Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78653

Hankkeen nimi: Datalla kilpailukykyä ja kasvua (Dataki)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: PL 222

Puhelinnumero: +358 20 611 0200

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Määttä Mika Petri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.maatta(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406525861

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää Oulun seudun PK-yritysten valmiuksia hyödyntää digitaalista dataa oman kilpailukykynsä vahvistamisessa. Dataa kertyy kaikesta digitaalisesta toiminnasta ja sen oikeaoppinen hyödyntäminen omien tuotteiden ja prosessien kehittämisessä lisää tutkitusti yritysten kilpailukykyä markkinoilla. Tutkimuskirjallisuuden mukaan yrityksillä on haasteita datan hyödyntämisessä, jotka estävät dataperusteista liiketoiminnan kehittämistä. Näiden haasteiden ratkaisemisen edellytyksenä on selkeän tilannekuvan luominen Oulun alueen PK-sektorin tämän hetken digitaalisen dataan perustuvasta liiketoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvistä haasteista.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää kuinka Oulun seudun PK-yritysten nykyiset osaamistasot, resurssit ja tavat digitaalisen datan liiketoimintallisessa hyödyntämisessä, sekä tähän liittyvät keskeiset haasteet. Selvityksessä kartoitetaan mm: miten laajasti yritykset tällä hetkellä hyödyntävät omista tai muista lähteistä saatavaa digitaalista dataa toimintansa kehittämisessä, mitä yrityksen prosesseja sekä tuotteita/palveluita digitaalisen datan avulla kehitetään ja millaisia tuloksia digitaalisen datan hyödyntämisestä on saatu, sekä millaista infrastruktuuria yritykset käyttävät digitaalisen datan keräämisessä, käsittelyssä, analysoimisessa ja toimintansa kehittämisessä, ja miten yritykset näkevät omat valmiutensa digitaalisen dataan pohjautuvaan liiketoiminnan kehittämiseen ja millaisia haasteita ja kehittämistarpeita yritykset näkevät siinä. Samaan aikaan kootaan tutkimuskirjallisuudesta ja eri raporteista hyviä digitaalisen dataan pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisen käytänteitä.

Hankkeessa tehtyjen selvitysten pohjalta laaditaan alueen PK-yrityksille ja muille toimijoille kohdistettava dataan pohjautuvan liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan tarvittavia toimenpiteitä toimijoiden osaamisen kehittämiseksi erilaisten lyhyiden webinaarisarjojen, workshoppien ja seminaarien avulla. Tämän jälkeen suunnitellut toimenpiteet toteutetaan. Lyhyet tietoiskumaiset tapahtumat sopivat erityisesti mikroyrittäjille, joille on vaikeaa irtautua liiketoiminnastaan pitempikestoisiin kehittämistoimiin. Hanke tuottaa myös mikro- ja PK-yrityssektorille tarkoitettua datalla johtamisen ja kehittämisen käyttöönottamista helpottavia materiaaleja verkkoon. Hankkeessa tunnistetaan ja määritellään myös mahdollisia oppilaitosten osaamiseen ja koulutusrakenteeseen liittyviä dataosaamisen kehittämistoimia, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia alueen datapohjaisen liiketoiminnan kehittämisosaamisen edistämiseen.

Hankkeen tuloksena luodaan yritysten tarpeisiin pohjautuva kehityssuunnitelma Oulun seudun yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi liiketoiminnan analytiikkapohjaisen kehittämisen avulla. Hankkeen kehittämistoimenpiteiden avulla alueen yritysten kyvykkyys hyödyntää digitaalista dataa ja analytiikkaa omien prosessiensa, tuotteidensa ja markkinointinsa kehittämisessä on merkittävästi parantunut, joka näkyy yritysten ja alueellisen kilpailukyvyn kasvuna.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Oulun seudeun mikro- ja PK-yritykset sekä alueen korkeakoulut.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Mikro- ja PK yrittäjät sekä näiden henkilöstö sekä korkeakoulujen henkilökunta. Myös korkeakoulujen opiskelijat voivat hyötyä hankkeessa tuotetuista materiaaleista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 348 845

