Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78621

Hankkeen nimi: Yrityksen elinkaarivalmennushanke ELIVA

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: 0294465000

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Nuutinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.nuutinen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358406605820

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen elinkaarivalmennus ELIVA -hankkeessa luodaan LAB ammattikorkeakoulun opetuksen elinkeino- ja työelämäintegraation toimintamalli, jonka avulla tuetaan Etelä-Karjalan yritysten kasvua, innovaatioita sekä uudistumista yrityksen elinkaareen sulautuvalla yrityspalvelumuodolla. Hankkeessa vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä lisätään yrityspalveluiden saavutettavuutta tarjoamalla yrityksille yhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on tukea yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa hyödyntäen LAB ammattikorkeakoulussa olevaa asiantuntija- ja opiskelijaresurssia.

Uusi elinkeinoelämää ja ammattikorkeakoulua yhdistävä toimintamalli rakennetaan yhdessä yritysten, LAB- ammattikorkeakoulun, Etelä-Karjalan Yrittäjien ja muiden yrittäjyyttä edistävien toimijoiden kanssa. Jatkossa yritykset saavat apua kehittämistarpeisiinsa entistä tehokkaammin ja joustavammin. Hanke edistää ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja asiantuntijoiden työelämäyhteyksiä. Hankkeessa luotava toimintamalli edistää LAB ammattikorkeakoulusta valmistuvien opiskelijoiden sijoittumista alueen yrityksiin ja vahvistaa heidän yrittäjämäistä työotetta. Näin ollen hanke vähentää ammattitaitoisen työvoiman siirtymistä Etelä-Suomen kasvukeskuksiin.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kahteen, yhteistyössä toteutettavaan työpakettiin: TP1. Yrityksen elinkaarivalmennus -palvelukonseptin pilottien luominen ja TP2. Pilottien jalkauttaminen yrityskenttään yrityspalvelukentässä toimivien tahojen kanssa. TP1:ssa luodaan toimintamalli, jossa LABin eri yksiköiden opetusta kehitetään ja toteutetaan yhdessä alueen yritysten kanssa. Hankkeessa pilotoidaan viisi kappaletta yrityksille suunnattuja ja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin (idea, startti, kasvu, ”business as usual” ja muutos) kohdistuvia valmennuskokonaisuuksia. Näiden pohjalta kehitetään LAB opetusta entistä enemmän yrityslähtöiseksi ja samalla palvelemaan alueen yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisen haasteissa. Valmennuskokonaisuuteen osallistuvien yritysten määrä täsmentyy eri valmennuksiin osallistuvien yritysten ja niiden kehittämistarpeiden määrittelyn myötä. Valmennukset jalkauttaminen toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan Yrittäjien ja muiden yrittäjyyttä edistävien toimijoiden kanssa. Valmennuskokonaisuudessa yritysten toimintaa kehitetään LABin asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja yritysten välisen yhteistoiminnan keinoin. Valmennusten lisäksi toteutetaan kehittämisfoorumeita, jotka kohdennetaan laajasti alueen yrityksille ja yrittäjyyden edistäjille. Lisäksi hankkeessa rakennetaan entistä vahvempaa yhteistyötä ja tehokkaampaa tiedonsiirtoa yrityksiä palvelevien toimijoiden välille. Onnistunut markkinointiviestintä on avainasemassa hankkeen tulosten saavuttamisessa.

Hankkeen tuloksena Etelä-Karjalaan syntyy uusi yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen toimintamalli, joka edistää alueen yritysten uudistumista ja kasvua. Hankkeen tuloksena syntyy myös käytännön työelämään kytkeytyviä oppimismahdollisuuksia opiskelijoille, uutta työelämä- ja valmennusosaamista opettajille sekä uudenlaisia kumppanuuksia ja verkostoja yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun välille.

