Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78684

Hankkeen nimi: Metsäenergian aluetaloudelliset vaikutukset siirryttäessä kohti hiilineutraalia Kymenlaaksoa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 34

Puhelinnumero: 0294462111

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mika Laihanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.laihanen(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401947819

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on määrittää paikallisen metsäenergian käytön ja hankinnan aluetaloudelliset vaikutukset. Aluetaloudellisia vaikutuksia tarkastellaan alueella olevien ja suunniteltujen lämpölaitosten avulla, jolloin paikalliset esimerkit konkretisoivat asian päätöksentekijöille. Toisena tavoitteena on määrittää metsäenergian vaikutukset korvattaessa energiaturpeen käyttö Kymenlaaksossa ja mikä on tämän muutokset työllisyysvaikutus metsäenergian hankinnassa. Hankkeen toteutuksen aikana seurataan myös toimialan liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, joita ovat mm. rajoitteet ulkomaankaupassa, EU:n taksonomia ja metsäenergian kestävyyskriteerit.

Hankkeen tuloksina saadaan paikallisesti tuotetun metsäenergian aluetaloudelliset vaikutukset ja saavutettavat hiilidioksidipäästövähennykset sekä turpeen käytön loppumisesta aiheutuvat haasteet ja mahdollisuudet. Hankkeen tulokset ovat paikallista tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, liiketoimintojen kehittämiseksi ja alueen elinvoiman lisäämiseksi. Hankkeen tulokset tukevat alueen luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähentävät ilmastonmuutoksen riskejä ja auttavat maakunnan hiilineutraalisuus tavoitteen toteutumista. Hanke tukee Kymenlaakson maakunnan elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä sekä luo alueellista hyvinvointia edistämällä kestävää metsätaloutta ja parantaa alueen energiantuotannon kilpailukykyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat kuntien päätöksentekijät, energiayhtiöt, polttoaineen tuottajat, alueen viranomaiset ja kehitysyhtiöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat metsänomistajat, kaukolämmön kuluttajat ja alueen oppilaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 114 121

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 114 121

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 132 651

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 132 651

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Kouvola, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 34

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolella ei ole vaikutusta hankkeen toimintaympäristössä. Vuonna 2013 naisten osuus metsätalouden työvoimasta oli n. 14%. Todennäköisesti naisten osuus toimialalla kasvaa tulevaisuudessa. Tutkimustoiminta, tiedotus ja toimialan kehittyminen lisäävät toimialan vetovoimaa tulevaisuudessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa, mutta sillä ei ole vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon. Hankkeen tulosten myötä lisätään ymmärrystä toimialan haasteista ja mahdollisuuksista ja näin lisätään alan houkuttelevuutta molempien sukupuolten keskuudessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on fossiilisten energialähteiden käytön korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä ja näissä toiminnoissa sukupuolella ei ole merkitystä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 7
Hanke käsittelee uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja sen oletetaan tapahtuvan kestävyyskriteereiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 7
Fossiilisia energialähteitä korvataan uusiutuvilla ja kasvihuonekaasupäästöt pienenevät.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 7
Metsäenergian korjuussa noudatetaan suosituksia kestävästä korjuusta, joka huomioi luonnonmonimuotoisuuden.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 6
Fossiilisten polttoaineiden käytön kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja turvetuotannon valumat vähenevät.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura-kohteet ovat toiminnan ulkopuolella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 6
Puupolttoaineiden käytön lisäys tehostaa myös metsäteollisuuden ja metsätalouden sivutuotteiden kiertotaloutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 7
Uusiutuvilla korvataan kestävästi fossiilisia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Paikallisten polttoaineiden laajempi hyödyntäminen työllistää paikallisia ja vahvistaa alueen elinvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Tietämys aihepiiristä lisääntyy alueella.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Puupolttoaineiden käytön lisäys lisää kuljetuksia, mutta paikallisesti toimittaessa kuljetusetäisyydet säilyvät maltillisina.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena edistää kestävää metsätaloutta, joka lisää hyvinvointia. Myös kilpailukykyinen energianhinta lisää yritysten ja kuluttajien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 2 0
Hankkeen toteutuksessa voi löytyä mahdollisia paikallisia kulttuuriympäristöjä.
Ympäristöosaaminen 6 6
Hankkeen toteutus edistää alueen toimijoiden ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida metsäenergian hyödyntämisen aluetaloudellisia vaikutuksia korvattaessa turvetta ja maakaasua lämpökeskuskokoluokassa Kymenlaaksossa. Tutkimuksessa aluetalousvaikutuksia arvioitiin kahden paikallisen esimerkkikohteen avulla. Korvaamalla fossiilisia polttoaineita metsäenergialla saavutetaan myös hiilidioksidipäästövähennyksiä, joka tukee vihreää siirtymää ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hankkeessa metsäenergialla tarkoitetaan kestävän metsätalouden sivutuotteina syntyvää biomassaa, joille ei ole muuta teollista käyttöä.
Metsäenergian kuntakohtaista saavuutta arvioitiin alueen metsien laserkeilaus-aineistosta. Kymenlaakson alueella metsäenergian saatavuus mahdollistaa alueellisen käytön kasvattamisen edelleen, joskin eteläisen Suomen käytön voimakas kasvu tulee ohjaamaan puupolttoaineita myös alueen ulkopuolelle. Viime vuosina metsäenergian käyttö on Kymenlaaksossa kasvanut voimakkaasti, kun sillä on korvattu turpeen ja maakaasun käyttöä. Tämä suuntaus jatkuu myös tulevaisuudessa.
Hankkeen toteutuksen aikana energiasektori oli poikkeuksellisen suurten muutosten vaikutuksen alla ja yhtenä tavoitteena oli myös ajankohtaisten muutosten seuranta. Merkittävimpiä muutoksia olivat polttoaineiden tuonnin loppuminen Venäjältä, polttoturpeen tuotannon väheneminen ja fossiilisten polttoaineiden päästöoikeuden hinnan nousu. Näillä oli vaikutusta paikallisten polttoaineiden kysyntään ja hintaan.
Uusiutuvien polttoaineiden RED direktiivin päivityksen yhteydessä metsäenergia luokitellaan edelleen uusiutuvaksi energialähteeksi. Paikallisesti sitä tullaan käyttämään kaukolämmön tuotannossa myös tulevaisuudessa ja sillä korvataan polttoturpeen käyttöä. Tulevaisuudessa energiasektorin muutokset tulevat jatkumaan ja uusia tuotantomuotoja, kuten sekundäärilämpöä, tullaan hyödyntämään tehokkaammin. Metsäenergian osalta kestävyyskriteerit ja luonnon monimuotoisuus ovat entistä tärkeämpiä tekijöitä tulevaisuudessa.
Määrälliset numeraaliset tulokset on esitetty koostusti hankkeen loppuraportissa ja tuloskalvoissa.