Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78683

Hankkeen nimi: Vihreän siirtymän yhteistyö- ja Innovaatioalusta logistiikkasektorille (VISIIRI)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2022 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys (Merikotka) ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2023333-8

Jakeluosoite: Keskuskatu 7

Puhelinnumero: 0407524392

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.merikotka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anna Kiiski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.kiiski(at)merikotka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407524392

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Älykäs ja vihreä logistiikka on yksi Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategian kolmesta kärkivalinnasta digitalouden sekä bio- ja kiertotalouden ohella. Euroopan komissio määrittelee, että älykkään erikoistumisen perusteet täyttyvät muun muassa silloin kun innovaatioiden levittämisen pullonkauloista on ajantasaista analyysiä, yrittäjyyttä edistäviä prosesseja on tehostettu sekä toimia kansallisten tai alueellisten tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien parantamiseksi on tehty.

VISIIRI-hanke on avaus näihin vaatimuksiin vastaavalle työlle, jossa tähdätään älykkään vihreän logistiikan yhteistyö- ja innovaatioalustan sekä työskentelymallin kehittämiseen. Tavoitteena on erityisesti digi- ja kiertotaloussektorin yritysten osaamisen ja innovaatiopotentiaalin tehokas valjastaminen logistiikkasektorin ongelmien ratkomiseksi, jotta aikataulullisesti kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden sekä pandemia-ajan asettamien haasteisiin voidaan vastat. VISIIRI käynnistää alustakonseptin kehittämiseen ja käyttöönottoon tähtäävän työn laatimalla kattavan Kymenlaakson alueen yrittäjiä osallistavan selvityksen kehittämistarpeista ja toteuttamalla selvitystuloksiin pohjaavan, korkeakouluopiskelijoita osallistavan hackathon-tapahtuman.

Koronapandemia on vaikuttanut Kymenlaakson aluetalouteen ja työllisyyteen negatiivisesti ja kriisin pitkittyessä tilanne uhkaa heikentyä entisestään. Työttömyys on lisääntynyt ja epävarmuus tulevasta on laskenut yritysten investointihalukkuutta. Erityisesti logistiikkasektorilla oman lisänsä haasteisiin tuovat vihreään siirtymään liittyvät kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, joita on asetettu niin alueellisella, kansallisella, kuin kansainväliselläkin tasolla. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää nopeitapäästövähennystoimia verrattain lyhyellä aikavälillä suhteessa logistiikkasektorille tyypillisten investointien odotettavissa olevaan käyttöikään.
Vähäpäästöisyydestä tulee kehittymään merkittävä kansallinen ja kansainvälinen logistiikkapalveluiden kilpailutekijä. Vihreiden investointien kannattavuuteen ja kestävyyteen liittyy kuitenkin yritysten vahva keskinäisriippuvuus. Tulevaisuuden logistiikkaratkaisujen odotetaan enenevässä määrin olevan laajoja, useiden toimijoiden yhdessä tuottamia palvelukokonaisuuksia. Investoinneissa vähäpäästöisyyteen on huomioitava myös ratkaisuihin sopivan infrastruktuurin saatavuus tulevaisuudessa. Infrastruktuurin tarjoajat puolestaan tekevät investointeja kysynnän pohjalta. Sektorin kestävä vihreä siirtymä vaatii kollektiivista otetta. Toimijoiden on menestyäkseen kyettävä luomaan yhteistä tilannekuvaa ja oltava valmiita jakamaan tietoa ja ideoita sekä tekemään yhteistyötä myös kilpailijoidensa kanssa.

Digitalisaatiosta odotetaan ratkaisuja kuljetussektorin päästötehokkuuden kehittämiseen. Digitaloussektori pitää sisällään tässä suhteessa valtavan innovaatio- ja bisnespotentiaalin. Myös bio- ja kiertotalouden ratkaisuin voidaan saada aikaan päästövähennyksiä. Kymenlaaksossa on useita digi- ja kiertotalouden PK-yrityksiä, joiden innovaatiokyky ja ratkaisut saattaisivat mahdollistaa uusien palveluiden syntymisen, mikäli tieto logistiikkayritysten tarpeista ja haasteista olisi saatavilla. Ihannetilanteessa koko yrityssektori voisi onnistua hyötymään muutoksesta ja luomaan niin sanottua vihreää kasvua erilaisten siirtymää tukevien ratkaisujen muodossa. VISIIRI-hankkeessa esiteltävän yhteistyö- ja innovaatioalusta-ajatuksen tarkoituksena on edistää näiden tavoitteiden toteutumista. Hanke esittelee vihreän siirtymän mahdollisuutena kehittää uusia tuotteita ja palveluita sekä mahdollisuutena olla edelläkävijä laadukkaiden vähähiilisten logistiikkapalveluiden tarjoajana. Yhteistoimintamallin odotetaan synnyttävän uusia sektorirajat ylittäviä kumppanuuksia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka johtavat edelleen uusiin vihreää siirtymää edistäviin tuotteisiin ja palveluihin.

