Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78641

Hankkeen nimi: Kuhmon Kalevalankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun näkökulmista

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuhmon kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186204-0

Jakeluosoite: Kainuuntie 82

Puhelinnumero: 08 615 5521

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: Kuhmo

WWW-osoite: http://kuhmo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Horttanainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.horttanainen(at)kuhmo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447255304

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoite:
Kestävän matkailun mukaisesti Kuhmon matkailutoimijat haluavat kehittää Kalevalan aluetta niin, että matkailijat pääsevät kokemaan kalevalaisuuden ja talvisodan eri tavoin ja aistimaan molempien teemojen aikaansaamat tunne-elämykset (experience). Sotamatkailua halutaan kehittää niin, että matkailija pääsee kokemaan myös sodan jäljet (tunnekokemukset) luonnolle, ihmisille ja erityisesti naisille. Hankkeen päätavoite on kehittää matkailun kansainvälistä liiketoimintaa.
Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteet:
1. Matkailutulon ja työpaikkojen lisääminen, erityisesti nuorille ja naisille kalevalaisuuden ja sotateemaan liittyvän
matkailun kautta.
2. Yritysten taloudellisen kestävyyden parantaminen ja ympärivuotisen liiketoiminnan kehittäminen.
3. Kalevalakylään ja sotateemaan liitännäisen palvelualan kehittyminen (mm. vähittäiskauppa, ravintola, majoitus,
ohjelmapalvelut, välinevuokra, liikenne ja konekorjaamot, kunnallistekniikan toimijat, rakennusala, kone- ja rautakauppa,
hyvinvointipalvelut, kulttuuri, käsityöala, taloushallinto, lakipalvelut ja tietojärjestelmät).
4. Kuhmon kansainvälisesti ainutlaatuisten myyntivalttien potentiaalin lunastaminen.
5. Matkailun kansainvälistäminen ja paremmin maksavan asiakaskunnan saavuttaminen.
6. Alueen elinvoimaisuuden lisääminen matkailun kehittymisen kautta, esim. palvelualan kysynnän lisääntyminen ja palveluiden
kehittyminen, lapsiperheiden elinympäristön kehittyminen, brändin vahvistuminen sekä kansainvälisen saavutettavuuden
parantuminen myös muille toimialoille.
7. Matkailutoimijoiden (yritystoimijat ja muut) sekä kaupungin yhteinen tekeminen matkailun kehittämisessä.

Hankkeen toimenpiteiden avulla halutaan vahvasti edistää kalevaisuutta ja sotaa osana kiinnostavia kansainvälisiä matkailutuotteita ja kannattavaa matkailun liiketoimintaa. Toimenpiteet toteutetaan ostopalveluina.

Hankkeen toimenpiteet:
Hankkeen aluksia työpaketissa yksi tehdään nykytila-analyysia hyödyntäen myös benchmarkingia. Riippuen pandemiatilanteesta vieraillaan kahdessa vastaavassa kohteessa kotimaassa sekä tutustutaan internetin välityksellä muihin vastaaviin kohteisiin ja siihen miten liiketoiminnallinen perusta on niissä rakennettu. Työpaketissa tehdään kilpailukykyanalyysi alueesta ja sotamatkailusta sekä tehdään alueen infrastruktuurianalyysi ja analysoidaan yhteistyöverkoston nyky- ja tahtotila. Työpaketissa kaksi rakennetaan ansaintalogiikka alueelle, Kalevalan kylälle ja sotamatkailulle sekä tehdään tuotteistamista. Lisäksi tässä työpaketissa tehdään Kalevalakankaan alueen infrastruktuurin kehittämissuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma, myynti- ja markkinointisuunnitelma eri kohderyhmille, ympärivuotisten tuotteiden ja pakettien kehittäminen sekä yksilömatkailijoille että ryhmille. Lisäksi kehitettään liiketoiminnan toimitusketju Kalevalakylälle ja sotamatkailuun (digitaalinen ja fyysinen) sekä toimenpidesuunnitelma, vastuutahot että rahoitus

Työpaketissa kolme toteutetaan markkinointiviestinnällisiä toimenpiteitä kohdentaen valituille kohderyhmille eri kanavia ja henkilökohtaista myyntityötä hyödyntämällä tehdyn myynti- ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi rakennetaan digitaalisen sotanäyttely, viestitään siitä ja järjestetään sotaseminaari.

