Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78686

Hankkeen nimi: Arctic Archipelago - Arktinen saaristo – kasvua matkailuun Itäisellä Suomenlahdella

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: PL 14, Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: 040 1902 500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luomi Marjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, kehittämishankkeet

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.luomi(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1902575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen matkailutoimiala on kärsinyt Koronapandemian vaikutuksista laajemmin kuin moni muu toimiala. Optimistisen arvion mukaan kokonaiskysyntä supistuu vuoden 2021 aikana noin 40 % ja pessimistisen arvion mukaan kokonaiskysyntä supistuu jopa 50 %. TEM:n arvioiden mukaan palautuminen vuoden 2019 lukuihin kestää ainakin vuoteen 2023 asti. Kansainvälisen matkailun palautuminen kriisiä edeltävälle tasolle tapahtuu todennäköisimmin vasta vuoden 2022 jälkeen. Kysynnän elpyminen on vahvasti sidoksissa kansainvälisten ja kansallisten rajoitusten ja suositusten purkamisen lisäksi edellytettäviin terveysturvallisuustoimenpiteisiin ja saavutettavuuden palautumiseen. Tällä hetkellä on varauduttava myös tilanteeseen, jossa matkailukysyntä jää pidemmäksi aikaa vuoden 2019 lukuja alhaisemmaksi. Tourism Economicsin tutkimusten mukaan Pohjoismailla on kuitenkin mahdollisuus kasvattaa globaalisti matkailun markkinaosuuttaan, sillä matkailijoiden odotetaan suosivan harvaan asuttuja kohteita. Arctic Archipelago -hanke on suunniteltu osaltaan auttamaan kaakkoisrannikon matkailutoimialan elpymistä koronapandemiasta uusilla liiketoiminta- ja palveluavauksilla sekä yritysten välisen yhteistyön vahvistamisella.

Arctic Archipelago -hankkeen tavoitteena on saada parempi kokonaiskuva ja ymmärrys siitä, millaisia saaristo- ja siihen liittyvän luontomatkailun tuotteita ja uusia kohderyhmiä tulisi tavoitella Kotkan-Haminan seudun matkailun kasvattamiseksi. Rakentamalla uutta ja ainutlaatuista tuotetarjontaa kaakkoisrannikolle pystymme tarjoamaan kattavampia palvelukokonaisuuksia niin matkailijoille kuin uusille myyntikumppaneille. Hanke aktivoi saaristomatkailun eri sektoreilla toimivia palveluyrityksiä kehitys- ja yhteistyöhön sekä synnyttää matkailijoiden kysyntään vastaavia palvelutuotteita. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena seudulle tavoitellaan myös uusia luonto- ja saaristomatkailun yrittäjiä, koska palvelujen tuottajia tarvitaan alueelle lisää. Hankkeen toimenpiteiden avulla tavoitellaan sitä, että saaristomatkailun liiketoimintapotentiaali on monipuolisesti hyödynnetty ja uutta tuotetarjontaa on rakennettu vastuullisten, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Saariston luonnon ja infrastruktuurin kantokyky otetaan huomioon palveluita kehitettäessä ja matkailupotentiaalia kartoitettaessa. Hankkeessa huomioidaan myös kestävän matkailun kansalliset ja alueelliset tavoitteet ja indikaattorit. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja investoinneissa. Saariston saavutettavuuden parantuminen tukee myös ympärivuotista asutusta saaristossa.

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä seudun kilpailukyvyn kasvattamiseksi/parantamiseksi saaristomatkailukohteena sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tämä edesauttaa alueen matkailu- ja ohjelmapalvelualan toipumista koronapandemiasta. Hanke käynnistyy taustakartoituksilla, joissa tarkastellaan kohdealueelle suuntautuvan matkailukysynnän ja -tarjonnan nykytilannetta sekä laajemmin toimintaympäristöä. Hankkeessa rakennetaan niin kotimaisille kuin kansainvälisille matkailumarkkinoille tähtäävä yritysverkosto. Hankkeessa järjestetään yrityksille tuotekehitysvalmennusta työpajoissa sekä yrityskohtaisissa kehittämistapaamisissa yritysten tarpeiden mukaan. Tuotevalmennuksissa huomioidaan Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerit ja perehdytetään yritykset huomioimaan kestävän matkailun erityispiirteet sekä ympärivuotisuus. Tuotekehityksen tuloksena syntyneistä tuotteista toteutetaan markkinointi- ja myyntimateriaalia ja kartoitetaan tuotteiden myyntiin ja markkinointiin soveltuvat myyntikanavat ja yhteistyökumppanit. Tuotemyyntiä ja markkinointia pilotoidaan eri myyntitapahtumien yhteydessä valituille kohderyhmille, ja myynninedistämiseksi toteutetaan mm. media-, vaikuttaja- ja matkanjärjestäjävierailuja.

