Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78636

Hankkeen nimi: Digitaalisten ympäristöseurannan, ESG-seurannan ja mittaamisen palveluiden kehittäminen PK-yrityksille koti ja vientimarkkinoille

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CERIFFI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2562094-3

Jakeluosoite: PL 132

Puhelinnumero: +358451645799

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.ceriffi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Blomberg Martti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: martti.blomberg(at)ceriffi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0451645799

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksillä ja organisaatioilla on koosta riippumatta yhä kovemmat vaatimukset seurata ja mitata sekä viestiä eteenpäin toimintansa ympäristövaikutuksia sekä toiminnan vastuullisuutta ja niiden kehittymistä. Yritysten askeleet kohti parempaa toiminnan ympäristövaikutusta ja toiminnan kestävyyttä edellyttävät ESG-lähtötilanteen selvittämisen, jatkuvan mahdollisimman reaaliaikaisen seurannan ja kehitystoimenpiteiden toteuttamisen sekä niiden vaikuttavuuden todentamisen kehitettävillä mittareilla. Hankkeessa suunnitellaan ja kehitetään ympäristöseurannan ja vastuullisuuden digitaaliset työvälineet PK-sektorin yritysten käyttöön, joilla yritykset voivat reaaliaikaisesti seurata ympäristösuorituskykyään ja vastuullisuuttaan sekä viestiä tuloksista, niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 300

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 300

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 132

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke toteutetaan sukupuolineutraalisti. Kehitettävät palvelut ja palveluiden termistö suunnitellaan sukupuolineutraalisti. Hankkeeseen palkattavat henkilöt voivat olla joko miehiä, naisia tai muunsukupuolisia. Hanke on sukupuolineutraali niin toteutuksen kuin hankkeessa kehittävien palveluiden osalta. Analyysiin ei ole käytetty asiantuntijoita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tulosten myötä yritykseen syntyvät työpaikat ovat jokaiselle sukupuolelle sopivia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää yrityksille ja organisaatioille tehokkaat digitaaliset palvelut ympäristösuorituskyvyn mittaamiseen, kehityksen seurantaa ja tulosten viestintään.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 10
Tehokkaan ympäristöseurannan mahdollistaminen ja tulosten helppo ja nopea viestittävyys kehitettävän palvelun kautta auttaa palvelua käyttäviä yrityksiä pienentämään luonnon varojen käyttöä per tuotettu palvelu ja/tai tuote.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Ympäristöseurannat ja niiden reaaliaikaiset tulokset auttavat yrityksiä tunnistamaan ja reagoimaan mahdollisiin riskeihin, joita ilmastonmuutos tuo tulleessaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 8
Yritysten seuratessa palvelun avulla ympäristösuoristuskykyään ja palvelun ohjaaman sitä jatkuvasti parantamalla toiminnan negatiiviset vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen laskevat.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 10
Palvelun käyttäjät seuraavat reaaliaikaisesti päästöjä ja niiden kehitystä suhteutettuna toiminnan volyymiin. Seuranta ja tuloksiin vaikuttavat toimenpiteet vähentävät yritysten päästöjä maahan, veteen ja ilmaan sekä antavat työvälineet kasvihuonekaasujen leikkaamiseen huomioiden tuotannon ja/tai toiminnan volyymi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 8
Palvelun käyttö auttaa yrityksiä vähentämään materiaalikäyttöä ja jätteen määrää ja näin ollen parantamaan ympäristöjalanjälkeään sekä leikkaamaan jätehuolto sekä materiaalikustannuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 7
Uusiutuvien energialähteiden käyttö tulee näkymään heti yrityksen ympäristösuorituskyvyn mittareissa ja ohjaa näin palvelun käyttäjiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Palvelua käyttävät yritykset saavat kilpailuetua niin toiminnan ekologisuudessa, tehostumisessa kuin ympäristötehokkuuden viestinnässä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 3
Palvelun kehittämisen myötä syntyy uusia aineettomia palveluita ja omaisuuseriä Ceriffi Oy:lle. Palvelun ympärille voi rajapintojen kautta syntyä tulevaisuudessa myös kolmansille osapuolille mahdollisuuksia tarjota aineettomia tuotteita tai palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Yksi iso ympäristötehokkuuden mittareista on liikumisen ja logistiikan aiheuttamat päästöt. Näiden mittaaminen ja seuranta tulevat tehostamaan palvelua käyttävien yritysten liikkumista ja logistiikka.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Palvelun käytön myötä asiakasyritysten negatiiviset vaikutukset ympäristön tilaan vähentyvät parantuu mikä vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Whistleblow-direktiivin täyttäminen.
Tasa-arvon edistäminen 1 0
Hankke tehdään sukupuolineutraalisti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 9
Hanke nostaa ympäristöosaamisen tasoa niin sisäisesti Ceriffi Oy:ssä palvelun kehityksen myötä mutta erityisesti ympäristöosaaminen kasvaa palvelua käyttävien yritysten parissa sekä heidän sidosryhmissään ympäristötulosten viestinnän kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin vastuullisuuspalvelu-ShowYourSustainability, jolla asiakasyritys voi toteuttaa ESRS-standardien mukaisen vastuullisuusohjelman sekä -raportin.