Hankkeen tuloksena Kalevalankankaan alueen liiketoiminnan rakentamisessa hyödynnetään benchmarkingin avulla saatuja oppeja. Lisäksi alueesta on tehty kilpailukykyanalyysi sekä infrastruktuurianalyysi ja saatu näin selville hyvät toteutustavat ja liiketoiminnallinen perusta sekä yhteistyöverkosto ja sen nyky- ja tahtotila. Lisäksi on tehty alueen kehittämissuunnitelma ja rahoitussuunnitelma sekä ansaintalogiikka Kalevalan kylän ja sotamatkailun osalta. Lisäksi on tehty myynti- ja markkinointisuunnitelma eri kohderyhmille. Liiketoiminnan toimitusketjut on myös kuvattu sekä rakennettu toimenpidesuunnitelma, josta selviää vastuutahto ja rahoitus.

Kolmannessa työpaketissa on tehty markkinointiviestinnällisiä toimenpiteitä erityisesti sähköisen markkinoinnin osalta. Lisäksi on rakennettu sota-aiheeseen liittyvä näyttely (digipohjainen) ja järjestetty sotateemaan liittyvä seminaari, jonka kohderyhmänä sotamatkailusta kiinnostuneet (pilotointi).
Päätuloksena Kalevalankankaan alue on hankkeen toimenpiteiden jälkeen matkailullisesti kiinnostava ja se innostaa yritystoimijoita jatkamaan vahvaa markkinointi- ja myyntityötä, joka tuo lopulta vaikuttavuutta ja elinvoimaa laajasti alueelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät
Hankkeen kohderyhmään kuuluvat alueen matkailuyritykset (hotelli, ohjelmapalveluyritykset, ravintolat) ja muut matkailua palvelua yritykset kuten kuljetusalan yritykset. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat erilaiset palveluiden tuottajat, matkailupalveluita suunnittelevat ja myyvät organisaatiot (DMC:t; Arctic Lakeland, Kainuun kuntien matkailutoimijat ja kehitysyhtiöt) sekä Kuhmon kaupunki.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat:
Kansallisesti ja alueellsesti: Käsityötoimijat, kulttuurialan toimijat, dmc-toimijat (osa), liikenneyrittäjät, muut vierailukohteet, matkailuinfo, oppilaitoksetKalevalaan liittyvät kulttuuritoimijat, sotamatkailuun liittyvät sidosryhmät, Visit Finland, Visit Kainuu, liikenneyrittäjät, oppilaitokset ja kansainvälisesti: matkanjärjestäjät, lentoyhtiöt, Kalevalaan ja sotamatkailuun liittyvät sidosryhmät, jakelukanavat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 94 034

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 034

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 128 034

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 123 034

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kainuuntie 82

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: Kuhmo

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole varsinaisesti tehty, mutta ko. kehittäminen tukee välillisesti tasa-arvoista sukupuolinäkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa edistetään matkailun liiketoimintaa. Matkailualalle työllistyy erityisesti naisia ja nuoria eli tukee myös välillisesti sukupuolinäkökulmaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite tukee välillisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Kehitetään kestävän kehityksen mukaisia tuotteita esim. ohjelmapalvelut paneutuvat perinteeseen ja luontoon. Tuotteissa ei tarvita koneita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
vrt. edellä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Minimaalinen luonnon kuluminen (polut ja kulkuväylät). Huolellisella tekemisellä vauriot minimaalisia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Välillisesti, kun tuetaan ja kehitetään kestävän kehityksen mukaisia ohjelmapalveluita ja niiden perustaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Tukee välillisesti Natura 2000 - ohjelman kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Edistää alueen toimintaa myös jätehuollon osalta (lajittelu)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Tukee välillisesti, koska hankkeessa vahvana kestävän kehityksen mukainen ideologinen perusta. Yritystoimijat yhä vahvemmin pyrkivät käyttämään uusiutuiva energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Matkailun perustuminen jatkossa kestävälle kehitykselle ja sen edistäminen vaikuttaa paikalliseen elinkeinorakenteeseen kestävästi. Tällä hetkellä painottunut puutuoteklusteriin, jossa valtaosin miestyöpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 5
Kulttuuriperintöön pohjautuvat tuotteet ovat osa Kuhmon aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Tavoitteena etenkin ohjelmapalveluiden osalta on välttää fossiilisilla polttoaineita käyttäviä koneita. Kulku pääosin jalkaisin/pyörällä alueen sisällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Edistää hyvinvointia välillisesti pitemmällä aikajänteellä, kun tuotteet ovat valmiina ja asiakkaat mukana.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Edellä perusteltu tätä kohtaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Välillisesti tarjoaa yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti eri toimijoille mahdollisuuden hyödyntää kalevalaisuutta ja sotahistoriaa hankkeen työpajoissa.
Kulttuuriympäristö 1 4
Paikallinen kulttuuriympäristö kehittyy ja paikallisten ihmisten usko omaan alueeseen kasvaa pitemmällä aikajänteellä.
Ympäristöosaaminen 1 5
Ympäristöosaaminen kasvaa ja lisääntyy jonkin verran välittömästi ja enemmän pitemmällä aikajänteellä välillisesti

