Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78671

Hankkeen nimi: Kainuu Wind

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kainuulaisten yritysten valmiuksia osallistua tuulivoimarakentamisen ja –ylläpidon tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tuulivoimarakentaminen on voimakkaassa kasvussa maakunnassa, jossa voimaloita on tällä hetkellä 39, mutta määrä moninkertaistuu lähivuosina. Kyseessä on miljardiluokan kokonaisuus, joka muodostuu investoinneista ja tuulivoimaloiden käytön tuomista liiketoimimahdollisuuksista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset PK- yritykset erityisesti seuraavilla aloilla: maansiirto, koneiden ja laitteiden huolto- ja valmistus, rakentaminen ja palvelualat. Sinänsä toimialaa ei ole rajattu vaan hankkeen toimenpiteet ovat tarjolla kaikille yrityksille. Toisena kohderyhmänä ovat kuntien elinvoimapalvelut, joiden osaamista tuulivoimaliiketoiminnan edistämisessä vahvistetaan. Näin varmistetaan, että tuulivoimaliiketoiminnan alueellinen edistäminen myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet jakautuvat kahteen kokonaisuuteen, joissa ensimmäisessä keskitytäään yrityskohtaisten valmiuksien kehittämiseen. Toisessa kokonaisuudessa vahvistetaan yritysten verkostoja ja hankintaketjuja tuulivoimasektorilla. Yrityskohtaisissa toimenpiteissä keskitytään aktivoimaan yrityksiä lähteä tarkastelemaan ja kehittämään tuotteitaan, palveluitaan ja toimintojaan tuulivoimasektorille sekä avataan kanavavia toimijoiden välillä. Hankkeessa edistään yritysverkostojen syntymistä, joiden avulla pk-yritykset pystyvät vastaamaan paremmin avautuviin tarjouskilpailuihin. Lisäksi tuetaan yritysten kytkeytymistä kansallisiin verkostoihin.

Hankkeen keskeinen tulos on, että kainuulaisia pk-yrityksiä on lähtenyt voimakkaasti mukaan tuulivoimaliiketoimintaan. Tuloksena on, että vähintään 20 yritystä on päässyt mukaan tuulivoiman investointi- tai ylläpitovaiheeseen. Tavoitteena on myös, että vähintään 10 yritystä on aloittanut jatkokehittämisprosessin liittyen investointeihin tai tki-toimintaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset PK- yritykset erityisesti maansiirtoalan, koneiden ja laitteiden huolto- ja valmistusalan yritykset ja palvelualat. Sinänsä toimialaa ei ole rajattu vaan hankkeen toimenpiteet ovat tarjolla kaikille yrityksille. Toisena kohderyhmänä ovat kuntien elinvoimapalvelut, joiden osaamista tuulivoimaliiketoiminnan edistämisessä vahvistetaan. Näin varmistetaan, että tuulivoimaliiketoiminnan edistäminen jatkuu myös hankkeen jälkeen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välllisiä kohderyhmiä on kolme. Ensimmäinen välillinen ryhmä ovat ne yritykset, jotka toimittavat palveluita ja tuotteita alihankinnan kautta niille yrityksille, jotka panostavat tuulivoimabisnekseen.Toinen välillinen kohderyhmä ovat kunnat, joiden alueella toimivien yritysten liiketoiminta kasvaa ja monipuolistuu. Se vahvistaa kunnan elinvoimaa. Kolmantena välillisenä kohderyhmänä ovat koulutusorganisaatiot, jotka hyötyvät hankkeen tuomista tiedosta ja verkostoista. Näin ne pystyvät kehittämään omaa koulutustarjontaa vastatakseen tuulivoimaliiketoiminnan tuomaan kysyntään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 108 655

