prosessin myötä on löytynyt varmasti jokaisen omia vahvuuksia ja toisaalta kasvuyritysten arkipäivän problematiikan ymmärrys on kasvanut yrityskehittäjien keskuudessa.