Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78667

Hankkeen nimi: Haapajärven bioöljyjalostamon toteutettavuustarkastelu ja ympäristöystävällisien puunsuoja-aineiden jalostusmahdollisuuksien selvitys.

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1057822-8

Jakeluosoite: Pajatie 5

Puhelinnumero: 0444457007

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: Nivala

WWW-osoite: http://www.nihak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niskanen Jouni Mikael

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.niskanen(at)nihak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440666730

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tausta: Nivala-Haapajärven seudun kehittämisorganisaatio NIHAK ry on toteuttanut esiselvityshankkeen: Haapajärvelle sijoittuvan biojalostetuotannon arvoketjuanalyysi ja alueen pk-yritysten sitouttaminen. Hanke on päättynyt syyskuussa 2021. Aluetalouden näkökulmasta tehtävässä arvoketjuanalyysissä on kuvattu ja arvioitu laitoshanketta, jossa tavoitteena on bioöljyn tuotanto puubiomassasta (hakkuu- ja korjuutähteet, sahauksen sivutuotteet, energiapuun tyyppinen bio-massa) ja siihen liittyvä korkean jalostusasteen biotuotteiden valmistus puun uuteaineista. Kyseessä on ollut ensivaiheen tiedonhankinta ja kartoitus, joka on lähtenyt liikkeelle potentiaalisien jalostamoteknologioiden kartoituksesta ja teknologioiden kypsyystasoista sekä kaupallisien pilottien tilanteista maailmalta.

Johtopäätökset: Esiselvityksen perusteella on löytynyt alueen mittakaavaan erittäin hyvin sopiva biojalostamokonsepti sekä mahdolliset pääteknologiatoimittajat. Pääprosessin teknologia on jo kaupallista. Myös investoinnin kannattavuutta on alustavasti tutkittu. Hankkeessa on selvitetty biojalostamon mahdollista tuotemarkkinaa, tuotteiden markkinamahdollisuuksia sekä raaka-aineiden saatavuutta. Laitos tuottaisi bioöljyä puubiomassasta, eli esimerkiksi hakkuu- ja korjuutähteistä tai sahojen sivutuotteista. Bioöljyn avulla voidaan eri tavoin korvata fossiilisia polttoaineita, ja kysyntää on myös sen jalostamisella liikennekäyttöön. Toimijoilla on tahtotilaa ja kiinnostusta suunnitella asiaa eteenpäin. Haapajärvellä on erittäin hyvä synerginen toimintaympäristö puunjalostusteollisuuden yhteydessä, jolloin raaka-aineen saatavuus on luontaisesti varmistettu. Bioöljyn tuotanto ja käyttö on kestävää, tehokasta ja vähäpäästöistä.

Mitä seuraavaksi?

Arvoketjuanalyysistä voidaan siirtyä suoraan konkreettiseen arvoketjujen rakentamiseen. Toteutettavuustarkastelussa on päästävä seuraavaan vaiheeseen, jossa potentiaalisinta laitoskonseptia sovitetaan konkreettisemmin paikalliseen toimintaympäristöön. Tähän liittyvät olennaisesti mm. sijaintipaikkavaihtoehdot, ympäristönäkökulmat ja ilmastovaikutuksien arviointi. Erityisesti suunnittelussa on huomioitava mahdollisuudet bioöljyn jatkojalostamiseen alueella (esiselvityshankkeessa on tunnistettu potentiaalisia jatkojalostus vaihtoehtoja/ teknologioita ja toimijoita). Lähialueen puutuoteteollisuus voisi hyödyntää mm. uusiutuvia puunsuoja-aineita, joita voidaan valmistaa bioöljystä. Tällöin paikallisessa arvoketjussa aukenee täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä olemassa oleville yrityksille, että uusille yrityksille tai sijoittautumiseen alueelle.

Hankkeen taustalla on looginen pidempi jatkumo: NIHAK ry ja Haapajärven kaupunki ovat aiemmin selvittäneet edellytyksiä Haapajärvelle sijoittuvalle biotuotetehtaalle. Aiemmin toteutettavuusselvityksen kohteena olleen isomman laitoskonseptin (päätuotteenaan havusellua tuottavan laitoksen) vesitalouteen liittyi kuitenkin merkittäviä haasteita ympäristön näkökulmasta. Lopputuote- ja raaka-ainemarkkinoiden kehitys sekä laitoskonseptiin ja laitospaikkaan liittyvät tekijät näyttivät kuitenkin hankkeelle suotuisilta. Tämän seurauksena selvitettiin pienemmän mittakaavan laitoskonseptia ja teknologiaa (pienen mittakaavan laitoksista oli huonosti tietoa saatavilla, verrattuna isoihin biojalostamoselvityksiin). Tämän selvitystyön tulosten pohjalta on luontevaa jatkaa alueelle sopivan biojalostamokonseptin eteenpäin viemistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mekaanisen puunjalostusalan yritykset, puunkorjuuyritykset, kuljetusalan yritykset, hankintaorganisaatiot, metsänomistajat, yksityiset ihmiset, prosessiteollisuudelle palveluja tuottavat pk-yritykset,