Hankkeessa osallistetaan alustan ajateltuja loppukäyttäjiä konseptin tarvekartoitus- ja ideointivaiheeseen. VISIIRIn aikana selvitetään (a) haasteita ja niihin liittyviä tarpeita, joita logistiikkasektorin yritykset kohtaavat vihreän siirtymän ja koronapandemian johdosta, (b) mahdollisuuksia ja riskejä, joita niin logistiikka-, kuin digi- ja kiertotaloussektorinkin yritykset ehdotetussa alustakonseptissa näkevät, sekä (c) alustakonseptin tyyppi, jonka yritykset kokevat toimivaksi. Hankkeen välitön avaintulos on, että se lisää ymmärrystä siitä, millainen alustakonseptimalli voisi parhaiten toimia kuvatussa tarkoituksessa ja millaisia reunaehtoja tähän liittyy. Järjestettävän hackathonin kautta tuotetaan myös ensimmäisiä ideoita käytännön toteutuksesta eli toimintamalleista ja työkaluista, jotka mahdollistaisivat tarkoitukseen soveltuvan yhteistyö- ja innovaatioalustan toteuttamisen. Mikäli hanke toteaa yhteistoiminnallisen alustatyöskentelymallin todennäköisesti tuloksekkaaksi ja konseptin kehittämisen näin ollen tarpeelliseksi, sen tulokset luovat erinomaisen pohjan toimivan konseptin luomisen ja pilotoinnin aloittamiselle.

Tasa-arvo ja kestävä kehitys hankkeen horisontaalisina periaatteina

Kestävä vihreämpi logistiikka on hankkeessa valmisteltavan yhteistyö- ja innovaatioalustakonseptin päätavoite, joka toteutuessaan edistää niin ekologista, taloudellista, kuin sosiaalistakin kestävyyttä. VISIIRI tähtää vihreän siirtymän edistämisen kautta ilmastonmuutoksen ja sen liitännäisriskien hallintaan. Näin ollen se pyrkii edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja sillä on välillinen positiivinen vaikutus ympäristön tilaan ja sitä kautta ihmisten hyvinvointiin. Hanke tähtää keskipitkällä aikavälillä myös bio- ja kiertotalousratkaisujen maksimaaliseen hyödyntämiseen logistiikkasektorin vähähiilisyyden edistämisessä ja tätä kautta paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen vihreän kasvun ja kilpailukyvyn kautta.

VISIIRI edistää sekä suoraan, että välillisesti Kymenlaakson profiloitumista vihreän logistiikan ja kasvun kilpailukykyisenä toimijana, mikä lisää alueen houkuttelevuutta ja luo tulevaisuudessa työpaikkoja monipuolisesti erilaisten koulutus- ja osaamisprofiilin omaaville ihmisille. Välitön hankkeen aikainen vaikutus kohdistuu yrittäjien osallisuuden ja tietoisuuden lisäämiseen. Vihreää siirtymää valmistelevan hankkeen toimet ja toimijoiden osallistaminen saattavat jo itsessään synnyttää asenteiden ja ajatustapojen muutoksia, jotka johtavat yrityksiä vihreämpiin valintoihin, verkostoitumiseen ja innovatiiviseen ajatteluun. Hankkeen johtaessa yhteistyöalustan onnistuneeseen toteutukseen ja käyttöönottoon, yritykset tulevat jakamaan sen kautta tietoa ja osaamista keskenään, kehittäen uudenlaisia, kestävämpiä ratkaisuja.