Hankkeen kaikissa vaiheissa edistetään sukupuolten tasa-arvoa. Hankkeeseen pyritään valitsemaan tasapuolisesti sekä naisyrittäjiä että miesyrittäjiä. Elinkaarivalmennuksissa huomioidaan naisyrittäjien ja miesyrittäjien erilaiset tilanteet ja tarpeet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Etelä-Karjalan alueen pk-yritykset, joilla on yrityksen elinkaaren vaiheeseen liittyviä tarpeita (idea, startti, kasvu, "business as usual", muutos). Painopiste on kasvu- ja muutosvaiheen yrityksissä. Niitä elinkaarivalmennuksella voidaan tukea parhaiten.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- opiskelijat LABin eri koulutusaloilta: suomalaiset ja kansainväliset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat, avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat
- opiskelijat muista ammattikorkeakouluista (valtakunnallisen CampusOnline-palvelun kautta tulevat opiskelijat)
- LABin opettajat ja TKI-henkilöstö
- yrittäjän ystävät: EKY, Wirma, Kehy, muut yrityspalvelutoimijat ja aluekehittäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 233 648

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 232 374

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 318 782

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 317 044

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 14, joihin työllistyvät naiset 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomen Yrittäjien jäsenyrityksistä 27 % on naisyrittäjiä. Uusyrityskeskusten palveluiden piirissä on tasaisesti sekä miehiä että naisia (Suomen Uusyrityskeskusten vaikuttavuusselvitys 2019). Naisyrittäjillä yritykset ovat keskimäärin pienempiä kuin miesyrittäjillä. LABin yleisimmissä työtehtävissä on sekä miehiä että naisia (LUT-korkeakoulujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma). Lehtoreista 63% on naisia. LABin opiskelijoista 58 % on naisia (LUT-korkeakoulujen opiskelijoiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvoa edistetään pyrkimällä huomioimaan kaikkien tarpeet erikseen, esimerkiksi naisyrittäjyyden erityispiirteet elinkaarivalmennuksen aikana. Pilottivalmennuksiin valitaan mies- ja naisyrittäjiä. Opiskelijoissa sekä valmentaja- opettajissa, asiantuntijaopettajissa ja yritysmaailman asiantuntijoissa on miehiä ja naisia. Sparraajina toimivien kummiyrittäjien ja pilottiyritysten valinnassa huomioidaan myös sukupuolten tasa-arvo.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa- arvon edistäminen. Kaikessa toiminnassa huomioidaan kuitenkin tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Yritysten elinkaarivalmennuksella, yritysten ja korkeakoulujen välisellä toiminnalla sekä tiivistyneellä alueellisella yhteistyöllä voidaan vaikuttaa luonnonvarojen kestävyyteen. Esimerkiksi sähkön- ja vedenkäyttö osana kestävää kulutusta tuotteiden valmistuksessa ja palvelutuotannossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Pilottiyritysten elinkaaren eri vaiheisiin kohdennettavan valmennuksen ja yritysten uudistumisen myötä tietoisuus resurssitehokkuudesta kasvaa. Sillä edistetään taloudellisesti ja eettisesti kestävää toimintaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Pilottiyritysten elinkaaren eri vaiheisiin kohdennettavan valmennuksen ja yritysten uudistumisen myötä tietoisuus uusiutuvien energialähteiden käytöstä kasvaa. Sillä edistetään taloudellisesti ja eettisesti kestävää toimintaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeella on suora vaikutus Etelä-Karjalan yritysten kehittämiseen erityisesti niiden uudistumisessa ja kasvussa. Hanke vaikuttaa yrityspalveluihin ja niiden saatavuuteen, yritysten ja korkeakoulujen väliseen innovaatiotoimintaan, korkeakouluopiskeluun sekä työelämää palvelevan korkeakoulun kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 8
Hankkeella on suora vaikutus Etelä-Karjalan yritysten ja niiden tuotteiden/palvelujen kehittämiseen erityisesti yritysten uudistumisessa ja kasvussa. Hanke vaikuttaa yrityspalveluihin ja niiden saatavuuteen, yritysten ja korkeakoulujen väliseen innovaatiotoimintaan, korkeakouluopiskeluun sekä työelämää palvelevan korkeakoulun kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Yrityksen elinkaarivalmennus edistää yrittäjien ja yritysten henkilöstön hyvinvointia. LABin ja EKYn yhteistyö parantaa yrityspalveluja ja niiden saatavuutta, mikä vahvistaa niin asiakasyritysten kuin toimijoiden hyvinvointia. Uusi yhtenäinen toimintatapa edistää myös opiskelijoiden ja LABin henkilöstön hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hanke perustuu erilaisten toimijoiden vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Keskiössä on osaaminen, ei sukupuolitekijät tai perinteiset sukupuoliroolit. Hankkeessa pyritään siihen, että sukupuolella ei aidosti ole merkitystä hankkeen toiminnassa. Tasa-arvoa edistetään huomioimalla esimerkiksi naisyrittäjyyden erityispiirteet elinkaarivalmennuksen aikana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Yrityksen elinkaarivalmennus ja joustava valmennusmalli sekä tiivistynyt yhteistyö LABin ja Yhteistyötahojen välillä mahdollistavat yritysten kehittämisen ja yrityspalveluiden saatavuuden entistä yhdenvertaisemmin. Hanke edistää myös eri koulutusalojen ja eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden yhdenvertaisuutta monialaisen projektitoiminnan kautta.
Kulttuuriympäristö 4 4
Hankkeella vaikutetaan kulttuuriympäristöön yritysten vireyden ja elinvoiman kautta. Hankkeessa tuetaan myös yritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja kotikansainvälistymistä.
Ympäristöosaaminen 4 5
Ympäristötietoisuus ja yritystoiminnan kestävyys on huomioitava pilottivalmennuksissa ja hankkeen muussa toiminnassa. Ekologinen ajattelu lisääntyy, millä vaikutetaan yritysten ja hanketoimijoiden ekologiseen jalanjälkeen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Elivan toiminta voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. Hankkeen alkupuoliskolla keskityttiin oppilaitosten ja yritysmaailman syklisyyksien erojen häivyttämiseen sekä joustavien valmennusympäristöjen kehittämiseen. Oleellisia tavoitteita olivat koulutusalojen rajojen ylittäminen ja opiskelijoiden osallistuminen yritysprojekteihin monialaisesti. Koska rakenteet muuttuvat hitaasti, Elivan yritysvalmennuksiin opiskelijat valikoituivat pääosin perinteisemmin.