9 Loppuraportin tiivistelmä

Päätavoite:
Kestävän matkailun mukaisesti Kuhmon matkailutoimijat halusivat kehittää Kalevalan aluetta niin, että matkailijat pääsevät kokemaan kalevalaisuuden ja talvisodan eri tavoin ja aistimaan molempien teemojen aikaansaamat tunneelämykset (experience). Sotamatkailua haluttiin kehittää niin, että matkailija pääsee kokemaan myös sodan jäljet luonnolle, ihmisille ja erityisesti naisille. Hankkeen päätavoitteena oli kehittää matkailun kansainvälistä liiketoimintaa siten, että yritysten taloudellinen kestävyys parantuisi ja ympärivuotisen matkailun potentiaali lunastettaisiin. Samalla lunastettaisiin Kuhmon kansainvälisestikin ainutlaatuisien myyntivalttien potentiaali.

Hankkeen toimenpiteet:
Hankkeen työpaketissa yksi tehtiin nykytila-analyysia hyödyntäen benchmarkingia tutustuen siihen miten liiketoiminnallinen perusta on muualla rakennettu. Työpaketissa tehtiin kilpailukykyanalyysi alueesta ja sotamatkailusta sekä tehtiiin alueen infrastruktuurianalyysi ja analysoitiin yhteistyöverkoston nyky- ja tahtotila.

Työpaketissa kaksi rakennettiin ansaintalogiikkaa alueelle, Kalevalan kylälle ja sotamatkailulle sekä tehtiin tuotteistamista. Lisäksi tässä työpaketissa tehtiin Kalevalakankaan alueen infrastruktuurin kehittämissuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma, myynti- ja markkinointisuunnitelma eri kohderyhmille, ympärivuotisten tuotteiden ja pakettien kehittämistä sekä yksilömatkailijoille että ryhmille. Lisäksi kehitettiin vaihtoehtoja liiketoiminnan toimitusketjuksi Kalevalakylälle ja sotamatkailuun sekä luotiin toimenpidesuunnitelma, vastuutaho- ja rahoitus vaihtoehtoja.

Työpaketissa kolme toteutettiin markkinointiviestinnällisiä toimenpiteitä kohdentaen valituille kohderyhmille eri kanavia ja henkilökohtaista myyntityötä hyödyntäen. Lisäksi rakennettiin digitaalinen sotanäyttely uutena matkailutuotteena ja järjestettiin pilottina sotaseminaari, jonka kohderyhmänä olivat sotamatkailusta kiinnostuneet.

Hankkeen tuloksena Kalevalankankaan alueen liiketoiminnan rakentamisessa hyödynnettiin benchmarkingin avulla saatuja oppeja. Päätuloksena Kalevalankankaan alue on hankkeen toimenpiteiden jälkeen matkailullisesti kiinnostava ja se innostaa yritys- ja kuntatoimijoita jatkamaan vahvaa kehitys-, markkinointi- ja myyntityötä, joka tuo lopulta vaikuttavuutta ja elinvoimaa laajasti Kuhmoon.