Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78686

Hankkeen nimi: Arctic Archipelago - Arktinen saaristo – kasvua matkailuun Itäisellä Suomenlahdella

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: PL 14, Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: 040 1902 500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luomi Marjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, kehittämishankkeet

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.luomi(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1902575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen matkailutoimiala on kärsinyt Koronapandemian vaikutuksista laajemmin kuin moni muu toimiala. Optimistisen arvion mukaan kokonaiskysyntä supistuu vuoden 2021 aikana noin 40 % ja pessimistisen arvion mukaan kokonaiskysyntä supistuu jopa 50 %. TEM:n arvioiden mukaan palautuminen vuoden 2019 lukuihin kestää ainakin vuoteen 2023 asti. Kansainvälisen matkailun palautuminen kriisiä edeltävälle tasolle tapahtuu todennäköisimmin vasta vuoden 2022 jälkeen. Kysynnän elpyminen on vahvasti sidoksissa kansainvälisten ja kansallisten rajoitusten ja suositusten purkamisen lisäksi edellytettäviin terveysturvallisuustoimenpiteisiin ja saavutettavuuden palautumiseen. Tällä hetkellä on varauduttava myös tilanteeseen, jossa matkailukysyntä jää pidemmäksi aikaa vuoden 2019 lukuja alhaisemmaksi. Tourism Economicsin tutkimusten mukaan Pohjoismailla on kuitenkin mahdollisuus kasvattaa globaalisti matkailun markkinaosuuttaan, sillä matkailijoiden odotetaan suosivan harvaan asuttuja kohteita. Arctic Archipelago -hanke on suunniteltu osaltaan auttamaan kaakkoisrannikon matkailutoimialan elpymistä koronapandemiasta uusilla liiketoiminta- ja palveluavauksilla sekä yritysten välisen yhteistyön vahvistamisella.

Arctic Archipelago -hankkeen tavoitteena on saada parempi kokonaiskuva ja ymmärrys siitä, millaisia saaristo- ja siihen liittyvän luontomatkailun tuotteita ja uusia kohderyhmiä tulisi tavoitella Kotkan-Haminan seudun matkailun kasvattamiseksi. Rakentamalla uutta ja ainutlaatuista tuotetarjontaa kaakkoisrannikolle pystymme tarjoamaan kattavampia palvelukokonaisuuksia niin matkailijoille kuin uusille myyntikumppaneille. Hanke aktivoi saaristomatkailun eri sektoreilla toimivia palveluyrityksiä kehitys- ja yhteistyöhön sekä synnyttää matkailijoiden kysyntään vastaavia palvelutuotteita. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena seudulle tavoitellaan myös uusia luonto- ja saaristomatkailun yrittäjiä, koska palvelujen tuottajia tarvitaan alueelle lisää. Hankkeen toimenpiteiden avulla tavoitellaan sitä, että saaristomatkailun liiketoimintapotentiaali on monipuolisesti hyödynnetty ja uutta tuotetarjontaa on rakennettu vastuullisten, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Saariston luonnon ja infrastruktuurin kantokyky otetaan huomioon palveluita kehitettäessä ja matkailupotentiaalia kartoitettaessa. Hankkeessa huomioidaan myös kestävän matkailun kansalliset ja alueelliset tavoitteet ja indikaattorit. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja investoinneissa. Saariston saavutettavuuden parantuminen tukee myös ympärivuotista asutusta saaristossa.

