Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78673

Hankkeen nimi: Green Foam - kestävä Pirkanmaa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2647375-4

Jakeluosoite: Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Puhelinnumero: 020 722 111

Postinumero: 02150

Postitoimipaikka: Espoo

WWW-osoite: http://www.vtt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Malm, Tero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Vanhempi tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tero.malm(at)vtt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405363842

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Green Foam –hankekokonaisuudessa kehitetään materiaali- ja prosessiratkaisuja muun muassa pakkaus-, rakennus ja komponenttivalmistusaloille. Kehitystyötä tehdään pirkanmaalaisen yhteistyön, osaamisen sekä Pirkanmaalla sijaitsevan T&K ympäristön avulla, hyödyntäen kevyitä sekä materiaaleja säästäviä, kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. Yhteistyöllä ja kehitettävillä ratkaisuilla edistetään vihreää kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa. Hankkeen tavoitteena on tukea ensisijaisesti Pirkanmaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten uusiutumista kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, kehittää elinkaariajattelua sekä vahvistaa sitä tukevaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Hanke vahvistaa yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhteistyön ja tiiviimpien yhteistyöverkostojen vahvistaminen pirkanmaalaisten toimijoiden välillä on hankeen keskeisessä roolissa. Hanke tukee Pirkanmaan maakuntaohjelmaa ja Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaa 2020.

Hanke vahvistaa matalan kynnyksen polymeerituotteiden tutkimus- ja innovaatioympäristöä laajentamalla sen kevyiden vaahtomaisten polymeerituotteiden tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointimahdollisuuksia. Kevyiden vaahtomateriaalien innovointi ja pilotointi auttavat yrityksiä kehittämään luonnonvaroja säästäviä, kevyitä ratkaisuja. Vaahdotuksella voidaan muokata energiatehokkaasti tuotteiden ominaisuuksia, kuten akustisia ominaisuuksia, puristuslujuutta sekä lämmönjohtavuutta, säätämällä vaahdon rakennetta.
Hanke edistää vihreää siirtymää useiden teemojen kautta, etenkin luomalla vaihtoehtoja fossiilisten materiaalien käytölle ja vähentämällä fossiilisten muovien käyttöä ottaen huomioon kiertotalouden vaatimukset. Hanke tukee Suomen hiilineutraalius 2035 -tavoitteen toteumista. Hanke jatkaa kehitystyötä, jossa luodaan Tampereelle etenkin yrityksiä palveleva kattava ja helposti lähestyttävä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristö sekä kansainvälisenhuipputason osaaminen hiilineutraalien materiaali- ja tuoteratkaisujen kehittämiseen.

Tämän Green foam -kehityshanke (hakemusnumero 310132) ja Green foam -investointihanke (hakemusnumero 310123) muodostavat hankekokonaisuuden, jonka konkreettiset toimenpiteet ovat 1) Hiilineutraalien materiaaliratkaisujen saatavuuden ja tarpeen selvitys, 2) Hiilineutraalien materiaaliratkaisujen kehitys, ominaisuuksien soveltuvuuden ja elinkaaren arviointi 3) Keveiden materiaalien (termoplastiset vaahdot) tutkimusympäristön kehitys sekä 4) Demonstraatioiden tekeminen ja tulosten tiedotus. Näiden toimenpiteiden avulla pyritään lisäämään pirkanmaalaisten ja suomalaisten yritysten tietoa ja mahdollisuuksia kehittää keveitä, hiilineutraaleja ratkaisuja tulevaisuudessa. Hankekokonaisuuden toteuttaminen edellyttää, että molemmat hankkeet (310132 ja 310123) saavat rahoituksen.

