Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78634

Hankkeen nimi: Ampumahiihdon ampumatestauskontti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Puhelinnumero: 0440344770

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: Vuokatti

WWW-osoite: http://www.jyu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hakkarainen Anni Sisko Johanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.p.leppavuori(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440344770

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke vastaa tarpeeseen monipuolistaa ampumahiihtäjien testaamista ja harjoittelua tuomalla uudenlaisen olosuhteen rasituksen aikaiseen ammuntaan. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa uudenlainen testaus- ja harjoitusolosuhde Vuokatin urheiluopiston ampumaradan ja Vuokatin hiihtotunnelin välittömään läheisyyteen hankkimalla merikonteista muunnellut ampuma- ja taulukontit. Pitkän ajan tavoitteena on, että konttiratkaisu toimii testausolosuhteena, jossa urheilija valmentajansa kanssa voivat toimia itsenäisesti. Tällä hetkellä ampumasuorituksen mittaaminen ja teknologia-avusteinen ampumaharjoittelu onnistuvat jo rutiininomaisesti laboratorio-olosuhteissa, mutta ulkona olosuhteet tuovat mittaustuloksiin vaikuttavia lisämuuttujia ja luovat haasteita mittauskalustolle. Tämän lisäksi laboratoriossa ei voida ampua kovilla panoksilla. Hanke koostuu investointi- ja kehittämisosioista, joiden myötä 1) hankitaan ampuma- ja taulukontit sekä tarvittava uusi mittauskalusto, joiden ympärille rakentuu uusi ampumahiihdon ammunnan harjoitus- ja testausolosuhde sekä 2) integroidaan lisäteknologiaa Vuokatissa kehitettyyn Coachtech-palautejärjestelmään ja varmistetaan uuden testausmenetelmän vienti urheilijoiden ja valmentajien käyttöön. Hankkeen myötä päivittäisharjoittelun tueksi muodostuu maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen olosuhde, jossa jokaisesta laukauksesta jää tieto sekä olosuhteista että urheilijan suorituksesta. Hankkeen ja uuden ympäristön on mahdollista lisätä kiinnostusta Vuokatin hiihdon keskittymää kohtaan kansainvälisten ja kansallisten urheilijoiden tai tiimien keskuudessa ja tätä kautta vaikuttaa positiivisesti Vuokatin liikuntamatkailuun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia (Sotkamon kunta)
- Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka (Sotkamon kunta)
- Vuokatti Sport Resort Oy
- Jyväskylän yliopisto
- Suomen ampumahiihdon eri maajoukkueet
- Muut kansalliset tai kansainväliset joukkueet

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Vuokatin liikuntamatkailu
- tutkimus
- ampumahiihtoliitto (ampumahiihto lajina)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 677

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 585

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 25 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 25 655

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei tehty johtuen hankkeen sisällöllisistä kehittämistavoitteista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uusi hankkeessa kehitettävä olosuhde tulee palvelemaan kaikkia sukupuolia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite johtuen hankkeen sisällöllisistä kehittämistavoitteista. Uusi ratkaisu tulee kuitenkin palvelemaan kaikkia sukupuolia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Taulukontit mahdollistavat lyijyn ja hylsyjen talteenoton ja kierrätyksen. Näin ollen ratkaisu on mahdollista tuoda pohjavesialueelle.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Taulukontit mahdollistavat lyijyn ja hylsyjen talteenoton sekä kierrätyksen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen myötä syntyy uusi paranneltu tuote ja olosuhde alueen liikuntamatkailuun, jonka on mahdollista houkutella alueelle asiakkaita ulkomaita myöten. Tämä hyödyntää välillisesti laajemmin alueen yrityksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen myötä syntyy uusi paranneltu tuote ja olosuhde alueen liikuntamatkailuun, jonka on mahdollista houkutella alueelle asiakkaita ulkomaita myöten.
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Uuden olosuhteen on mahdollista keskittää suomalaisten ampumahiihtourheilijoiden (esim. akatemia- ja maajoukkueurheilijat) harjoittelua Vuokattiin ja näin ollen vähentää matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Uuden testaus- ja harjoitteluolosuhteen on mahdollista laajentaa lajivalikoimaa nuorille urheilijoille. Turvallinen ja lisäarvoa harjoitteluun antava olosuhde lisää harjoittelun miellekkyyttä. Uuden olosuhteen on mahdollista parantaa suomalaisten urheilijoiden menestystä ja välillisesti tämän on mahdollista lisätä urheilua seuraavien henkistä hyvinvointia. Lisäksi, suomalaisten urheilijoiden menestys voi houkutella lisää urheilijoita lajin pariin.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Uusi hankkeessa kehitettävä olosuhde tulee palvelemaan tasa-arvoisesti kaikkia sukupuolia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 6
Hankkeella on positiivinen vaikutus Vuokatin liikuntamatkailuun ja sen ympäristöön, joilla on pitkät perinteet.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana rakennettiin 8-ratainen harjoitus- ja testausampumarata ampumahiihdon käyttöön Vuokattiin. Rata mahdollistaa ammunnan analysoinnin todellisessa ampumatilanteessa. Rata on laatuaan ensimmäinen Suomessa. Radan suojausjärjestelyt ovat ensimmäiset laatuaan Suomessa ja rata sai tarvittavat viranomaisluvat. Radalle tulee elektroniset taulut, jotka ilmoittavat osumakohdan automaattisesti, beetatestaukseen ja myöhemmin harjoittelu- ja tutkimuskäyttöön.