Elivan jälkimmäisellä puoliskolla toteutettiin yrityksen eri elinkaaren vaiheisiin liittyneet pilottivalmennukset. Koska yleisiä palveluita on jo paljon, Startti-valmennus toteutettiin tarpeen kartoituksen jälkeen yritystarpeista lähtien sparrauspainotteisesti. Idea-valmennus keskittyi ennakointiin ja toimintaympäristön systemaattisen havainnoinnin kautta innovointiin. Useampiosaisessa valmennuksessa oli mukana LABin asiantuntijoita sekä opiskelijoita.

Kasvuvalmennuksen teemoja oli kaksi. Kansainvälistymistä lähestyttiin kulttuuri- ja kielikysymysten kautta. Pilottiyritystapaamisessa alustavia teemoja tarkennettiin yrityksiltä nousseilla teemoilla, kuten sopimusten kielen vaikutukset. Aiheita pohtimaan etsittiin asiantuntijat, ja puheenvuorot on toteutettu videoina, jotta vastaukset olisivat myös muiden saman asiaa pohtivien yritysten käytössä. Valmennuksen lopussa aiheita käsiteltiin yhteisessä tilaisuudessa valmentajan johdattaman dialogin kautta. Dialogi edellyttää rajatun osallistujamäärän, mutta kummi- ja pilottiyritysten lisäksi osallistumismahdollisuutta tarjottiin myös ns. ulkopuolisille yrityksille.

Toinen yritysten kasvua tukeva toteutus tehtiin tekniikan näkökulmasta ja se keskittyi LABin yrityksille suunnattavissa olevaan laboratoriopalvelutarjontaan ja siihen, miten korkeakouluyhteistyö auttaa osallistuvia yrityksiä pääsemään kasvuvaiheeseen tai tukee jo alkanutta kasvua. Osallistuvat yritykset pohtivat ulkopuolisen asiantuntijan johdattamana oman liiketoimintansa kehitys- ja kasvumahdollisuuksia, saivat uutta/päivitettyä tietoa ja konkreettista käsitystä laboratorioiden tarjoamista mahdollisuuksista, sekä miettivät, miten laboratoriolähtöisillä palveluilla saadaan aktivoitua/tuettua uusien tuotteiden kehittämistä eteenpäin. Yritykset ovat osaltaan tuoneet tietoa tarpeistaan ja näkemyksistään niin, että kehitystyön myötä syntyy toimintamalli. Pilotissa syntynyttä mallia on tarkoitus levittää myös muihin laboratorioihin.