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 108 269

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 155 222

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 154 791

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 2

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa kehitetään yritysten tuulivoimaan liittyvää liiketoimintaosaamista, jossa sukupuolikysymys ei ole keskeinen. Hankkeen toimenpiteet ovat yhtälailla tarjolla kaikille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
SUkupuolten tasa-arvo otetaan huomioon kaikissa hankkeen toimenpiteissä siten, että hankkeen toimenpiteet ovat tarjolla kaikille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa kehitetään yritysten tuulivoimaan liittyvää liiketoimintaosaamista, jossa sukupuolten tasa-arvoa ei ole keskeinen. Hankkeen toimenpiteet ovat yhtälailla tarjolla kaikille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Tuulivoiman edistäminen vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen energiankäyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Tuulivoiman lisääminen vähentää hiilidioiksipäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Tuulivoimaan liittyvä liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 9
Hankkeessa edistetään paikallisten yritysten mukaan pääsemistä uusiin, laajoihin ja nopeasti kasvaviin energiamarkkinoihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 10
Yritykset kehittävät hankkeen vaikutuksesta uusia palveluita tuulivoimayhtiöille ja rakennuttajalle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Paikallisen tuulivoimaliiketoiminnan kasvattaminen vähentää liikkumistarvetta, koska palvelun tuottajat ovat lähellä. Tuulivoima myös vähentää energiakuljetuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 7
Paikallisten yritysten elinkeinotoiminnan vahvistuminen lisää hyvinvointia kasvatien tulojen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 8 9
Yritysten osaaminen lisääntyy, kun ne osallistuvat tuulivoimaprojekteihin, joissa on korkeat ympäristöstandardit. Tuulivoiman energiantuotanto muotona on keskeinen osa yhteiskunnan vihreää siirtymää.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vuoden 2022 lopussa Suomessa oli lähes 1400 tuulivoimalaa, joiden kapasiteetti oli yli 5677 megawattia. Tuulivoimarakentaminen kasvaa voimakkaasti ja vuoden 2022 aikana rakennettiin 437 uutta tuulivoimalaa. Samalla tuulivoimaloiden koko on kasvanut ja nykyään suunniteltavat voimalat ovat noin 250–300 metrin korkuisia.

Suomen tuulivoimalat tuottivat vuonna 2022 sähköä 11,5 TWh, mikä vastasi Suomen sähkönkulutuksesta lähes 14,1 prosenttia. Tuulisähkön osuus tuotannosta tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi, sillä vuoden 2020 loppuun mennessä julkistetut rakennushankkeet tulevat lähes kaksinkertaistamaan Suomen tuulivoimakapasiteetin seuraavan kolmen vuoden aikana. Fingridin arvion mukaan tuulivoima nousee suurimmaksi sähkön tuotantomuodoksi vuoden 2027 paikkeilla.

Tuulivoima-ala on saavuttanut vuodelle 2020 asetetun noin 6 prosentin tuotantotavoitteen, vaikka syöttötariffin koko tuulivoimakiintiö ei tullutkaan täyteen. Tavoitteeseen päästiin teknologisen kehityksen ansios-ta, sillä uudet tuulivoimalat tuottavat enemmän sähköä kuin vanhemman sukupolven voimalat.

Tyypillisimmillään maalle rakennettavissa tuulipuistoissa on 6–20 voimalaa, mutta suurimmilla suunnitelluilla alueilla niitä on jopa yli 100. Maalle suunnitellut tuulivoima-alueet sijoittuvat ympäri maata, mutta isompi keskittymä on Pohjanlahden rannikon tuntumassa. Suuremmat tornikorkeudet mahdollistavat tuulivoiman rakentamisen myös metsäiseen sisämaahan, jossa hyvät tuuliolosuhteet ovat rannikkoa korkeammalla.

Tuulivoimarakentaminen on voimakkaassa kasvussa myös Kainuussa, jossa tuulivoimamaakuntakaavan mukaisesti tuulivoimaloiden määrä moninkertaistuu lähivuosina. Vuonna 2023 valmistuva Kainuun tuuli-voimamaakuntakaava lähes kymmenkertaistaa alueen tuulivoimalamäärän ja avaa kainuulaisyrityksille ovet miljardibisnekseen.

Vuoden 2022 alussa Kainuussa oli toiminnassa 39 tuulivoimalaa ja vuoden 2023 aikana rakenteilla on 22 tuulivoimalaa, jotka valmistuvat vuoden 2024 loppuun mennessä. Tällä hetkellä Kainuussa on kehitteillä noin 30 tuulivoimahanketta. Kainuun uusi tuulivoimamaakuntakaava mahdollistaa arviolta noin 330 uuden teollisen mittakaavan tuulivoimalan rakentamisen Kainuuseen vuoteen 2035 mennessä.
Nykyiset ja tulevat tuulivoimaprojektit Kainuussa avaavat paljon liiketoimintamahdollisuuksia kainuulaisille yrityksille koko tuulivoiman arvoketjussa, sillä yhden tuulivoimalan rakentamiseen tarvitaan noin 150 yrityksen työpanosta. Kainuun tuulivoimarakentamisen kokonaisinvestointi on suuruudeltaan noin 2,5 miljardia euroa vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä uusia tuulivoimaloita on suunnitteilla kaikkiin Kainuun kuntiin lukuun ottamatta Kuhmoa. Itärajan läheisyydessä tuulivoimarakentamista rajoittaa tuulivoimaloiden vaikutus Puolustusvoimien tutkien sensoreihin. Työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusministeriö ja ym-päristöministeriö ovatkin teettäneet maaliskuussa 2023 selvityksen tuulivoiman ja Puolustusvoimien toi-mintojen yhteensovittamiseksi Itä-Suomessa.

Isossa kuvassa hanke omalta osaltaan vahvistaa Suomen ja EU:n tavoitteita kestävään energiantuotantoon, vähähiilisyyteen ja huoltovarmuuteen.