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 346 545

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 436 056

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 433 181

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu, Lumijoki, Kempele, Tyrnävä, Hailuoto, Muhos, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oulun seutukunnassa työssäkäyvistä 96 000 henkilöstä 7 650 eli 8 % toimi yrittäjinä vuonna 2015. Heistä kolmannes eli 2650 henkilöä oli naisyrittäjiä (Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2018). Voidaan olettaa, että hankkeen toimenpiteisiin osallistuu vähintään samassa suhteessa naisyrittäjiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välinen tasa-arvo ja valtavirtaistaminen ovat hankkeessa toteutettavia periaatteita. Sukupuolinäkökulmaan liittyvien toimien painotus ja lukumäärä selviävät hankkeen toteutusvaiheessa. Sukupuolinäkökulma ja esimerkiksi naisosallistujien määrän kasvattaminen (jos tavoite, on se, että naisten osallistujamäärää pyritään nostamaan yli mainitun kolmanneksen)voidaan huomioida hankkeen toiminnassa tarvittaessa räätälöitävillä toimilla esimerkiksi tiedotuksella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Digitalisaatio ja datan hyödyntäminen prosessien tehostamisessa voi lisätä resurssitehokkuutta, joka on kestävää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Digitalisaation keinoin voidaan ehkäistä ilmastonmuutosta, kun esimerkiksi logistiikka tehostuu.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Digitalisaatio ja datan hyödyntäminen prosessien tehostamisessa voi lisätä resurssitehokkuutta, joka on edistää myös kierrätystä ja materiaalien käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hankkeen kohteena olevien digimurroksessa kamppailevien PK-yritysten tulevaisuus ratkaisee alueen elinvoiman tulevina vuosikymmeninä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen sisällöt tukevat vahvasti aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Sisällöt, mm. digityökalut ja datan hyödyntämiseen liittyvä osaaminen voivat tehostaa yritysten logistiikkaa sekä logistiikkayritysten kehittämistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Hanke lisää yksilöiden ja yhteisön hyvinvointia pyrkiessään vahvistamaan paikallisten yritysten digiliiketoiminnan osaamista ja kilpailukykyä sekä siten tukemaan niiden kykyä kasvaa ja työllistää. Osallisuuden tunne on oleellinen osa henkilöiden hyvinvoinnin kannalta.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Hanke tukee yrittäjien ja työntekijöiden tasa-arvoisia edellytyksia rakentaa elämäänsä pyrkiessään tukemaan heidän osaamistaan ja pärjäämistään työelämässä digitaalisessa murroksessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke parantaa erilaisten yrittäjien yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta mahdollistamalla osaamista kasvattavat palvelut.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli edistää Oulun seudun PK-yritysten valmiuksia hyödyntää digitaalista dataa oman
kilpailukykynsä vahvistamisessa. Dataa kertyy kaikesta digitaalisesta toiminnasta ja sen oikeaoppinen hyödyntäminen omien tuotteiden ja prosessien kehittämisessä lisää tutkitusti yritysten kilpailukykyä markkinoilla. Tutkimuskirjallisuuden mukaan yrityksillä on haasteita datan hyödyntämisessä, jotka estävät dataperusteista liiketoiminnan kehittämistä. Näiden haasteiden ratkaisemisen edellytyksenä oli selkeän tilannekuvan luominen Oulun alueen PK-sektorin tämän hetken digitaalisen dataan perustuvasta liiketoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvistä haasteista.

