Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78620

Hankkeen nimi: HALLITUSTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ YRITYKSET KASVUUN

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2667122-4

Jakeluosoite: Maaherrankatu 13 C

Puhelinnumero: 044 213 5813

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: https://etela-karjala.hallituspartnerit.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarmo Soronen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarmo.soronen(at)hallituspartnerit.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 187 864

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen yleisinä tavoitteina on edistää PK-yritysten hallitustyötä Etelä-Karjalassa. Hanke tukee hallitustyötä kehittämällä pienten ja keskisuurten yritysten kehittymishalua, kasvua ja halua hyödyntää kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuudet.

Hanke haluaa valjastaa yritysten hallitukset sen lisäarvon tuottamiseen, jolla voidaan varmistaa työpaikat yrityksissä. Hanke haluaa lisäksi tukea yritysten tulevaisuuspyrkimyksiä, jotka liittyvät sekä toimintaympäristöön että liiketoiminnan tuloksellisuuden kehittämiseen.

Hanke huomioi yritysarvioinneissaan kohdeyritysten digivalmiudet, pyrkimykset vihreään talouden edistämiseen ja tukee näitä pyrkimyksiä yritysten strategisen päätöksentekoa kehittäen.

Hankkeen operatiiviset tavoitteet ovat käytännönläheisiä, mutta tavoitteellisia. Hankehenkilöstö ja hallituspartnerit haluavat tavata, haastatella, ohjata ja luoda kehityspolkuja yritystoiminnan kehittämiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Keskeisiä kohderyhmiä hankkeessa ovat tällöin omistajia ja yrityksen vetäjiä sekä yritysten hallitukset. Hallituspartnereitten kokenut partneriverkosto halutaan hyödyntää yritysten ja yrittäjien hyödyksi Etelä-Karjalassa.

Toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat kehityspotentiaalin omaavien kohdeyritysten hakuun. Hanketta käynnistettäessä olemme tunnistaneet 50-60 kehityspotentiaalin omaavaa yritystä, jotka voidaan kutsua hallitustyövalmennukseen. Potentiaalin tunnistaminen on tehty hakukriteereihin perustuvien yrityshakujärjestelmien avulla. Lisäksi hallituspartneriverkosto omaa laajan kontaktiverkoston, joka tukee kohdeyritysten hakua.

Hallitustyön valmennukseen pyrimme tarjoamaan 10-15 valmennuspäivää ja näihin osallistuu valikoidusti 10-15 yritystä, yritysten hallitusta ja yritysjohdon edustajaa. Hankkeen tuloksena syntyy "Hyvän hallitustyön parhaat käytänteet käsikirja".

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pk-yritykset ja niiden hallitukset Etelä-Karjalassa, jotka omaavat potentiaalin kasvuun ja kansainvälistymiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikki ne sidosryhmät, jotka osaltaan kehittävät yritysten elivoimaisuutta Etelä-Karjalassa. Tällaisiä sidosryhmiä ovat mm. Ely-keskus, maakuntaliitto, yrittäjäjärjestöt, kauppakamari, julkiset elinkeinoyhtöt ja neuvonta, yksityiset toimijat ja oppilaitokset, pankit ja vakuutusyhtiöt yms. rahoittajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 78 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 325

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 78 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 325