Hankkeen toimintaympäristö sijoittuu logistiikkasektorille ja PK-yritysmaailmaan digi- ja kiertotaloussektoreilla. Tällä hetkellä kuljetus- ja varastointialan työntekijöistä noin 80 % on arvioitu olevan miehiä. Teknologia-aloilla naiset ovat niin ikään miehiin nähden aliedustettuina. Myös yrittäjyys houkuttelee miehiä naisia enemmän. Toimintaympäristöt ja tarvittava osaaminen kuitenkin muuttuvat digitalisaation ja vihreän siirtymän myötä, mikä voi tulevaisuudessa lisätä myös naisten kiinnostusta näissä toimissa. VISIIRI-hankkeessa sukupuolinäkökulma tiedostetaan ja huomioidaan koko projektin elinkaaren aikana. Aineistoja analysoitaessa ja tuloksia raportoitaessa huomioidaan aineiston vastaajien sukupuolijakauma ja mahdolliset erot sukupuolten välisessä ajattelussa vihreään siirtymään ja VISIIRI-alustakehitykseen liittyen. Näin tulosten valossa voidaan toteuttaa jatkossa sellaisia toimenpiteitä, jotka edistävät tasa-arvoa ja suokupuolijakaumien tasoittumista kohderyhmissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kaikenkokoiset Kymenlaakson logistiikkatoimijat, jotka edustavat rekka-, raide-, tai laivaliikennettä ja satama/varasto-operointia sekä näihin liittyvän infran ylläpitäjiä.

Kymenlaaksolaiset PK-yritykset, joilla on osaamista ja kiinnostusta logistiikka-alan vihreää siirtymää edistävien ja mahdollistavien ratkaisujen ja tuotteiden tarjoamiseen ja kehittämiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen oppilaitosten opiskelijat, joille tarjotaan mahdollisuus hankkeen lopussa osallistua alustan ideointiin hackatonin muodossa ja siten tuoda omaa osaamistaan esiin, luoda kontakteja yrityksiin ja muiden alojen opiskelijoihin, sekä oppia monialaista yhteistyötä.

Pitkällä tähtäimellä toimivan alustan positiivisista vaikutuksista hyötyvät maakunnan asukkaat, joille hyöty materialisoituu virkistyvän elinkeinoelämän ja vähäpäästöisemmän liikenteen ja siten puhtaamman ympäristön kautta.

Mikäli alusta päätyy toteutukseen ja osoittautuu toimivaksi, voidaan sitä soveltaa Kymenlaakson alueella myös muiden sektoreiden kuin logistiikkasektorin hyödyksi. Lisäksi alustaa voidaan viedä tuotteena muihin maakuntiin ja mahdollisesti jopa ulkomaille vientiin. Näin pitkälle ajatellen hankkeen vaikutukset olisivat jo varsin kauaskantoiset ja laajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 732