Hanketta tukee ja ohjaa ryhmä pääasiassa Pirkanmaalaisia yrityksiä, joiden kautta hankkeessa syntyvät tulokset sekä tietotaito jaetaan erityisesti muovialan yrityksille ja heidän yhteistyökumppaneilleen, joita hankkeessa syntyvät tulokset eniten hyödyttävät. Ohjausryhmään lupautuneet yritykset ovat sitoutuneet hankkeeseen henkisesti ja taloudellisesti viestien todellista tarvetta ja halua kehittää Pirkanmaan ja Suomen osaamista kohti hiilineutraalia maailmaa. Hankkeen tuloksia jaetaan julkisesti hyödynnettäväksi, kuten esimerkiksi järjestämällä kaikille avoin yritystilaisuus sekä tiedottamalla hankkeen tuloksista ammattilehdessä. Hankkeen tuloksia pyritään jakamaan myös muiden EAKR-hankkeiden kanssa johtoryhmätyöskentelyn kautta. Lisäksi, osallistuvat yritykset jakavat saatuja tuloksia omissa alihankinta ja yhteistyö verkostoissaan, jolloin tiedonjako kohdentuu oikeaan kohderyhmään. Hankkeen tuloksia ja investointeja esitellään kaikille kiinnostuneille tahoille.

Hankkeen toteuttajana on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Tampereen tutkimusympäristö ja vankka osaaminen vähähiilisten materiaalien kehityksestä ja prosessoinnista auttaa suomalaisia muovialan yrityksiä tuomaan markkinoille hiilineutraaleja tuotteita. Hanke täydentää jo päättyneessä EAKR-PIHI (Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut) hankkeessa kehitettyä tutkimus- ja kehitysympäristöä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen tärkeimpänä kohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset pk-yritykset, jotka haluavat panostaa hiilineutraaleihin muovituotteisiin ja prosesseihin sekä materiaalin käytön vähentämiseen vaahdotuksen avulla. Pk-yrityksillä on usein mahdollista reagoida nopeasti uusien materiaalien ja teknologioiden käyttöönottoon. Kohderyhmänä ovat myös suuremmat pirkanmaalaiset yritykset, joiden kautta pystytään saavuttamaan merkittävä vaikutus esimerkiksi hiilijalanjälkeen globaalissa mittakaavassa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat useiden eri toimialojen yritykset, kuten raaka-ainetoimittajat, vaahtomateriaalien valmistajat sekä lopputuotteita valmistavat yritykset. Kehitettävä osaaminen on melko suoraan hyödynnettävissä kaikissa Pirkanmaalaisissa muovialan yrityksissä, joita on Tilastokeskuksen mukaan Pirkanmaalla reilu sata kappaletta. Vaahdottamalla valmistettuja lopputuotteita voidaan kuitenkin hyödyntää monella eri toimialalla, joissa muovituotteita käytetään pakkauksissa, osakomponentteina tai valmistusmateriaaleina. Hankkeessa tehtävät demonstraatiot pyritään valitsemaan siten, että niiden kautta mahdollisimman moni muovialan yritys ymmärtää vaahdotusprosessien potentiaalin kehittää vähähiilisiä ratkaisuja. Hankkeella edistetään myös VTT:n Pirkanmaalla toimivan tutkimusympäristön kehittymistä kansainväliseksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöksi pilot toimintoineen.

Hankkeeseen on sitoutunut seuraavat yritykset hyvin eri toimialoilta:
Porkka Finland Oy (Huurre), keskisuuri yritys, toimiala muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Premix Oy, keskisuuri yritys, toimiala muoviaineiden valmistus
Styroplast Oy, pieni yritys, toimiala rakennusmuovien valmistus
Safeplast Oy, pieni yritys toimiala muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus
Arctic Biomaterials Oy Ltd, pieni yritys, toimiala biotekninen tutkimus ja kehittäminen
Metecno Oy, pieni yritys, toimiala kone- ja prosessisuunnittelu

4.2 Välilliset kohderyhmät

Green foam hankkeesta tiedotetaan laajasti suomalaisille alan toimijoille. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat suomalaiset muovialan pk-yritykset sekä suuryritykset, jotka voivat saada hankkeen kautta tietoa tuotteiden keventämisen mahdollisuuksista, hiilineutraaleista keveistä materiaaliratkaisuista sekä niiden kiertotaloudesta. Tämän kautta pystytään vaikuttamaan hiilidioksidipäästöihin globaalissakin mittakaavassa, sekä parantamaan kauttaaltaan Suomen osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös yliopistot ja muut tutkimuslaitokset, jotka tekevät tutkimusta saman aihepiirin parissa. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös tuotteita ostavat ja käyttävät yritykset sekä organisaatiot, julkinen sektori ja kuluttajat, joiden toiminnan ja elämisen haitalliset ympäristövaikutukset pienevät. Yhtä lailla hanke koskettaa oppilaitoksia koulutus- ja perustutkimustarpeiden kautta, sekä luo vetovoimaa Pirkanmaan alueelle ja mahdollistaa uusia kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita sekä yrityksille että tutkimusorganisaatioille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 214 363