4.2 Välilliset kohderyhmät

Laitoskonseptin investoijat, suunnittelijat ja rakentajat, kemianteollisuuden yritykset, alueen kunnat, Suomen valtio, globaalit bioalan yritykset ja toimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 198 353

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 312 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 247 941

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Haapajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa selvitettävä biojalostamotoiminta ja jatkojalostus nojaa vahvasti paikalliseen arvoketjuun mm. raaka-ainehankinnan osalta. Metsänkorjuu, metsäpalvelut, mekaaninen puunjalostus sekä logistiikka ovat alueellamme aloja joissa on enemmistönä miestyöntekijöitä. Hankkeessa selvitettävä biojalostamotoiminta ja korkeamman jalostusasteen biotuotteet voisivat edesauttaa myös uusien naistyöpaikkojen syntymiseen alan uudistuessa ja tarjoten monipuolisia uusia työmahdollisuuksia, tämä näkökulma otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten tasa-arvon huomiointi on luonteva osa hankkeen toimintaa valmistelusta loppuarviointiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa, mutta se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
biojalostetuotanto nostaa toteutuessaan puubiomassan hyötykäyttöastetta mahdollistaen korkeamman jalostusasteen tuotteiden tuottamisen esim. sahateollisuuden sivuvirroista Bioöljyllä voidaan suoraan korvata fossiilisten polttoöljyjen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
biojalostetuotanto nostaa toteutuessaan puubiomassan hyötykäyttöastetta mahdollistaen korkeamman jalostusasteen tuotteiden tuottamisen esim. sahateollisuuden sivuvirroista Bioöljyllä voidaan suoraan korvata fossiilisten polttoöljyjen käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
biojalostetuotannon ympäristövaikutuksia selvitetään tarkemmin hankkeen aikana. Lähtökohtaisesti biojalostamon vaikutukset ovat neutraalit kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
biojalostetuotanto nostaa toteutuessaan puubiomassan hyötykäyttöastetta mahdollistaen korkeamman jalostusasteen tuotteiden tuottamisen esim. sahateollisuuden sivuvirroista Bioöljyllä voidaan suoraan korvata fossiilisten polttoöljyjen käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
biojalostetuotannon ympäristövaikutuksia selvitetään tarkemmin hankkeen aikana. Lähtökohtaisesti biojalostamon vaikutukset ovat neutraalit Natura 2000-ohjelman kohteiden osalta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
biojalostetuotanto nostaa toteutuessaan puubiomassan hyötykäyttöastetta mahdollistaen korkeamman jalostusasteen tuotteiden tuottamisen esim. sahateollisuuden sivuvirroista Bioöljyllä voidaan suoraan korvata fossiilisten polttoöljyjen käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
biojalostetuotanto nostaa toteutuessaan puubiomassan hyötykäyttöastetta mahdollistaen korkeamman jalostusasteen tuotteiden tuottamisen esim. sahateollisuuden sivuvirroista Bioöljyllä voidaan suoraan korvata fossiilisten polttoöljyjen käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Biojalostamolla on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia elinkeinorakenteen kestävään kehitykseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Biojalostamoselvityksen aikana todennäköisesti nousee esille myös uusien aineettomien palveluiden tarpeita, joita paikalliset yritykset voivat tarjota osana arvoketjua.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Biojalostamolla on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia logistiikan kehittämiseen alueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
biojalostetuotanto tarjoaa toteutuessaan alueen pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jonka seurauksena syntyy myös uusia työpaikkoja, mikä lisää elinvoimaisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
biojalostetuotanto tarjoaa toteutuessaan alueen pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jonka seurauksena syntyy myös uusia työpaikkoja. Kehittyvällä toimialalla on paremmat mahdollisuudet syntyä esimerkiksi uusia naistyöpaikkoja ja huomioida osaajia erilaisilta kulttuuritaustoilta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
biojalostetuotanto tarjoaa toteutuessaan alueen pk-yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jonka seurauksena syntyy myös uusia työpaikkoja. Kehittyvällä toimialalla on paremmat mahdollisuudet syntyä esimerkiksi uusia naistyöpaikkoja ja houkutella osaajia erilaisilta kulttuuritaustoilta.
Kulttuuriympäristö 0 1
Biojalostamolla on toteutuessaan positiivisia vaikutuksia elinvoimaisuuteen ja siten myös paikalliseen kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 0 5
Biojalostamon tuotantoon ja jatkojalostamiseen liittyvät selvitykset lisäävät merkittävästi alueella ympäristöosaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

-