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 080

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 136 165

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 58 056

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Miehikkälä, Hamina, Pyhtää, Kouvola, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty itsearviointina sekä hankkeen toteuttajien (henkilöstö ja ohjausryhmä), että hankkeen kohderyhmien toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Analyysissä on otettu huomioon henkilöstön lukumäärä ja heidän tehtävänimikkeensä. Hankkeen toimintaympäristö sijoittuu logistiikkasektorille ja PK-yritysmaailmaan digi- ja kiertotaloussektoreilla. Tällä hetkellä kuljetus- ja varastointialan työntekijöistä noin 80% on arvioitu olevan miehiä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, thl.fi). Teknologia-aloilla naiset ovat niin ikään miehiin nähden aliedustettuina (Euroopan tasa-arvoinstituutti, eige.europa.eu) ja yrittäjyyskin houkuttelee miehiä naisia enemmän (Tilastokeskus, stat.fi).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Logistiikka-ala on edelleen miesvaltainen. Ala kuitenkin muovautuu digitalisaation myötä, mikä voi tulevaisuudessa lisätä myös naisten kiinnostusta ja määrää alalla. Sukupuolinäkökulma tiedostetaan ja huomioidaan koko projektin elinkaaren aikana, alkaen ohjausryhmän koostumuksesta ja toteuttavasta henkilöstöstä, jatkuen haastateltavien yrittäjien valintaan sekä osallistettaviin opiskelijoihin. Aineistoja analysoitaessa ja tuloksia raportoitaessa huomioidaan aineiston vastaajien sukupuolijakauma ja mahdolliset erot sukupuolten välisessä ajattelussa vihreään siirtymään ja VISIIRI-alustakehitykseen liittyen. Näin tulosten valossa voidaan toteuttaa jatkossa sellaisia toimenpiteitä, jotka edistävät tasa-arvoa ja suokupuolijakaumien tasoittumista kohderyhmissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kehittää toimiva suunnitelma logistiikka-alan kestävää vihreää siirtymää tukevalle yhteistyö- ja innovaatioalustalle, ottaen huomioon niin naiset kuin miehetkin, sekä logistiikan alalla, että alueen palveluja ja tuotekehitystä tarjoavissa muissa aihepiiriin liittyvissä PK-yrityksissä. Hanke ei siis pääasiallisesti edistä tasa-arvoa, mutta pyrkii huomioimaan tasa-arvon ja toteuttamaan sitä kaikessa toiminnassaan. Välillisenä vaikutuksenaan hanke saattaa edistää tasaisempaa sukupuolijakaumaan miesvaltaisella logistiikka-alalla, sekä yrittäjien joukossa yleensä. Kaikki toimenpiteet, jotka kohdistuvat hankkeessa ihmisiin, pyritään suunnittelemaan sukupuolineutraalisti. Sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen otetaan osaksi hankkeen seuranta- ja itsearviointijärjestelmää.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Hanke tähtää vihreän siirtymän toteutumiseen ja sitä kautta sillä on välillinen vaikutus luonnon varojen kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 8
Hanke tähtää vihreän siirtymän edistämisen kautta välillisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen ja sitä kautta myös ilmastonmuutoksen liitännäisriskien hallintaan. Hankkeessa toteutettavat toimet (haastattelut ja kyselyt sekä hackathon-vetoinen innovointi) herättelevät jo hankkeen aikana osallistettavia yrityksiä näkemään vihreän siirtymän toimijoiden yhteistyöllä ratkaistavissa olevana haasteena ja jopa mahdollisuutena kilpailukykyvyn parantamiseen ja uuteen liiketoimintaan. Osallistaminen hankkeeseen myös kertoo yrityksille viestiä siitä, että Kymenlaaksossa ollaan tosissaan vihreän siirtymän toteuttamisessa ja toimijoiden tukemisessa tässä prosessissa. Näillä seikoilla saattaa jo sellaisenaan olla jonkinasteisia välittömiä vaikutuksia toimijoiden asenteisiin ja valintoihin vihreän siirtymän edistämiseksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Hanke tähtää vihreän siirtymän toteutumiseen ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ilmastonmuutos uhkaa ekosysteemejä ja biodiversiteettiä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 9
Hanke valmistelee yhteistyö- ja innovaatioalustaa, joka tähtää lähitulevaisuuden tehokkaaseen, mutta kestävään siirtymään kohti vähähiilisiä kuljetuksia. Hankkeessa toteutettavat toimet ja toimijoiden osallistaminen saattavat kuitenkin jo itsessään saada aikaan asenteellisia ja ajatustapojen muutoksia, jotka johtavat yrityksiä vihreämpiin valintoihin, verkostoitumiseen ja innovatiiviseen ajatteluun.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 6
Hanke tähtää välillisesti bio- ja kiertotalousratkaisujen maksimaaliseen hyödyntämiseen logistiikkasektorin vähähiilisyyden edistämisessä. Tietoisuuden ja ajatustapojen muutoksen kautta hankkeella voi olla myös pieni välitön logistiikka-alan yritysten kiertotalousratkaisujen hyödyntämistä edistävä vaikutus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 8
