Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78633

Hankkeen nimi: Sallan kestävän matkailun digitalisaatio

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2021 ja päättyy 26.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sallan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0192936-4

Jakeluosoite: Postipolku 3

Puhelinnumero: 0400 269 838

Postinumero: 98900

Postitoimipaikka: Salla

WWW-osoite: http://www.salla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paula Aspholm

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: matkailupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paula.aspholm(at)salla.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400159022

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sallan kestävän matkailun digitalisaatio- hankkeessa kehitetään Sallan kestävän matkailun tiedolla johtamista, edistetään matkailun digitalisaatiota sekä viedään käytäntöön Sallan kestävän matkailun strategian mukaisia toimenpiteitä. Hankkeessa luodaan kestävään matkailuun perustuvia seurantamittaristoja ja toimintamalleja, joiden avulla Sallan matkailua voidaan kehittää ja markkinoida kestävästi ja resurssiviisaasti tietoon perustuen niin alueellisesti kuin pk- yrityksissäkin.

Hankkeessa yhdistetään ja otetaan käyttöön uusia digitaalisia työkaluja, joiden avulla pyritään säästämään ja käyttämään mahdollisen tehokkaasti aluemarkkinoinnin rajallisia resursseja. Lisäksi edistetään Sallan kestävän matkailun strategian mukaisia toimenpiteitä, esimerkiksi paikallista ilmastokompensaatiomallia, hiilijalanjälkilaskentaa ja asiakkaalle näkyvää kierrätyskonseptia.

Hankkeen aikana edistetään yritysten tuotteiden ja palveluiden uudistamista vastullisuuden näkökulmasta sekä aktivoidaan yrityksiä Visit Finlandin Sustainable Travel Finland( STF)-polulle. Hankkeen aikana Sallan matkailulle tullaan hakemaan alueellista STF-merkkiä, kun 51 % alueen kv. kriteerit täyttävistä yrityksistä on saanut yrityskohtaisen merkin.

Hanke toteutetaan 1.11.2021-26.5.2023. Budjetti on 111 111 €. Hanketta hallinnoi Sallan kunta ja toimenpiteitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Matkalle Sallaan ry:n ja alueen pk-yritysten kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat pk-yritykset, matkailuyhdistys, alueelle saapuvat kotimaiset ja kansainväliset matkailijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat alueelle matkailijoita tuovat matkanjärjestäjät, alueen muut yrittäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 99 541

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 111 111

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 110 601

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Salla

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tehty Lapin letkan suvaus-koneella. Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Matkailuala työllistää sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Hankkeessa viedään käytäntöön Sallan kestävän matkailun strategian mukaisia toimenpiteitä. Yhtenä toimenpiteenä on Sallan matkailun yhteisen kannan muodostaminen ja kirjaaminen luonnonvarojen kestävään käyttöön (mm. tuulivoima, metsätalous, kaivostoiminta).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Sallan kestävän matkailun strategian käytäntöön viemisellä vähennetään ilmastonmuutoksen riskejä. Hankkeessa on myös tarkoituksena luoda matkailijoille paikallinen ilmastokompensaatiomalli.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Sallan kestävän matkailun strategialla pyritään edistämään erämaaluonnon säilymistä ja matkailun kestävyyttä alueella.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 8
Suurin osa Sallaan tulevista kansainvälisistä matkailijoista saapuu lentämällä, mikä lisää kasvihuonekaasujen muodostumista. Sallan kestävän matkailun strategian toimenpiteillä pyritään vähentämään kasvihuonekaasuja ja tarjoamaan mahdollisuus paikalliseen ilmastokompensaatioon.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 6
Sallan matkailualue sijaitsee Natura2000- kohteiden ympäröimänä. Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat matkailun kestävyyteen myös Natura2000- kohteilla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 8
Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa matkailijoille näkyvä viestinnällinen kierrätyskonsepti, joka ohjaa heitä kierrättämään jätteensä oikein lomansa aikana. Digitalisaatio vähentää syntyvän jätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Hankkeessa ohjataan yrityksia uusiutuvien energialähteiden käyttöönotossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Hankkeella kehitetään paikallista elinkeinorakennetta kestävästi ja ympärivuotisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Matkailun digitalisaation edistäminen
Liikkuminen ja logistiikka 1 4
Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailijoiden määrää kestävästi. Kestävän matkailun starategian toimenpiteissä nostetaan esiin ympräistöystävällisiä liikkumismahdollisuuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke edistää erityisesti matkailutoimijoiden hyvinvointia koordinoimalla ja yhdistämällä sähköisiä työvälineitä resurssiviisaasti. Tulevaisuudessa mm. ilmastokompensaatiomalli ja kierrätysmahdollisuuksien parantaminen edistävät matkailijoiden hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen välityksellä säilytetään/syntyy työpaikkoja harvaanasutulle seudulle, millä on vaikutuksia tasa-arvoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hankkeella voidaan vaikuttaa yhdenvertaisuuteen pk-yrityksille kohdennettavilla toimilla koronatilanteesta selviytymiseen.
Kulttuuriympäristö 5 4
Paikalliskulttuurin säilyminen huomioidaan hankkkeen kestävän matkailun toimissa.
Ympäristöosaaminen 7 7
Hankkeessa toteutetaan ympäristökasvatusta ja autetaan alueen yrittäjiä vastuulllisten kehittämistoimien käynnistämisessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana uudistettiin Sallan matkailun asiakaspalvelun toimintamalli. Aiempi fyysinen matkailuneuvonta muutettiin digitaaliseksi. Markkinoinnin ja asiakaspalvelun toiminta perustuu alustana toimivaan puhelimeen, minkä ansiosta matkailuinfo voi toimia joustavasti jopa paikasta riippumatta.