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä seudun kilpailukyvyn kasvattamiseksi/parantamiseksi saaristomatkailukohteena sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tämä edesauttaa alueen matkailu- ja ohjelmapalvelualan toipumista koronapandemiasta. Hanke käynnistyy taustakartoituksilla, joissa tarkastellaan kohdealueelle suuntautuvan matkailukysynnän ja -tarjonnan nykytilannetta sekä laajemmin toimintaympäristöä. Hankkeessa rakennetaan niin kotimaisille kuin kansainvälisille matkailumarkkinoille tähtäävä yritysverkosto. Hankkeessa järjestetään yrityksille tuotekehitysvalmennusta työpajoissa sekä yrityskohtaisissa kehittämistapaamisissa yritysten tarpeiden mukaan. Tuotevalmennuksissa huomioidaan Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit ja perehdytetään yritykset huomioimaan kestävän matkailun erityispiirteet sekä ympärivuotisuus. Tuotekehityksen tuloksena syntyneistä tuotteista toteutetaan markkinointi- ja myyntimateriaalia ja kartoitetaan tuotteiden myyntiin ja markkinointiin soveltuvat myyntikanavat ja yhteistyökumppanit. Tuotemyyntiä ja markkinointia pilotoidaan eri myyntitapahtumien yhteydessä valituille kohderyhmille, ja myynninedistämiseksi toteutetaan mm. media-, vaikuttaja- ja matkanjärjestäjävierailuja.

Hankkeessa käynnistyneen yritysyhteistyön myötä syntyy uusia mahdollisuuksia vastata matkailun kasvavaan kysyntään. Kohdealueen matkailijamäärät sekä matkailutulo kasvavat. Matkailuyritysten tuotteiden laatu kehittyy vastaamaan kansainvälistä tasoa, ja yritysten valmiudet kansainväliseen matkailutoimintaan paranevat. Hanke tukee sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. Hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraaliin rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohdealueen matkailualan yritykset, kotimaiset ja kansainväliset matkanjärjestäjät. Kotimaiset matkailijat ja veneilijät, kansainväliset matkailijat ja veneilijät, erityisesti luontomatkailusta kiinnostuneet matkailijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkailun kasvusta hyötyvät palvelualan yritykset, kunnat, media, kolmannen sektorin toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 146 570

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 138 036

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 209 386

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 197 194

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.60, joihin työllistyvät naiset 0.30

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ei ole tehty sukupuolinäkökulmastalähtevää toimintaympäristön analyysiä mutta sukupuolten tasa-arvo huomioitu hanketta valmisteltaessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen huomioidaan tasa-arvolain mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraaliin rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeessa huomioidaan ilmastonmuutos siten, että hiilijalanjäljen laskentaan kiinnitetään erityistä huomiota suunniteltaessa alueen palveluita ja uusia investointeja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 6
Hankkeen toimenpiteiden avulla tavoitellaan sitä, että saaristomatkailun liiketoimintapotentiaali on monipuolisesti hyödynnetty ja uutta ympärivuotista tuotetarjontaa on rakennettu vastuullisten, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti huomioiden saariston erityispiirteet luonnon kantokyvyssä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 7
Matkailuinvestointien edistämisessä otetaan huomioon vähähiilisyystavoitteet.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Hankkeessa ei toimenpiteitä kohdennu erityisesti Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Palvelujen kehittämisessä huomioidaan kiertotalouden trendit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 9
Matkailupalveluiden kehittämisessä ja investointien suunnittelussa huomioidaan uusiutuvien energialähteiden käyttö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Hankkeen avulla matkailuyritykset saavat konkreettista apua uusien tuotteiden- ja palveluiden kehittämiseksi. Investointien kautta elinkeinorakenne paranee. Tuotteistamisessa otetaan erityisesti huomioon alueen ja sen luonnon ekologinen kestävyys sekä paikallisen infrastruktuurin kestävyys
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Hankkeen tavoitteena on palvelutuotteiden kehittäminen alueen toimijoille.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Palvelujen ja investointien suunnittelussa huomioidaan logistiikkaan ja saavutettavuuteen liittyvät asiat sekä ekologisuus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Liikunta- ja hyvinvointimatkailuun kehitettävät uudet palvelut tukevat osaltaan hyvinvoinnin edistämistä.
Tasa-arvon edistäminen 4 5
Hankkeen toimenpiteet tukevat saariston yrittäjien ja asukkaiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia asua ja harjoittaa liiketoimintaa saaristoalueella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Saariston saavutettavuuden parantuminen tukee myös ympärivuotista asutusta saaristossa.
Kulttuuriympäristö 7 9
Hankkeessa tehtävät kehittämistoimet tukevat saaristoalueen kestävää kehitystä kulttuuriympäristön erityispiirteet huomioiden.
Ympäristöosaaminen 9 9
Hankkeen avulla siihen osallistuvien toteuttajien ja sidosryhmien osaaminen kestävästä kehittämisestä lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja uudistaa saariston tuote/palvelu valikoimaa. Tuote ja palveluvalikoimaa kehitettiin yhdessä yrittäjien kanssa. Saaristoa, sen näkyvyyden ja kiinnostettavuuden lisäämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Tämän tarkoituksena oli nostaa saaristoon liittyvien tuotteiden ja palveluiden kysyntää ja saada matkailijoita alueelle lisää, uusia asiakasryhmiä. Yrittäjiä oli mukana eri toimenpiteissä 16 kpl joista yksi oli yhdistys ja yksi liikelaitos. Vierasvenesatamien- ja kuntien edustajia oli myös mukana yhteisellä tutustumismatkallamme.