Hankkeen ensimmäisenä tehtävänä oli selvittää kuinka Oulun seudun PK-yritysten nykyiset osaamistasot, resurssit ja tavat digitaalisen datan liiketoimintallisessa hyödyntämisessä, sekä tähän liittyvät keskeiset haasteet. Selvityksessä kartoitettiin mm: miten laajasti yritykset tällä hetkellä hyödyntävät omista tai muista lähteistä saatavaa dataa toimintansa kehittämisessä, mitä yrityksen prosesseja sekä tuotteita/palveluita digitaalisen datan avulla kehitetään ja millaisia tuloksia digitaalisen datan hyödyntämisestä on saatu, sekä millaista infrastruktuuria yritykset käyttävät digitaalisen datan keräämisessä, käsittelyssä, analysoimisessa ja toimintansa kehittämisessä, ja miten yritykset näkevät omat valmiutensa digitaalisen dataan pohjautuvaan liiketoiminnan kehittämiseen ja millaisia haasteita ja kehittämistarpeita yritykset näkivät siinä. Samaan aikaan koottiin tutkimuskirjallisuudesta ja eri raporteista hyviä digitaalisen dataan pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisen käytänteitä.

Hankkeessa tehtyjen selvitysten pohjalta laadittiin alueen mikro- ja PK-yrityksille ja muille toimijoille kohdistettava dataan pohjautuvan liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen edistämissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvattiin tarvittavia toimenpiteitä toimijoiden data- ja tiedolla johtamisen osaamisen kehittämiseksi erilaisten lyhyiden webinaarisarjojen, workshoppien ja seminaarien avulla. Lyhyet tietoiskumaiset tapahtumat sopivat erityisesti mikroyrittäjille, joille on vaikeaa irtautua liiketoiminnastaan pitempikestoisiin kehittämistoimiin. Tämän jälkeen suunnitellut toimenpiteet toteutettiin. Hanke järjesti kaikkiaan 36 erilaista teemaan liittyvää avointa työpajaa ja muuta kehittämistapahtumaa. Näistä suurin osa järjestettiin hybridinä, jotta niihin saattoi osallistua helposti koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Tapahtumiin osallistui yli 200 eri mikro- ja PK yritystä sekä muita toimijoita ja kaikkiaan noin 500 henkilöä. Tähän päästiin, koska hanke tiedotti aktiivisesti tapahtumistaan eri kanavissa mahdollistaakseen mahdollisimman monen kiinnostuneen tahon osallistumisen sen toimintaan.

Hanke tuotti myös mikro- ja PK-yrityssektorille tarkoitettua datalla johtamisen ja kehittämisen käyttöönottamista helpottavia materiaaleja verkkoon. Näitä olivat mm. laaja selvitysraportti ja kehittämissuunnitelma sekä useita blogimuodossa julkaistuja asiantuntija-artikkeleita. Tämän lisäksi hankkeen tuloksia on myös levitetty englanninkielisten artikkelien avulla laajemminkin.

Hankkeessa tunnistettiin ja määriteltiin myös oppilaitosten osaamiseen ja koulutusrakenteeseen liittyviä dataosaamisen kehittämistoimia, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia alueen datapohjaisen liiketoiminnan kehittämisosaamisen edistämiseen. Lisäksi hankkeessa tehdyn selvitysraportin ja eri toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta kartoitettiin hankkeen jälkeen toteutettavaa data-alan täydennyskoulutusmahdollisuuksia Oulun seudulla sekä alustavasti konseptoitiin niitä yhteistyössä OIA toimijoiden kanssa. Täydennyskoulutuksen tarpeet tunnistettiin ja toimitettiin täydennyskoulutuksen suunnittelijoiden käyttöön. Tämän pohjalta datan hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen koulutusta on käynnistymässä keväällä 2024.

Hanke pystyi keräämänsä palautteen pohjalta vahvistamaan toiminta-alueensa mikro- ja pk-yritysten aktiivisuutta ja osaamista datan hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämisessä sekä käynnistämään näin välillisesti tähän liittyviä kehittämistoimia useissa eri yrityksissä. Näin ollen voidaan todeta, että hankkeen kehittämistoimenpiteiden avulla alueen yritysten kyvykkyys hyödyntää digitaalista dataa ja analytiikkaa omien prosessiensa, tuotteidensa ja markkinointinsa kehittämisessä on parantunut, joka näkyy yritysten ja alueellisen kilpailukyvyn kasvuna pidemmällä tähtäimellä.