Digitalisaatiota edisti myös Visit Finlandin lanseeraama DataHub tuotehallinnan työkaluna. Yrittäjät saivat tuotteilleen ja palveluilleen aiempaa laajempaa alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja tuotteita on lukumääräisesti saatavilla enemmän kuin koskaan. Tuotteet on myös tuotu visitsalla.fi-sivustolle hankkeessa tehdyn integraation avulla.

Hankkeessa yhdistettiin eri kanavissa tehtävän markkinoinnin analytiikka yhteen työkaluun. Analysointityökaluna testattiin BisLenziä, joka yhdistää eri lähteistä saatavan tiedon. Markkinoinnin analytiikkaa testattiin muutaman kampanjan avulla keväällä 2023. Tuloksena oli, että BisLenz toimii analysoinnin työkaluna mutta raportointityökaluna sen käyttö vaatii vielä kehittämistä.

Hankkeessa luotu kestävän matkailun mittaristo ja seurantamalli antavat kootusti tietoa matkailun kokonaiskuvasta alueella ja sen kehittymisestä. Niin yrittäjät kuin matkailuyhdistys voivat hyödyntää tietoja suunnitelmissaan.
Hankkeessa toteutetut digitaaliset ratkaisut helpottavat henkilöstön markkinointityötä ja parantavat pienen matkailutiimin käytössä olevia resursseja.

Sallan Kestävän matkailun strategia on tarjonnut loogisen suunnitelman edistää aiheeseen liittyviä konkreettisia toimenpiteitä matkailualueella ja yrityksissä: yrityksiä on mm. kannustettu osallistumaan STF-ohjelmaan ja etenemään vastuullisuuspolulla, asiakkaiden jätteiden kierrätystä helpottamaan mökeissä on käytössä kierrätysohje ja ilmastokompensaatio toteutettiin hankkeessa Sallan luontohyvityskampanjana, jonka avulla matkailija voi konkreettisesti hyvittää matkastaan aiheutuneita päästöjä lahjoittamalla euroja metsäpalstan suojeluun Sallassa.

Kaikilla toimenpiteillä, olipa kyse kestävän matkailun tiedolla johtamisesta tai markkinointi- ja kehittämistoimenpiteistä, on parannettu alueen pk-yritysten mahdollisuuksia kehittää kannattavaa ympärivuotista ja kestävää liiketoimintaa. Hankkeessa toteutetut seurantamalli ja markkinoinnin analytiikan raportointi edistävät alueen lisäksi myös yritysten oman kestävyyden ja markkinoinnin kehittämistä.