On tärkeä huomioida, että tämän alueen saaristossa on saaria (mukaan lukien itäisen Suomenlahden kansallispuisto), jotka ovat luonnontilassa ja herkkiä lintujen asutus saaria. Tietyissä saarissa voi kehittää palveluita, mutta tietyt saaret ovat puhtaasti luontokohteita tai kesämökki saaria, joissa ei ole palveluja tai niihin ei ole säännöllistä liikennöintiä. Paljon saaria sijaitsee ulkosaaristossa, jolloin sinne kulkeminen on haasteellista. Tämä saaristo kokonaisuus tekee siitä juuri mielenkiintoisen ja uniikin luontokohteen. Tätä korostettiin myös meidän mediakampanjassamme.

Saariston saavutettavuus oli se tekijä, joka loi kriteerit ja suuntaviivat sille mitä tuote/palvelu valikoimaa voidaan lähteä kehittämään alueella. Mitä kalustoa on tarjolla ja minne voidaan liikennöidä. Aluksi lähdettiin selvittämään ilmaisliikenteen asettamia rajoituksia. Voidaanko tuetun liikennöinnin rinnalle kehittää yrittäjä lähtöistä liiketoimintaa.

Keskustelimme ELY-keskuksen kanssa asiasta. Annettuja aikatauluja, vuoromääriä ei voi muuttaa. Tämä ei oikein avautunut hankkeen tekijöille, että kuka nyt vastaa mistäkin ja miten tätä konseptia voisi kehittää, niin että koko alue siitä hyötyisi. Kuntien rooli on tässä iso. Tuettua ilmaisliikennöintiä määrittää saaristolaki.

Matkailijoita ilmaisliikenne ei palvele parhaalla mahdollisella tavalla, koska aikataulut on luotu saarien vakituisille asukkaille. Tämä rajoittaa tietyltä osin tuote/palvelu valikoiman kehittämistä saariin joihin finferries liikennöi. Yksityisen yrittäjän on vaikea kilpailla ilmaisen liikennöinnin rinnalla. Tämä asetti rajoitteen tuotteiden kehittämiselle ja saavutettavuuden edistämiselle.

Tutkimme Finferrieksen aikataulut ja löysimme sieltä viikonlopun ”aika slotteja” joihin suunnittelimme liikennöintiä, suunnittelimme myös erilaisia saaristoristeily tuotteita. Pilotoimme heinäkuun viikonlopuiksi (pe, su) lisävuoroja (yhteensä vuoroja oli 7 kpl) ajettavaksi Kaunissaareen. Johtopäätöksenä tästä pilotoinnista voimme todeta, että lisäliikennöinnille on tarvetta, mutta riittävätkö matkustajamäärät kannattavan liikennöinnin harjoittamiseen. Miten tätä konseptia voidaan kehittää siitä päättävät pitkälti kuntien päättäjät. Lisätäänkö ilmaisia vuoroja vai karsitaanko niitä vai toteutetaanko joku hybridi malli.