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 856

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 220 453

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 846

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Lounais-Pirkanmaan, Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Ylä-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pirkkala, Urjala, Punkalaidun, Nokia, Mänttä-Vilppula, Kuhmoinen, Virrat, Kangasala, Hämeenkyrö, Orivesi, Parkano, Valkeakoski, Vesilahti, Tampere, Ruovesi, Ikaalinen, Lempäälä, Akaa, Juupajoki, Ylöjärvi, Sastamala, Pälkäne, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Visiokatu 4, PL1300, 33101 Tampere

Postinumero: 33720

Postitoimipaikka: Tampere

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on neutraali sukupuolen suhteen. VTT:n hankkeen toteuttavan liiketoimintayksikön sukupuolijakauma on selvityksen mukaan 55 % naisoletettuja ja 45 % miesoletettuja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on neutraali sukupuolen suhteen. Sukupuolinäkökulma kuitenkin huomioidaan hankkeen resursoinnissa ja toteutuksessa. VTT:llä projektiryhmä koostuu tasapuolisesti sekä naisista että miehistä, eikä sukupuolella ole työn teon tai osaamisen kannalta merkitystä. VTT on linjannut jo lain vaatimustenkin mukaan, että VTT on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka. VTT:n henkilöstö on samanarvoista ja ketään ei syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen ensisijainen kehityskohde ei ole tasaarvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Nämä asiat pyritään kuitenkin tunnistamaan ja ottamaan huomioon hankkeen edetessä. Tämän aihepiirin osaajat ovat sekä miehiä, että naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hankkeen päätavoite on resurssitehokkuus, materiaalin käytön vähentäminen, bio- ja kierrätysmateriaalien hyödyntäminen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Materiaalin käytön vähentäminen, uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen raaka-aineiden käyttö sekä kiertotalous hillitsevät ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Hankkeen välillinen tavoite on vähentää luontoon päätyvää muoviroskaa, esim. Styrox jäte vesistöissä. Tämä osaltaan auttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Hankkeessa vaikutetaan erityisesti kasvihuonekaasujen vähenemiseen vähähiilisten tuotteiden ja prosessien kautta sekä vähennetään fossilipohjaisten muovien käyttöä ja pyritään vähentämään muoviroskan joutumista luontoon.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hanke keskittyy materiaalin käytön vähentämiseen, joka johtaa myös jätteen määrän vähentymiseen. Tällä on selkeä taloudellinen vaikutus. Hankkeessa kiinnitetään myös huomiota tuotteiden kierrätykseen, joka omalta osaltaan ehkäisee jätteen syntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hanke toteutetaan pääasiassa paikallisesti Pirkanmaalla. Hanke tukee paikallisten yritysten yhteistyötä ja kilpailukykyä. Hanke tukee paikallisten yritysten tieto-taitoa kestävästä kehityskestä ja auttaa niitä kestävän kehityksen suuntaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Toteuttajaosapuolien ja yritysten osaamisen kehittäminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen. Tulokset ovat julkisia myös muille toimijoille.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Muun muassa pakkausten painon vähentäminen vähentää kuljetusvälineiden kuorman painoa ja osaltaan vaikuttavat vähentävästi polttoaineen kulutukseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen olemassa oleviin ja uusiin arvoketjuihin ja sitä kautta työllisyyden, tiedon ja hyvinvoinnin lisääminen erityisesti Pirkanmaalla.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Tekninen julkinen projekti, jossa toteuttajina on tasaveroisesti naisia ja miehiä edistää sukupuoleten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeen tulokset ovat julkisia ja siten kaikkien saatavilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 5 5
Hanke edistää yritysten ja kuluttajien kiinnostusta ympäristökysymyksiin, kierrättämiseen ja jätteen määrän pienentämiseen. Hankkeen tulosten julkaiseminen lisää tietoisuutta ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista. Hankkeen kautta myös yritysten tietoisuus materiaalien ja prosessien ympäristövaikutuksesta lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-