Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78685

Hankkeen nimi: Virtuaalinen sairaalaympäristö 1.0

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kotkan kampus: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 0406550555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heidi Sjögren

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.sjogren(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7028 526

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Terveydenhuollon puolella erilaiset virtuaalisairaalahankkeet ovat nouseva trendi. Tällä hetkellä virtuaalisairaala termin alla voi olla monenlaista sairaalaympäristöön ja terveydenhuoltoon liittyvää digitalisaatiokehittämistä.

Virtuaalitodellisuus on tuonut myös uusia työkaluja sairaalojen rakennushankkeisiin, kuten tilojen käytettävyyden tutkimiseen jo suunnitteluvaiheessa. Tästä esimerkkeinä Kainuun uuden sairaalan rakennushanke, jossa on hyödynnetty virtuaalimallia käyttäjien osallistamisessa suunnitteluun. Suuremmassa kuvassa haluamme rakentaa Kymenlaaksoon ensimmäistä virtuaalisairaalaversiota, jossa tulevaisuudessa voidaan kouluttautua, harjoitella, ylläpitää osaamista ja kehittää sitä virtuaalisessa sairaalassa virtuaalisissa hoitotiloissa, joissa on käytössä laitteet ja työvälineet potilaiden hoitamiseen liittyen. Näin voidaan ylläpitää myös sellaista taitoja, joita ei hoitotyössä välttämättä päivittäin tai edes viikoittain tule eteen.

Tämän hankkeen tavoitteena on ottaa ensimmäinen askel kohti Kymenlaakson keskussairaalan virtuaalisairaalaa ja saada mallinnettua ensihoidon näkökulmasta sairaalaan saapuminen potilaan kanssa sekä tuoda ensimmäisiä toiminnallisuuksia mallinnettuun Kymenlaakson keskussairaalan tulevaan laajennusosaan.

Virtuaalinen sairaalaympäristö 1.0 -hankkeessa mallinnetaan Kotkan keskussairaalan ja siihen maantieteellisesti kytkeytyvän Kotkansaaren kaupunginosan alueet digitaaliseksi ympäristöksi. Malliin sisällytetään myös Kotkan keskussairaalan sisäosia, jotta saadaan aikaiseksi laaja virtuaalinen sairaalaympäristö.

Toimenpiteet:

TP1: Kotkansaaren alueen ja tiestön mallintaminen todellisen ympäristön mukaiseksi. Mallia voidaan hyödyntää eri alueellisten toimijoiden tarpeisiin eri toimialoilla.

TP2: Mallinnetaan Kymenlaakson keskussairaalan ympäristö ja tiestö digitaalisesti mahdollisimman realistisesti. Malli voidaan liittää TP1 syntyvään ympäristöön ja hyödyntää molempia yhdessä. Keskussairaalan ympäristön mallinnus tehdään painottaen keskussairaalaan saapumista.

TP3: Sisätilojen virtuaalimallinnokset, joissa tehdään Kymenlaakson keskussairaalan ensimmäisiä virtuaalimallinnoksia sekä jatketaan päivittämisen muodossa Kantasataman rakennusten sisätilojen mallinnusta, tuomalla tiloihin uusia toiminallisuuksia joita Virrake alustalle kehitetään.

TP4: Pelilliset skenaariot virtuaalimallinnoksissa. Koska virtuaaliset ympäristöt ovat uusia elementtejä terveydenhuollossa, sekä kaupunkikehityksessä, tullaan ympäristöjen mallintamisten edistyttyä järjestämään sidosryhmien kanssa työpajoja. Näissä ideoidaan ja päätetään tarkemmat pelilliset skenaariot pelimoottorilla toteutettaviksi tämän hankkeen aikana.


Hankkeen tuloksena syntyy digitaalinen malli Kotkansaaren sekä Kotkan keskussairaalaan johtavasta tiestöstä ja ympäristöstä rakennuksineen. Malli vastaa mahdollisimman tarkasti oikeaa kaupunkiympäristöä alueesta. Digitaalista mallia voidaan hyödyntää lukuisissa erilaisissa toiminnoissa ja sitä voidaan myös jatkokehittää alueellisten toimijoiden toimesta eri käyttötarkoituksiin myöhemmissä yhteyksissä ja kehitysprojekteissa.

Horisontaaliset periaatteet:
Hanke on päätoiminnaltaan sukupuolineutraali, koska hankkeen päätavoitteena ja toimenpiteenä on olemassa olevan fyysisen sairaalaympäristön sekä ulkoympäristön mallintamisprojektit virtuaalimallinnoksiksi.
Kestävän kehityksen osalta hankkeessa voidaan pienimuotoisesti vaikuttaa ilmastopäästöjen vähentämiseen, kun hankkeessa rakennettavassa virtuaaliympäristössä tehtävät pilotoinnit, koulutukset, testaaminen ym. vähentävät tarvetta fyysiseen liikkumiseen esim. kaupunkiympäristössä. Kehitetty ympäristö tarjoaa alustan myös uusien palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kymsote, Kotkan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä terveydenhuollon työntekijät, opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 124 323

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 177 604

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Postinumero: 48230

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on päätoiminnaltaan sukupuolineutraali, koska hankkeen kohteena on olemassaolevan fyysisen sairaalaympäristön sekä ulkoympäristön mallintamisprojektit virtuaalimallinnoksiksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sairaalaympäristön sisätilojen mallintamiseen liittyvien toiminallisten kokonaisuuksien valitsemisen osalta tullaan kuulemaan terveydenhuoltoalan työntekijöitä eri ammattiryhmistä ja huomioidaan sukupuolinäkökulmasta tasavertaiset osallistumismahdollisuudet hankkeen työpajoihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
-
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Hankkeessa rakennettavassa virtuaaliympäristössä tehtävät pilotoinnit, koulutukset, testaaminen ym. vähentävät tarvetta fyysiseen liikkumiseen esim. kaupunkiympäristössä jolloin pilotoinnit, koulutukset ym voidaan toteuttaa hiilineutraalisti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
-
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
-
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 9
VR ympäristöjen kehittäminen koulutusympäristöiksi toimii aineettomien palvelujen kehittämisen alustana jatkossa.
Liikkuminen ja logistiikka 8 6
Ulkosen ympäristön mallintaminen (Kotkansaari) luo virtuaaliympäristönä paikan monentyyppiselle pilotoinnille ja testaamiselle myös liikkumisen ja logistiikan näkökulmasta tulevaisuudessa, esim Kotkan keskustassa Kotkan kaupungin näkökulmasta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
-
Tasa-arvon edistäminen 0 0
-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
-
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

-