Business as usual -vaiheeseen liittyi siihenkin kaksi teemaa. Toinen integroitiin LABin ylempään ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmaan. Toisen aiheena oli Asiantuntijauskottavuus ja -näkyvyys yrityksen eri elinkaarivaiheissa.

Muutos-valmennuksen teema oli omistajavaihdos. Valmennus toteutettiin kolmessa osassa, jotka kukin keskittyivät johonkin omistajavaihdoksen liittyvään haastekohtaan, johon ei ole tarjolla suoraan markkinoilla olevia palveluita tai joissa valmennus on lisännyt yritysten kykyä ostaa palveluita markkinoilta. Teemat olivat: dokumentit kuntoon, älä lopeta kehittämistä: sähköinen näkyvyys kuntoon ja Voi hyvin myös yrittäjäuran jälkeen. Päävastuu valmennuskokonaisuudesta oli Etelä-Karjalan yrittäjillä.

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa toimintamalli. Siihen liittyen pilotoivissa valmennuksissa kokeiltiin erilaisia lähestymistapoja. Ennakointi-valmennuksessa hyödynnettiin omistajavaihdosvalmennuksessa hyväksi havaittua tapaa, jossa yritysten yhteistapaamisella ja valmentavalla dialogilla on tärkein rooli. Yritysten yhdessä tapaaminen on korostunut lisäksi myynti- ja kansainvälistymisvalmennuksissa. Noin puolissa valmennuksista on hyödynnetty LABin ulkopuolista asiantuntijaa. Kaikissa valmennuksissa kantavana teemana on ollut dialogi sekä tavoite, että valmennuksen jälkeen yritys osaa halutessaan hankkia lisätukea yrityksen kehittämiseksi.

Yrityksiltä kerättiin nimettömästi palautetta niiltä valmennuskerroilta, joissa yritysten keskinäinen tapaaminen on ollut valmennustavan oleellinen osa. Palaute kerättiin paperilla nimettömästi heti valmennuskerran lopussa. Kysymyksissä maksimitulos on 100 %. Tilaisuus oli aikani arvoinen -väite keräsi keskiarvot 92–100 %. Palautteista voi päätellä, että rajattuun aiheteemaan liittyville, yritysten vertaistukeen sekä dialogiin perustuville valmennuksille on tarvetta.

Laajemmalle yleisölle suunnattiin yrityksen kaikki elinkaaren vaiheet kattavaan myyntiteemaan liittyvä Kuinka onnistun myynnissä nyt ja tulevaisuudessa -tilaisuus. Eliva osallistui myös laboratorioiden avointen ovien päivään tarjoamalla tutustumista LABin ja kampuksen palveluihin mm. kuntatoimijoille.

Toimenpiteeseen 2: ”yrityspalvelukentässä toimivien tahojen yhteistyön tiivistäminen” liittyen toteutettiin yhteisvierailu LABin Lahden kampukselle ja Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:öön. Osallistujien toiveiden perusteella LABin Lappeenrannan kampuksella toteutettiin opastettu vierailu tekniikan laboratorioihin. Lisäksi toteutettiin yhteisvideo Etelä-Karjalan palvelutarjonnasta yritystoimintaa suunnitteleville.

Pilottivalmennuksiin osallistui 45 yritystä, joista PK-kokoluokkaan kuului 42. Tämä on 120 % hankesuunnitelmaan kirjoitetusta määrästä. Elivan startti-valmennuksen tukemana syntyy uusi yritys, joka hankkeen päättyessä oli vielä aputoiminimellä. Uuden yrityksen myötä syntyy 1–2 uutta työpaikkaa. Tarkempiin tavoitteisiin kirjautuu 6 yritystä. Eliva jää siis selvästi numeerisista indikaattoritavoitteistaan.

Kokonaisuudessaan Eliva on onnistunut osallistamaan yrityksiä ja on osaltaan ollut mukana yritysten ja korkeakoulun välisen yhteistyön uudistamisessa.