Kainuu Wind -hankkeen ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä laadittiin hankesuunnitelman pohjal-ta hankkeen yleisesitys. Tämän jälkeen tehtiin lista mahdollisista kainuulaisista yrityksistä, jotka voisivat osallistua hankkeeseen ja toimia tuulivoimaprojektien eri vaiheissa suunnittelusta huoltoon ja kunnossapitoon. Sitten yrityksiin otettiin yhteyttä ja käytiin läpi hankkeen sisältö ja tavoitteet laaditun yleisesityksen mukaisesti. Tavoitteena oli, että hankkeeseen osallistuvat yritykset edustaisivat liiketoiminnoiltaan koko tuulivoiman arvoketjua.
Seuraavassa vaiheessa laadittiin hankkeeseen osallistuville yrityksille tuulivoimaan liittyvät yrityskohtaiset osaamispaketit, joiden avulla yritykset voivat tuoda esille omaa osaamistaan, tuotteitaan ja palveluitaan tuulivoimasektorilla.
Yrityksiä kannustettiin käynnistämään kehittämisprosesseja, joilla sitten edistetään hankkeessa löydettyjä tki- ja osaamistarpeita. Tavoitteena oli, että osa yrityksistä panostaa tuulivoimaliiketoimintaan voimakkaasti, mikä vaatii tuote- ja palvelukehitystä sekä kone- ja laiteinvestointeja sekä henkilöstön koulutusta. Uudet tuotekehitys- ja palveluratkaisut mahdollistavat yrityksille sekä kansallisen että kansainvälisen tuulivoimaliiketoiminnan kasvattamisen.

Tuulivoimarakentamiseen liittyvien alihankintatarpeiden ja -mahdollisuuksien kartoittamiseksi sekä tuulivoimaan ja energiasektoriin liittyvän kainuulaisen osaamisen hahmottamiseksi ja markkinoimiseksi järjestettiin hankkeen yrityksille sekä tuulivoimapuistojen hankekehittäjille, tuulivoimalavalmistajille ja pääurakoitsijoille kolme eri tapahtumaa ja seminaaria Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsässä Kajaanissa: Meet the Vendor -yritystapahtuma lokakuussa 2022, Kainuun energiasektori murroksessa -seminaari huhtikuussa 2023 ja Pääurakoitsijapäivä syyskuussa 2023. Tapahtumissa hankkeeseen osallistuvat yritykset esittelivät omaa osaamistaan tuulivoimapuistojen hankekehittäjille, tuulivoimalavalmistajille ja pääurakoitsijoille ja vastaavasti hankekehittäjät, tuulivoimalavalmistajat ja pääurakoitsijat kertoivat tulevista tuulivoimahankkeistaan ja -projekteistaan Kainuussa, tavoitteistaan paikallishankinnoissa sekä niihin liittyvistä tarjousasiakirjoista ja vaatimuksista. Tilaisuuksien päätteeksi järjestettiin lisäksi mahdollisuus yrityskohtaisiin keskusteluihin paikallishankinnoista hankekehittäjien, tuulivoimalavalmistajien ja pääurakoitsijoiden kanssa, joissa yrityksillä oli mahdollisuus keskustella tarkemmin omista tuotteistaan, palveluistaan ja tuotekehitykseen liittyvistä hankkeistaan ja niiden soveltuvuudesta tuulivoimaan sekä mahdollisuuksista osallistua tulevien tuulivoimahankkeiden tarjouskyselyihin.

Tuulivoimarakentamisen tuomaa kasvua Kainuuseen tuotiin esille Helsingin Sanomien Yrittäjyys-julkaisussa elokuussa 2023, johon hankkeesta osallistui neljä yritystä sekä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy. Lisätietoa seuraavista linkeistä: https://newspool.fi/artikkelit/tuulivoima-tuo-lisaa-kasvua-kainuuseen/ ja https://issuu.com/contenthouseoy/docs/content_house_yrittaja_31_8

Lisäksi hanketta ja siihen kuuluvia yrityksiä tuotiin esille Theseus-hankejulkaisuissa 2022 ja 2023 sekä Kasvua ja Kauppaa Kainuussa -tapahtumassa Vuokatissa 2022 ja Big Friday -tapahtumassa Kajaanissa 2023.
Kainuu Wind -hankkeen osalta yrityksille järjestettiin lisäksi mahdollisuuksia osallistua tuulivoima-alan tapahtumiin Suomessa. Ensimmäinen tapahtuma oli Energia 2022 -messut lokakuussa 2022 Tampereella ja seuraava oli EnergyWeek 2023 -tapahtuma maaliskuussa 2023 Vaasassa sekä Teknologia 23 -messut marraskuussa 2023 Helsingissä.