Hanke tähtää välillisesti fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen kestävämmillä ratkaisuilla. Uusiutuvilla energialähteillä tulee olemaan tässä kehityksessä lähivuosina merkittävä rooli. Tietoisuuden ja ajatustapojen muutoksen kautta hankkeella voi olla myös pieni välitön logistiikka-alan yritysten vihreämpiä polttoainevalintoja edistävä vaikutus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 10
Hanke tähtää elinkeinoelämän virkistämiseen sekä yrittäjien toimintamahdollisuuksien ja yrittäjyyden houkuttelevuuden lisäämiseen. Se pyrkii myös edistämään vihreää kasvua. Välitön vaikutus kohdistuu yrittäjien osallisuuden ja tietoisuuden lisäämiseen, sekä ajattelutapojen ja asenteiden muutokseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 9
Välitön: Alustakonsepti itsessään on tuote, jonka kehitystyötä aloitetaan esiselvityksellä ja innovoinnilla. Toisaalta jo haastattelut ja kyselyt synnyttävät tietoa yritysten tarpeista, vaikkei alustakonsepti sellaisenaan etenisikään toteutukseen asti. Välillinen: Alustakonseptin mahdollinen toteuttaminen ja pilotointi jatkossa. Alustakonseptin pilotoinnin ja käytön yhteydessä syntyvät aineettomat palvelut ja tuotteet.
Liikkuminen ja logistiikka 5 10
Välitön: Haastatteluissa ja muussa vuorovaikutuksessa yritysten kanssa syntyvä tieto logistiikkasektorin haasteista vihreän siirtymän ja koronapandemian edessä sekä toisaalta muiden kärkisektoreiden yritysten tahtotasosta ja valmiuksista vastata haasteisiin. Tieto on hyödynnettävissä esimerkiksi siirtymän tukitoimia mietittäessä sekä tulevia TKI-hankkeita valmisteltaessa. Lisäksi osallistumisen kautta syntyvät muutokset yritysten ajattelussa ja asenteissa. Välillinen: Kestävä vihreämpi logistiikka on yhteistyö- ja innovaatioalustakonseptin pääasiallinen tavoite, jota se toimivasti toteutettuna merkittävästi edistäisi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 8
Välillinen: Toimivan alustasuunnitelman onnistuneen toteutuksen positiivisista vaikutuksista hyötyisivät alueen asukkaat, joille hyöty materialisoituisi esimerkiksi virkistyvän elinkeinoelämän, vähäpäästöisemmän liikenteen ja siten puhtaamman ympäristön kautta. Tällaiset seikat edelleen vaikuttavat alueen maineeseen sekä houkuttelevuuteen asuinpaikkana ja yrittämisen ympäristönä vaikuttaen myös taloudelliseen hyvinvointiin. Selvitys- ja ideointihankkeen välitön hyvinvointivaikutus materialisoituu lähinnä yrittäjien osallistamisen ja siitä toivottavasti heille syntyvän positiivisemman ja toiveikkaamman ajattelun ja tunnetilan kautta.
Tasa-arvon edistäminen 1 7
Välitön: Hankkeen toteuttaminen ja siitä viestiminen luo Kymenlaaksolle vihreämpää profiilia. Hanke on osoitus siitä, että alue haluaa olla vähintäänkin mukana, ellei jopa etujoukoissa vihreän siirtymän toteuttamisessa ja vihreän kasvun luojana. positiivisia mielikuvia Kymenlaaksosta. Tämä saattaa vaikuttaa alueen arvostukseen ja vetovoimaisuuteen. Välillinen: Toimivan alustasuunnitelman onnistuneen toteutuksen myötä logistiikka-alasta ja yrittäjyydestä voidaan tehdä houkuttelevampaa naisille ja nuorille. Kymenlaakson profiloituminen vihreän kasvun edelläkävijänä lisäisi alueen houkuttelevuutta ja siten myös alueellista tasa-arvoa maakuntien välillä. Työpaikkoja monipuolisesti erilaisilla koulutus- ja osaamisprofiileilla varustetuille ihmisille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 7
Kymenlaakson profiloituminen vihreän logistiikan ja kasvun edelläkävijänä tai vähintäänkin kilpailukykyisenä toimijana muihin maakuntiin nähden lisäisi alueen houkuttelevuutta ja siten myös alueellista tasa-arvoa maakuntien välillä. Välitön vaikutus lähinnä alustan toteutumisen kautta, mutta jo hankkeella itsessään on jonkinlaista profiloitumisarvoa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 5 9
Välitön: Hankkeen aikana vaihdetaan ympäristötietoa. Hankkeen toteuttajat (ml. hackathoniin osallistuvat opiskelijat) saavat yrityksiltä uutta tietoa vihreän siirtymän edellytyksistä ja mahdollisista ratkaisuista sekä niihin liittyvistä haasteista yrityksissä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää ympäristöteemaisten TKI-hankkeiden suunnittelussa, jotta ne vastaisivat akuutteihin kysymyksiin mahdollisimman tehokkaasti. Toisaalta tietoa ilmastonmuutoksesta ja vihreästä siirtymästä siirtyy myös toteuttajilta osallistuviin yrityksiin sekä hankkeen viestinnän ja tulosten kautta yritysten välillä. Välillinen: Toimivan alustasuunnitelman onnistuneen toteutuksen myötä yritykset kommunikoivat ja jakavat tietoa ja osaamista suoraan keskenään, kehittäen uudenlaista osaamista ja ratkaisuja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-