Selvitimme saariston kysyntätilannetta ja markkinatarpeita ja veneilijöiden mielikuvia. Itärannikon saariston kokee kiinnostavaksi kyselyyn vastaajista 70%. Luontoarvot, luontomatkailu (saaristo) nousevat selvityksessä esille kiinnostavana elementtinä. Potentiaalia saaristosta siis löytyy. Luontomatkailu on nyt kasvussa ja sen kehittäminen tukee myös kestävän kehityksen asettamia periaatteita.

Tuotteistukseen ja palveluvalikoiman laajentamiseen, ostoprosessin helpottamisen suhteen tuimme yrittäjiä tuotteistus valmennuksella. Yrittäjät olivat aktiivisia ja saivat tehtyä yhteensä 12 tuotetta. Ihan kaikkia ei saatu vietyä digitaalisille myyntialustoille, mutta kaikki tuotekortit saatiin valmiiksi. Mainitsemisen arvoisena voimme todeta, että alueellemme tuli uusia alus operoimaan lähivesille, joka kohentaa saariston saavutettavuutta ja luo mahdollisuuksia uusien tuotteiden kehittämisen edelleen. Lähdimme hankkeen kautta mukaan pilotoimaan myös uutta Blueberry musiikkitapahtumaa, joka järjestettiin heinäkuun puolessa välissä Kaunissaaressa. Palaute tapahtumasta on ollut erittäin positiivista ja ensi vuonna tapahtuma myös toteutetaan.

Reagoimme myös digitaalisen myynnin edistämiseen. Tätä varten järjestimme erikseen vielä kick start valmennuksen halukkaille, saaristo palveluja tarjoaville yrittäjille, koskien digitaalisen alustan käyttöönottoa.

Yhteistyö niin yrittäjien välillä kuin yrittäjien ja kuntien välillä on luonnollista konkreettisten toimien kautta, kuin niin, että perustetaan joku virallinen yhteistyöverkosto. Tämä palaute saatiin suoraan yrittäjiltä. Kuntien suhteen yrittäjät toivoivat infraan liittyvää tukea ja asioihin reagoimista nopeammin. Yhteistyön tukeminen, kannustaminen jatkossa on tärkeää, koska kaikki hyötyvät kaikkien tekemisistä ja tekemisillään yrittäjät nostavat koko alueen houkuttelevuutta.

Markkinoinnin ja näkyvyyden lisäämisen suhteen olemme toteuttaneet Phone free island mediakampanjan ja keskittyneet lähinnä digitaaliseen mainontaan somessa ja omilla verkkosivullamme. Olemme myös perinteistä printtiä käyttäneet jonkin verran. Mediamatkoja olemme toteuttaneet kolme ja vaikuttaja vierailuja mediakampanjaan liittyen. Näiden toimien kautta olemme saaneet valtavan näkyvyyden niin kotimaassa kuin ulkomailla. Puhutaan yli 2.1 mrd tavoittavuus luvuista.

Saaristo hankeen rinnakkais- hankkeena toteutimme investoinnin infonäyttöihin (4kpl), joiden tarkoitus on lisätä näkyvyyttä ja kehittää saariston saavutettavuutta. Nämä näytöt auttavat matkailijoita ja paikallisia löytämään kaiken tarvitsemansa infon koskien saaristoliikennöinnin aikatauluja ja saaristossa olevia palveluja.

Loppukaneetiksi voidaan todeta, että alueelta löytyy hyviä tekijöitä ja paljon substanssia. Kaikkia pienempiä toimijoita ei tavoitettu. Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on jatkuvaa työtä ja hyvin aikasidonnaista. Kysyntätilanne ja markkinat voivat muuttua nopeasti. Iso kysymys on miten yrittäjät luottavat kysynnän kasvuun ja omaan tuotevalikoimaansa ja miten saadaan matkailijoita, asiakkaita lisää ohjattua itärannikolle. Saariston näkyvyyttä on hankkeen kautta nostettu isosti ja yrittäjät ovat aktiivisesti lähteneet kehittämään tuotevalikoimaansa. Tämä luo hyvän pohjan tulevalle.