Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78616

Hankkeen nimi: Rinnakkaistuotteiden kehittämis-ja investointihanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JUUAN DOLOMIITTIKALKKI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0223431-0

Jakeluosoite: Onninpolku 1

Puhelinnumero: +358500809999

Postinumero: 83900

Postitoimipaikka: JUUKA

WWW-osoite: dolomiittikalkki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Repo Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.repo(at)dolomiittikalkki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358500809999

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ekologisen kivi-aineksen tuottaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 243 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 168 350

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 243 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 168 350

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Paltamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koikerolahdentie 10

Postinumero: 88300

Postitoimipaikka: PALTAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
analyysi tehdään hankkeen käynnistyessä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
HANKETTA EI OLE ALOITETTU
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
HANKKEEN PÄÄTAVOITE ON KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAA

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 0
saadaan kalkkikivituotannossa syntyvät sivukivet käyttöön uudella tavalla.Tämä parantaa materiaalitehokkuutta ja säästää luonnonvaroja kun niitä ei tarvitse läjittää maankaatopaikoille.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 0
Uuden tyyppisen murskaimen ja välituotteitten(siiloissa)varastoinnin ansiosta energiankulutus vähenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 0
Uusi tuotantorakennus ja laitteet mahdollistavat omien sivukivien lisäksi jalostaa muittenkin toimioitten sivukiviä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 1 0
vähentää kaivokselta lähtevien vajaitten kuormien määrää
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-