Hankkeessa käynnistyneen yritysyhteistyön myötä syntyy uusia mahdollisuuksia vastata matkailun kasvavaan kysyntään. Kohdealueen matkailijamäärät sekä matkailutulo kasvavat. Matkailuyritysten tuotteiden laatu kehittyy vastaamaan kansainvälistä tasoa, ja yritysten valmiudet kansainväliseen matkailutoimintaan paranevat. Hanke tukee sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. Hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraaliin rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohdealueen matkailualan yritykset, kotimaiset ja kansainväliset matkanjärjestäjät. Kotimaiset matkailijat ja veneilijät, kansainväliset matkailijat ja veneilijät, erityisesti luontomatkailusta kiinnostuneet matkailijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkailun kasvusta hyötyvät palvelualan yritykset, kunnat, media, kolmannen sektorin toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 146 570

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 875

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 209 386

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 822

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Miehikkälä, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ei ole tehty sukupuolinäkökulmastalähtevää toimintaympäristön analyysiä mutta sukupuolten tasa-arvo huomioitu hanketta valmisteltaessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen huomioidaan tasa-arvolain mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Hankkeen tavoitteena on kiinnittää huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraaliin rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeessa huomioidaan ilmastonmuutos siten, että hiilijalanjäljen laskentaan kiinnitetään erityistä huomiota suunniteltaessa alueen palveluita ja uusia investointeja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 6
Hankkeen toimenpiteiden avulla tavoitellaan sitä, että saaristomatkailun liiketoimintapotentiaali on monipuolisesti hyödynnetty ja uutta ympärivuotista tuotetarjontaa on rakennettu vastuullisten, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti huomioiden saariston erityispiirteet luonnon kantokyvyssä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 7
Matkailuinvestointien edistämisessä otetaan huomioon vähähiilisyystavoitteet.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Hankkeessa ei toimenpiteitä kohdennu erityisesti Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Palvelujen kehittämisessä huomioidaan kiertotalouden trendit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 9
Matkailupalveluiden kehittämisessä ja investointien suunnittelussa huomioidaan uusiutuvien energialähteiden käyttö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Hankkeen avulla matkailuyritykset saavat konkreettista apua uusien tuotteiden- ja palveluiden kehittämiseksi. Investointien kautta elinkeinorakenne paranee. Tuotteistamisessa otetaan erityisesti huomioon alueen ja sen luonnon ekologinen kestävyys sekä paikallisen infrastruktuurin kestävyys
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Hankkeen tavoitteena on palvelutuotteiden kehittäminen alueen toimijoille.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Palvelujen ja investointien suunnittelussa huomioidaan logistiikkaan ja saavutettavuuteen liittyvät asiat sekä ekologisuus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Liikunta- ja hyvinvointimatkailuun kehitettävät uudet palvelut tukevat osaltaan hyvinvoinnin edistämistä.
Tasa-arvon edistäminen 4 5
Hankkeen toimenpiteet tukevat saariston yrittäjien ja asukkaiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia asua ja harjoittaa liiketoimintaa saaristoalueella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Saariston saavutettavuuden parantuminen tukee myös ympärivuotista asutusta saaristossa.
Kulttuuriympäristö 7 9
Hankkeessa tehtävät kehittämistoimet tukevat saaristoalueen kestävää kehitystä kulttuuriympäristön erityispiirteet huomioiden.
Ympäristöosaaminen 9 9
Hankkeen avulla siihen osallistuvien toteuttajien ja sidosryhmien osaaminen kestävästä kehittämisestä lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-