Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78615

Hankkeen nimi: Moder Destination -kehityshanke, matkailudestinaatioiden moderni järjestelmä

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.10.2021 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MODER OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3141855-7

Jakeluosoite: Kiiskikalliontie 3

Puhelinnumero: +358503469441

Postinumero: 88490

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.moder.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ala-Outinen Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti(at)moder.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503469441

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Moder Destination -kehityshankkeessa toteutetaan matkailudestinaatioiden tarpeita vastaava ohjelmisto, joka mahdollistaa alueen tehokkaan toiminnan verkkokaupasta tilityksiin ja hiilijalanjäljenlaskentaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 166

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 70 166

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kiiskikalliontie 3

Postinumero: 88490

Postitoimipaikka: POHJAVAARA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Noin puolet henkilöosakkaista on naisia ja hallituksessa on naisedustus. Moderin seuraavissa rekrytoinneissa tullaan painottamaan sukupuolten tasapuolista edustusta. Teknologiayrityksen alkuvaiheessa henkilöstö on ollut kehityspainotteista, millä alalla työvoiman sukupuolijakauma ei ole tasainen. Moder suhtautuu vakavasti sukupuolikysymyksiin ja tasa-arvon valtavirtaistuminen on yksi keskeisistä arvoistamme.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Noin puolet henkilöosakkaista on naisia ja hallituksessa on naisedustus. Moderin seuraavissa rekrytoinneissa tullaan painottamaan sukupuolten tasapuolista edustusta. Teknologiayrityksen alkuvaiheessa henkilöstö on ollut kehityspainotteista, millä alalla työvoiman sukupuolijakauma ei ole tasainen. Moder suhtautuu vakavasti sukupuolikysymyksiin ja tasa-arvon valtavirtaistuminen on yksi keskeisistä arvoistamme.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Olemme teknologiayritys. Sukupuolten tasa-arvo on yrityksessämme tärkeä huomioitava asia, mutta ei hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Hiilijalanjäljenlaskenta järjestelmässä nostaa esiin suurimmat kulutuksen aiheuttajat ja opastaa tekemään parempia valintoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Hiilijalanjäljenlaskenta järjestelmässä nostaa esiin suurimmat kulutuksen aiheuttajat ja opastaa tekemään parempia valintoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Vastuullisuusosiossa opastetaan kohti vastuullista matkailua. Osa sitä on luonnon monimuotoisuuden huomioiminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
Destinaatiotuotteeseen toteutettava huolto-osio mahdollistaa tehokkaamman siivouksen ja huolinnan. Samassa yhteydessä voidaan ohjeistaa toimijoita parempaan jätehuoltoon.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Hiilijalanjäljenlaskenta -osiossa opastetaan päästöjen pienentämistä. Siellä yksi tärkeimmistä toimenpiteistä matkailuyrityksessä on vaihtaa vähäpäästöiseen energiaan (ydin tai uusiutuva).
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Järjestelmän vastuullisuusosio opastaa vastuulliseen matkailuun. Osa sitä on taloudellinen vastuu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-