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa tehdään sisältöanalyysi yritysten hallitusten sukupuolisesta jakaumasta ja tämä huomioidaan ”Hyvä hallitus” – valmennusten sisällöissä ja tavoitteissa. Vaikka sukupuolinäkökulma ei sisälly suoraan yritysten toimintaympäristöanalyysiin, se huomioidaan hallitustyön kehittämisessä ja keinovalikoimaa päätettäessä, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa hallituspaikoista päätettäessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke lähtökohtaisesti olettaa, että miehet ja naiset ovat tasavertaisia kaikessa toiminnanssa, myös liiketoiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen hallitustyötä tukemalla. Jos tämä tavoite toteutuu sukupuolisella tasa-arvolla, hyvä niin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Osaavat hallitusammattilaiset tuntevat keinot, millä luonnonvarojen kestävyyttä edistetään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Kuuluu osana strategista ja liiketoiminnan kehittämisen suunnittelua, josta hallitus on yrityksissä vastuussa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Arvokas tavoite, mutta ei hankkeen tavoitteiden keskiössä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Liiketoiminnan keskiössä, missä harjoitetaan teollista valmistusta ja tarvitaan ympäristölupa. Uudet teknologiat osaksi tuotantokoneistoa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei keskiössä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 9
Liiketoiminnan kehittämisen keskiössä materiaalitehokkuus ja jätteistä maksettavien kierrätys ym. maksujen vähentämisen muodossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Merkittävä välillinen vaikutus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 9
Keskiössä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Keskiössä ja painottuen erityisesti osaamisintensiivisiin aloihin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Keskiössä, kun kehitetään uutta liiketoimintaa ja tehostetaan olemassa olevaa liiketoimintaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Keskiössä johto ja omistajat. Välillisesti hyvinvointi jalkautuu työntekijöille.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Perusoletus ja täten keskiössä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei keskiössä.
Kulttuuriympäristö 3 0
Yritystilojen osalta, jos yritys toimii kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä.
Ympäristöosaaminen 8 8
Keskiössä sekä yrittäjien, johdon että työntekijlöiden osalla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Karjalan Hallituspartnerien ”Hallitustyötä kehittämällä yritykset kasvuun” Board-hankkeen tärkein tehtävä on ollut edistää pk-yritysten hallitustyötä Etelä-Karjalassa sekä varmistaa ja tukea pienten ja keskisuurten yritysten kehittymishalua, kasvua ja halua hyödyntää kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuudet. Hanke on halunnut valjastaa yritysten hallitukset sen lisäarvon tuottamiseen, jolla voidaan varmistaa työpaikat yrityksissä. Hanke on lisäksi halunnut tukea yritysten tulevaisuuspyrkimyksiä, jotka liittyvät sekä toimintaympäristöön että liiketoiminnan tuloksellisuuden kehittämiseen.
Hanke on huomioinut yritysarvioinneissaan kohdeyritysten digivalmiudet, pyrkimykset vihreään talouden edistämiseen ja tukenut näitä pyrkimyksiä yritysten strategisen päätöksentekoa kehittäen.
Hankkeessa on pyrittyä käytännönläheisiin ja tavoitteellisiin toteutuksiin. Hankkeen projektipäällikkö, Hallituspartnerit yhteisönä sekä hankkeen yhteistyökonsultti ovat tavanneet ja haastatelleet yrittäjiä näin ohjaten ja luoden kehityspolkuja hallitustyön kehittämiselle, yritystoiminnan kasvulle ja kansainvälistymiselle. Keskeisiä kohderyhmiä hankkeessa ovat olleet yritysten omistajat/yrittäjät sekä yritysten hallitukset.

Hanketta käynnistettäessä oli tunnistettu Etelä-Karjalassa 50-60 kehityspotentiaalin omaavaa yritystä, jotka voitaisiin kutsua hallitustyövalmennukseen. Hankkeen edetessä potentiaalisten yritysten luku kasvoi huomattavasti. Toimintavuotensa aikana suora kohdeviestintä yrityksiin tavoitti n. 370 yritystä. Henkilökohtaisesti on tavattu 43 yrittäjää. Näistä yrityksistä 19 on ohjattu hakemaan yrityskohtaista jatkovalmennusta (ELY Kehpa). Hankkeen toiminta-aikana viisi yritystä hankki Kehpa-jatkovalmennuksen, minkä lisäksi kahden yrityksen Kehpa-valmennus toteutetaan yritysten omista tarpeista johtuen vuoden 2023 alkupuolella. Koulutuksellisia tilaisuuksia on hankkeen toiminta-aikana järjestetty yhteensä neljä, joista viimeisimpänä hankkeen ydinsanomaa peilaava lähiseminaari Lappeenrannan Kehruuhuoneella. Hybridinä toteutettuun tilaisuuteen paikalle oli saapunut reilu 30 osallistujaa ja verkon kautta sanomaa seurasi kymmenkunta kiinnostunutta. Kaikkiaan hankkeen koulutustilaisuuksiin on osallistunut yli 160 henkeä. Yksi hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on ollut tuottaa ”Hallitustyön Hyvät Käytänteet”-käsikirja. Se valmistuu verkko-oppaana hieman hankkeen päättymisen jälkeen hankkeen hakijaorganisaation toimesta.

Hankkeen ostopalveluna jatkokehittämisohjelman tarjonnut Consultium Oy on ollut toteuttamassa Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry:n BOARD- hankkeen seminaaritapahtumia sekä yrityskohtaisia valmennusohjelmia vuoden 2022 aikana. Toteutuksen vastuullisena henkilönä on toiminut Harri Mäkitie Consultium Oy:stä. Seminaaritapahtumat on toteutettu aikavälillä 26.4.-15.11.2022. Yrityskohtaiset valmennusohjelmat on toteutettu aikavälillä 13.6.-17.11.2022. Consultium Oy:n loppuraportti on hankkeen loppuraportin liitteenä.

Etelä-Karjalan Hallituspartnerien hallitus on osaltaan käsitellyt ja hyväksynyt loppuraportin.